194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο δέκατοΚαταστατικό της Εταιρείας

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία Η εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «Diagnosis Related Groups Societé Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «GREEK D.R.G. INSTITUTΕ S.A.».

Άρθρο 2Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η έδρα της μπορεί να μεταφέρεται.

Άρθρο 3ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι: α) Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος. β) Η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από το διοικητικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές. γ) Η συνεργασία και η διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς. δ) Η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων, επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG. ε) Η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα. στ) Η παροχή συμβουλών και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω θέματα. ζ) Η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία του Σ.Α.Ν.. η) Η συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και μετά από κατάλληλη επεξεργασία η διαμόρφωση της πρότασής της προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το Σ.Α.Ν. που ισχύει κάθε έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία: α) Εξασφαλίζει τη χρήση της άδειας λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος DRG κατάλληλου για τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του Συστήματος Αμοιβής Νοσοκομείων, σύμφωνα με τα παραπάνω. β) Παρέχει στους φορείς προς χρήση σχετικές συμβατές ηλεκτρονικές εφαρμογές έναντι αμοιβής. γ) Αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. δ) Συνεργάζεται με φορείς και ιδίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας, ενώσεις ασθενών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια, διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδίδει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. ε) Υλοποιεί ή συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των οποίων μπορεί να καθίσταται τελικός δικαιούχος. στ) Προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα εν συνεχεία στο άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 4Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5Μετοχικό κεφάλαιο − ΜετοχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές, επιδεκτικές μεταβίβασης μετοχές, σύμφωνα με τους όρους του έβδομου άρθρου του νόμου με τίτλο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ», ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 7313), η οποία καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 6Aρμοδιότητες της Γενικής ΣυνέλευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εκτός από εκείνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, τηρώντας τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και συμπληρωματικά του κ.ν. 2190/1920 για τα ακόλουθα: α) την τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την τροποποίηση του σκοπού, τη λύση της Εταιρείας, τη σύντμηση της διάρκειας της Εταιρείας και τις διατάξεις του Εποπτικού Συμβουλίου, για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωτών τους, δ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης, ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, στ) τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών, η) τον ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/ 2005, θ) την έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των καθηκόντων τους, ι) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους μετόχους.

Άρθρο 7Σύγκληση και πρακτικά της Γενικής ΣυνέλευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Χρέη γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση, τη συγκρότηση και τη λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σύγκλησή της.

Άρθρο 8Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9Σύνθεση − Θητεία του Εποπτικού ΣυμβουλίουΑσυμβίβαστα μελών του Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται ως ακολούθως: α. Με δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση πέντε (5) συνολικά θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνώσεις οικονομικές, νομικές ή ειδικές σε θέματα διαμόρφωσης προγραμμάτων ορθολογικού ελέγχου και διαμόρφωσης του κόστους νοσηλευτικής δαπάνης επί τη βάσει της μεθοδολογίας των Diagnosis Related Groups συστημάτων και με εμπειρία στον τομέα της υγείας. β. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων που θα ακολουθηθεί, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. γ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει της εμπειρίας και των προσόντων των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος διορίζει πέντε (5) από αυτούς σε θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ασυμβίβαστη με: α. την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρείας ή θυγατρικών της, β. την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Εταιρείας με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών, γ. τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία που έχει την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχου υπηρεσιών υγείας, δ. την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου.

Άρθρο 10Συγκρότηση − Σύγκληση Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το διορισμό των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις (3) μήνες και εκτάκτως, όποτε αυτό ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου και, μεταξύ μελών με την αυτή αρχαιότητα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόφασή του τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τον οποίο και τροποποιεί.

