194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 3 - Σκοπός
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία: α) Εξασφαλίζει τη χρήση της άδειας λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος DRG κατάλληλου για τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του Συστήματος Αμοιβής Νοσοκομείων, σύμφωνα με τα παραπάνω. β) Παρέχει στους φορείς προς χρήση σχετικές συμβατές ηλεκτρονικές εφαρμογές έναντι αμοιβής. γ) Αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. δ) Συνεργάζεται με φορείς και ιδίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας, ενώσεις ασθενών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια, διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδίδει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. ε) Υλοποιεί ή συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των οποίων μπορεί να καθίσταται τελικός δικαιούχος. στ) Προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα εν συνεχεία στο άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.