194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9Σύνθεση − Θητεία του Εποπτικού ΣυμβουλίουΑσυμβίβαστα μελών του Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται ως ακολούθως: α. Με δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση πέντε (5) συνολικά θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνώσεις οικονομικές, νομικές ή ειδικές σε θέματα διαμόρφωσης προγραμμάτων ορθολογικού ελέγχου και διαμόρφωσης του κόστους νοσηλευτικής δαπάνης επί τη βάσει της μεθοδολογίας των Diagnosis Related Groups συστημάτων και με εμπειρία στον τομέα της υγείας. β. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων που θα ακολουθηθεί, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. γ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει της εμπειρίας και των προσόντων των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος διορίζει πέντε (5) από αυτούς σε θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ασυμβίβαστη με: α. την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρείας ή θυγατρικών της, β. την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Εταιρείας με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών, γ. τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία που έχει την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχου υπηρεσιών υγείας, δ. την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου.

Άρθρο 10Συγκρότηση − Σύγκληση Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το διορισμό των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις (3) μήνες και εκτάκτως, όποτε αυτό ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου και, μεταξύ μελών με την αυτή αρχαιότητα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόφασή του τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τον οποίο και τροποποιεί.

Άρθρο 11Αντιπροσώπευση − Αναπλήρωση Μελών Απαρτία − ΠλειοψηφίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης , παύσης, μόνιμης αδυναμίας για άσκηση καθηκόντων ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 12Εξουσία − Αρμοδιότητες του Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο μεριμνά για τη λειτουργία τις Εταιρείας, σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον, διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της. Συνδράμει και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας κατά τις διατάξεις του Α΄ Μέρους του παρόντος νόμου. Κατά τη μεταβατική περίοδο της πρώτης διετίας μέχρι την καθολική θέση σε εφαρμογή της λειτουργίας του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων ασκεί, επιπροσθέτως, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος ως προς τη λειτουργία του Σ.Α.Ν.. β. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας.