194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο δέκατο τρίτο - Α) Μεταφορά προσωπικού και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων/ ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται/μεταφέρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) για τη στελέχωση των εργαστηρίων αυτής. Οι κάτοχοι οργανικής ή προσωποπαγούς θέσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος απασχολούνται στην Ε.Σ.Δ.Υ. ως διοικητικό και λοιπό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό δύνανται, με αίτησή τους την οποία υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μεταφερθούν στην Ε.Σ.Δ.Υ. με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, για την κάλυψη των αναγκών αυτής. Εκ των υπαλλήλων των ανωτέρω εδαφίων, που μεταφέρονται στην Ε.Σ.Δ.Υ., οι ασκούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθήκοντα διδακτικού προσωπικού στην Ε.Σ.Δ.Υ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προστίθενται στην κατηγορία «Διδακτικό προσωπικό» ως «Λοιπό διδακτικό προσωπικό». Τα επιδόματα του άρθρου 29 του ν. 3370/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζουν να καταβάλλονται. Για την αυτοδίκαιη ή κατόπιν αίτησης μετάταξη/μεταφορά εκδίδεται εντός 10 ημερών διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται/μεταφέρεται εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στην Ε.Σ.Δ.Υ..