194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 15Αρμοδιότητες του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, την οποία έχει αποφασίσει το Εποπτικό Συμβούλιο, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στo πλαίσιo του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Υγείας για την έγκριση των όρων και της μεθοδολογίας του Σ.Α.Ν. στο πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσής του, καθώς και για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμού, ανά έτος, του τρόπου της αμοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στα δημόσια νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στον ΕΟΠΥΥ και στους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. γ) Η κατάρτιση και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005. δ) Η κατάρτιση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005. ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, εγγράφως, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.