194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο δέκατο τρίτο - Α) Μεταφορά προσωπικού και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια απόφαση των ως άνω συναρμόδιων Υπουργών. Η μισθοδοσία τωv ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Β) 1. Παράταση της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/ 2014. Η ισχύς τωv προβλεπομένων στο άρθρο 69 του ν. 4174/ 2013, που παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/2014, παρατείνεται ως τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Παράταση του άρθρου 37 του ν. 4238/2014. Το χρονικό διάστημα του άρθρου 37 του ν. 4238/2014 παρατείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 ως τη δημοσίευση του παρόντος. Γ) Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296), η οποία είχε τροποποιηθεί με το ν. 3252/2004 (Α΄ 132), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Μόνιμοι Υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, μπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, μετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.»