194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο έβδομο - Mετοχικό κεφάλαιο
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο έβδομοMετοχικό κεφάλαιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι προσωπικές και μεταβιβαστές με τους περιορισμούς των κατωτέρω παραγράφων. Η μεταβίβαση των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές μόνο προς αντιπροσωπευτικές ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε ποσοστό που ουδέποτε θα υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς και ιατρικούς συλλόγους) σε ποσοστό που ουδέποτε θα υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) του συνόλου των μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει σε αυτή ώστε το ποσοστό του να μηv μειώνεται κάτω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι μετοχές που με οποιονδήποτε τρόπο κτώνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω παρά μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των ιδιωτικών κλινικών στο μετοχικό κεφάλαιο δύνανται να συγκροτήσουν αντιπροσωπευτικές ομοιοεπαγγελματικές ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προάσπιση των συμφερόντων τους μέχρι την 1η Ιουνίου 2015. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. ελέγχει την αντιπροσωπευτικότητα των ενώσεων αυτών και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ως προς την καταλληλότητά τους για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., καθώς και το ενδεδειγμένο ποσοστό συμμετοχής για τη διασφάλιση της αναλογικής και ισότιμης εκπροσώπησής τους.