Άρθρο 11Αντιπροσώπευση − Αναπλήρωση Μελών Απαρτία − ΠλειοψηφίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης , παύσης, μόνιμης αδυναμίας για άσκηση καθηκόντων ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 12Εξουσία − Αρμοδιότητες του Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο μεριμνά για τη λειτουργία τις Εταιρείας, σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον, διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της. Συνδράμει και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας κατά τις διατάξεις του Α΄ Μέρους του παρόντος νόμου. Κατά τη μεταβατική περίοδο της πρώτης διετίας μέχρι την καθολική θέση σε εφαρμογή της λειτουργίας του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων ασκεί, επιπροσθέτως, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος ως προς τη λειτουργία του Σ.Α.Ν.. β. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 13Σύνθεση − Θητεία του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μη ανανεώσιμη, η οποία παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για την πρώτη θητεία του και στη συνέχεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, καθώς και στο πεδίο της διαμόρφωσης αντίστοιχων προγραμμάτων διαχείρισης του νοσηλευτικού κόστους (DRG SYSTEMS) επί τη βάσει συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου της νοσηλευτικής δαπάνης. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, και κατά την πρώτη συνεδρίασή του ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή η απουσία του χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση καταχωρίζεται στα πρακτικά του.

Άρθρο 14Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας: α) για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, και β) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3429/ 2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης παύσης του υπευθύνου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή από την Εταιρεία δανείων και πιστώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή από την Εταιρεία εγγυήσεων ή ασφαλίσεων υπέρ αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15Αρμοδιότητες του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, την οποία έχει αποφασίσει το Εποπτικό Συμβούλιο, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στo πλαίσιo του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Υγείας για την έγκριση των όρων και της μεθοδολογίας του Σ.Α.Ν. στο πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσής του, καθώς και για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμού, ανά έτος, του τρόπου της αμοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στα δημόσια νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στον ΕΟΠΥΥ και στους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. γ) Η κατάρτιση και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005. δ) Η κατάρτιση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005. ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, εγγράφως, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 16Εκπροσώπηση της ΕταιρείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ενώπιον των δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17Σύγκληση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του. 2.΄Υστερα από αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδρίασης, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. β) Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή το συγκαλέσει εκπρόθεσμα, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18Λήψη αποφάσεων Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σε αυτό τα μισά συν ένα μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που είναι παρόντα. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρίστατο, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από μέλος που παρίστατο στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 20Ορισμός του Διευθύνοντος ΣυμβούλουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων σχεδίων δράσης της και του παρόντος Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου α) Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της και σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας για την εκτέλεση των Προγραμμάτων και των στόχων της. γ) Καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας. δ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και για τα θέματα των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. ε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έγκριση την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. στ) Εισάγει και εισηγείται κάθε είδους σχέδια δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. ζ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν δεν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει σχετικά. η) Εγκρίνει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. θ) Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση των κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά της κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά των κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. ι) Αποφασίζει για το άνοιγμα, το κλείσιμο και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, μπορεί δε να δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών. ια) Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους υπηρεσιών το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητές του. Επιτρέπεται, επίσης, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών. ιβ) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού της Εταιρείας. ιγ) Παρουσιάζει την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στο Εποπτικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ − ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 22Εταιρική χρήσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 23ΕλεγκτέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο οικονομικός και ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας γίνεται από δύο (2) νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές τους και η αμοιβή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, με τη μνεία ότι σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτόν, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας.

Άρθρο 24Ετήσιες Οικονομικές ΚαταστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης του ισολογισμού πρέπει να εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. β) Την έκθεση των ελεγκτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και κοινοποιείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στον εκπροσωπούντα το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο Τμήμα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 25Λόγοι λύσης της ΕταιρείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία λύεται μόνο μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειάς της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 26ΕκκαθάρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές ασκούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας, καθώς και να δημοσιεύσουν ισολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση, καθώς και κατ’ έτος κατά τη διάρκειά της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 27Επιχειρησιακό σχέδιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει τετραετές Επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, η οποία αφού προβεί σε όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, το διαβιβάζει στο τμήμα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επιμέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε εταιρική χρήση και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει: α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά, β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων, γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους, δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, στ) τις υποχρεώσεις προς τους πολίτες και τους πελάτες της Εταιρείας και την πρόβλεψη αποζημιώσεων, ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και μέτρα και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και των πελατών της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, τροποποιείται δε εφόσον παραστεί ανάγκη με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 28Θέματα ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προσλήψεις διενεργούνται μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).»