194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο πρώτοΕισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εισάγεται στο χώρο της υγείας το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων (Σ.Α.Ν.). Είναι καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών που παρέχονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σ.Α.Ν.: α) καταλαμβάνει όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, με εξαίρεση αυτές που αφορούν: αα) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα, ββ) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και γγ) στην αποκατάσταση σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα ή κέντρα αποκατάστασης, β) βασίζεται στη μεθοδολογία του συστήματος Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων (DRG−Diagnosis Related Groups), γ) προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, ανά περιστατικό ασθενούς και δ) συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει διαγνωστικά ομοιογενών ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό, καθώς και συνυπολογισμού δαπανών κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, κατά το στάδιο της πλήρους θέσεώς του σε εφαρμογή, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, και η μισθοδοσία των ιατρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Α.Ν. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2015, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτόν και από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν. ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιουνίου 2015 έως και την 1η Ιανουαρίου 2017 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με το Σ.Α.Ν. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον καθορισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιανουαρίου 2017, το Σ.Α.Ν. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Σ.Α.Ν. από την 1η Ιουνίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε φορά τα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Σ.Α.Ν.. Επίσης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών μπορεί να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν., σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας εισαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων, της πρόσκαιρης αδυναμίας ένταξης στο Σ.Α.Ν. ορισμένου τύπου ασθενειών και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν καθυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων τεχνικών προβλημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους και οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από το Σ.Α.Ν., μπορεί να καθιερώνονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών της προηγουμένης παραγράφου, πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαρκή επικαιροποίηση του Σ.Α.Ν. συστήνεται με το έκτο άρθρο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου Κωδικών − Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD − International Classification of Disease), η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. προτείνει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της με τη δημιουργία του Σ.Α.Ν. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. Το ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή στο ΚΕ.Σ.Υ. της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD, που θα επιλεγούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του έργου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης εταιρικής της χρήσης, το Εποπτικό Συμβούλιό της υποβάλει πρόταση προς την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των ιδιωτικών κλινικών για τη συμμετοχή της στα διοικητικά όργανα της εταιρείας και στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Άρθρο δεύτεροΑποστολή στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές

Για τη δημιουργία και τη διαρκή ανάπτυξη του Σ.Α.Ν., όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας αποστέλλουν στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο με τα στοιχεία των ασθενών και τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα από το φάκελο νοσηλείας τους, όπως δεδομένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξιτήριο και τα γενικά δεδομένα. Τα Αρχεία Νοσηλείας περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, όπως A.M.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.. Για την τήρηση του αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύουν. Παρέχεται, επίσης, νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. στα πληροφοριακά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς και στο πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων ανά ιατρική μονάδα (ESYNET) και στο πρόγραμμα «Xάρτης Yγείας» προς επαλήθευση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων κοστολόγησης, ανά περιστατικό ασθενούς, που αποστέλλονται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα επιμέρους στοιχεία που δικαιούται να λαμβάνει από τους ως άνω φορείς η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ο τρόπος κωδικοποίησης και διασφάλισης της μυστικότητάς τους, ο τρόπος επεξεργασίας, ο χρόνος διατήρησης και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014, εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων, αναφορικά με την αποστολή των ιατρικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων από το διοικητικό και τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, το περιεχόμενο των αρχείων ανά ασθενή που αποστέλλονται υποχρεωτικά, την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των δεδομένων από τα νοσοκομεία, τη χρονική συχνότητα αποστολής των δεδομένων, το χρόνο διατήρησης, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης ασθενών και τη μεθοδολογία διαφύλαξης της μυστικότητας, τη διαβάθμιση και την ασφαλή ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται: το είδος, το εύρος, η κλιμάκωση των κυρώσεων, που θα επιβάλλονται σε βάρος των διοικητών των νοσοκομείων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Το ύψος της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές των διοικητών των νοσοκομείων και σε περίπτωση υπότροπης άρνησής τους προς συμμόρφωση, μπορεί να οριστεί ως πειθαρχική ποινή η προσωρινή ή οριστική παύση από τα καθήκοντά τους.

Άρθρο τρίτοΑποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία

Εκτός από την υποχρέωση του δεύτερου άρθρου του παρόντος, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν τα στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά περιστατικό ασθενούς. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, του δεύτερου άρθρου του παρόντος, μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., εξειδικεύεται το περιεχόμενο της ως άνω υποχρέωσης των δημοσίων νοσοκομείων, το περιεχόμενο και η μορφή των στοιχείων κόστους ανά ασθενή, ο ηλεκτρονικός τύπος καταγραφής των δεδομένων από τα νοσοκομεία, η περιοδικότητα αποστολής των δεδομένων, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης των ασθενών, η διαβάθμιση και η ασφαλής ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Οι κυρώσεις του δεύτερου άρθρου επιβάλλονται και σε περίπτωση που δεν τηρείται από τα νοσοκομεία η υποχρέωσή τους για την αποστολή των αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών.

Άρθρο τέταρτοΑποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από ιδιωτικές κλινικές

Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. μεριμνά για τη συλλογή των αντίστοιχων Αρχείων Κόστους Νοσoκομειακών Υπηρεσιών από ιδιωτικές κλινικές. Προς το σκοπό αυτόν προβαίνει στην αναλυτική ενημέρωση των διοικήσεων των ιδιωτικών κλινικών ως προς τα οφέλη της δημιουργίας του Σ.Α.Ν. και συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες συμμετοχής τους στην ανάπτυξή του, όπως συμφωνίες συμμετοχής στη διαδικασία της διαβούλευσης και εθελοντικής αποστολής των Αρχείων Κόστους Νοσηλείας ασθενών τους. Στις συμφωνίες αυτές προσδιορίζεται από την Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. το πλαίσιο και ο βαθμός συνεργασίας με τις ιδιωτικές κλινικές, όπως αυτά αποφασίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιό της.

Άρθρο πέμπτοΑποστολή αρχείων ασθενών από τον Εθνικό

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία Ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο ταμείο, υπόχρεο στην καταβολή αμοιβής νοσοκομειακών υπηρεσιών για λογαριασμό των ασφαλισμένων του, υποχρεούται να αποστέλλει σε τακτική βάση στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης, όλα τα ιατρικά και διοικητικά αρχεία νοσηλείας και κόστους θεραπείας, του συνόλου ασφαλισμένων του, όπως αυτά απεικονίζονται στα αποσταλμένα τιμολόγια. Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. έχει δικαίωμα πρόσβασης στα πληροφοριακά δεδομένα της Η.ΔΙ.Κ.Α. για τη λήψη των ανωτέρω αρχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης, ο τρόπος μετάδοσης και το περιεχόμενο των δεδομένων. Η υποχρέωση αποστολής των αρχείων από τον ΕΟΠΥΥ και τα ανωτέρω ταμεία καταλαμβάνει όλους τους ασφαλισμένους τους που εισήχθησαν σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Ο ηλεκτρονικός τρόπος μετάδοσης των αρχείων, το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενό τους και η περιοδικότητα της μετάδοσης ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται: το είδος, το εύρος, η κλιμάκωση των κυρώσεων, που θα επιβάλλονται σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Το ύψος της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές των νομίμων εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση υπότροπης άρνησής τους προς συμμόρφωση μπορεί να οριστεί ως πειθαρχική ποινή η προσωρινή ή οριστική παύση από τα καθήκοντά τους.

Άρθρο έκτοΣύσταση − Μορφή Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών και διοικητικών πράξεων και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄314), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συμπληρωματικά στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3429/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από τον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εταιρεία αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας, διαχείρισης και επικαιροποίησης, σε σταθερή ετήσια βάση, του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων, όπως αυτό καθορίζεται στο πρώτο άρθρο του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας συναφή έργα που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο έβδομοMετοχικό κεφάλαιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι προσωπικές και μεταβιβαστές με τους περιορισμούς των κατωτέρω παραγράφων. Η μεταβίβαση των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές μόνο προς αντιπροσωπευτικές ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε ποσοστό που ουδέποτε θα υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς και ιατρικούς συλλόγους) σε ποσοστό που ουδέποτε θα υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) του συνόλου των μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει σε αυτή ώστε το ποσοστό του να μηv μειώνεται κάτω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι μετοχές που με οποιονδήποτε τρόπο κτώνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω παρά μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των ιδιωτικών κλινικών στο μετοχικό κεφάλαιο δύνανται να συγκροτήσουν αντιπροσωπευτικές ομοιοεπαγγελματικές ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προάσπιση των συμφερόντων τους μέχρι την 1η Ιουνίου 2015. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. ελέγχει την αντιπροσωπευτικότητα των ενώσεων αυτών και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ως προς την καταλληλότητά τους για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., καθώς και το ενδεδειγμένο ποσοστό συμμετοχής για τη διασφάλιση της αναλογικής και ισότιμης εκπροσώπησής τους.

Άρθρο όγδοοΠόροιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πόροι της Εταιρείας είναι: α) Τα έσοδα από τις αμοιβές των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για τη λειτουργία και την επικαιροποίηση του Σ.Α.Ν., σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις παραμέτρους για την κατανομή των αμοιβών που ανανεώνονται κάθε φορά. Υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέρω αμοιβής είναι, σε κάθε περίπτωση από την 1η Ιουνίου 2015, ο ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, για την κατανομή των αμοιβών που οφείλουν για νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς τους ασφαλισμένους τους και το Ελληνικό Δημόσιο, με την επιβάρυνση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, για την καταβολή των αμοιβών που αναλογούν σε νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ανασφάλιστους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζονται το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλουν κάθε έτος οι υπόχρεοι, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη τήρησης της υποχρέωσης καταβολής. β) Τα έσοδα από τις αμοιβές των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει, στα δημόσια νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στον ΕΟΠΠΥ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλονται από τους φορείς αυτούς, βάσει μεταξύ τους σύμβασης με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω της ιδιότυπης τεχνικής μοναδικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών, το έργο που παρέχεται και η αμοιβή της Εταιρείας. γ) Τα έσοδα από τη συμμετοχή της Εταιρείας στην υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την Εταιρεία. ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων της. στ) Τα έσοδα από την εκμίσθωση, την εκμετάλλευση και την εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και ζ) τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη χρηματοδότηση του έργου και γενικά των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει και να λαμβάνει δάνεια από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3429/ 2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τη σύνταξη και έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού της για το επόμενο έτος και την ετήσια έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών της κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας για την κατανομή των εσόδων της Εταιρείας στους φορείς που εξυπηρετεί.

Άρθρο ένατοΑτέλειες

Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.