194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο ενδέκατο

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 26/2008 (παράρτημα 1 της Οδηγίας 2012/39/ΕE) Η παράγραφος 1.2 του παραρτήματος IΙI του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV−I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.»

Άρθρο δωδέκατοΤροποποίηση του παραρτήματος IV του π.δ. 26/2008 (παράρτημα 2 της Οδηγίας 2012/39/ΕE)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2.4 του παραρτήματος ΙV του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV−I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3.3 του παραρτήματος ΙV του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV−I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 4.2 του παραρτήματος ΙV του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις δωρεές από άτομα εκτός των συντρόφων, πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος σε κάθε δωρεά. Για τις δωρεές από τον σύντροφο (όχι για άμεση χρήση), πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών πριν από την πρώτη δωρεά. Για περαιτέρω δωρεές από σύντροφο από τον ίδιο δότη, πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω δείγματα αίματος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αλλά το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την προηγούμενη δειγματοληψία.»

Άρθρο δέκατο τρίτοΑ) Μεταφορά προσωπικού και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Νοσηλευτικής που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε κενή οργανική θέση ή σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, κατηγορίας και ειδικότητας αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. − Ν.Π.Δ.Δ. και σε δομές του Π.Ε.Δ.Υ., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων/ ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται/μεταφέρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) για τη στελέχωση των εργαστηρίων αυτής. Οι κάτοχοι οργανικής ή προσωποπαγούς θέσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος απασχολούνται στην Ε.Σ.Δ.Υ. ως διοικητικό και λοιπό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό δύνανται, με αίτησή τους την οποία υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μεταφερθούν στην Ε.Σ.Δ.Υ. με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, για την κάλυψη των αναγκών αυτής. Εκ των υπαλλήλων των ανωτέρω εδαφίων, που μεταφέρονται στην Ε.Σ.Δ.Υ., οι ασκούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθήκοντα διδακτικού προσωπικού στην Ε.Σ.Δ.Υ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προστίθενται στην κατηγορία «Διδακτικό προσωπικό» ως «Λοιπό διδακτικό προσωπικό». Τα επιδόματα του άρθρου 29 του ν. 3370/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζουν να καταβάλλονται. Για την αυτοδίκαιη ή κατόπιν αίτησης μετάταξη/μεταφορά εκδίδεται εντός 10 ημερών διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται/μεταφέρεται εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στην Ε.Σ.Δ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των νόμων 2194/1994 και 3685/2008 όπως ισχύουν, λειτουργεί από 1.1.2016 με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες αυτής, εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Από 1η Ιανουαρίου 2016, η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄ 288), όπως ισχύουν. Η εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Σ.Δ.Υ.. Αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές και υπερωριακή κ.λπ. απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και αντίστοιχες αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. καλύπτονται με ειδική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στον οποίο εγγράφονται ετησίως σχετικές πιστώσεις. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, αντικαθίσταται η λέξη «αυτοδικαίως» από «με ουσιαστική κρίση». Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, προστίθεται το κάτωθι: «Για τους τίτλους αυτούς δύναται να εισπράττονται δίδακτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) προστίθεται παράγραφος, ως εξής: «Η επιλογή και η εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού γίνεται από ειδική επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά μέλη. Τουλάχιστον τρία μέλη της επιτροπής είναι εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων αντίστοιχων βαθμίδων και της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με την υπό κρίση θέση και με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής προέρχονται από τους κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της σχολής με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα. Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εξωτερικών και εσωτερικών μελών, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από τα εκάστοτε διοικητικά όργανα της σχολής. Στο μητρώο εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές από Α.Ε.Ι., καθώς και αντίστοιχων βαθμίδων ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων. Στο μητρώο εσωτερικών μελών εγγράφονται οι κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής, όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται και δημοσιοποιούνται με αιτιολογημένη απόφαση από τα εκάστοτε όργανα διοίκησης της σχολής. Για θέσεις οι οποίες τελούν υπό πλήρωση κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος αναφορικά με τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής επιλογής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια απόφαση των ως άνω συναρμόδιων Υπουργών. Η μισθοδοσία τωv ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Β) 1. Παράταση της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/ 2014. Η ισχύς τωv προβλεπομένων στο άρθρο 69 του ν. 4174/ 2013, που παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/2014, παρατείνεται ως τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Παράταση του άρθρου 37 του ν. 4238/2014. Το χρονικό διάστημα του άρθρου 37 του ν. 4238/2014 παρατείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 ως τη δημοσίευση του παρόντος. Γ) Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296), η οποία είχε τροποποιηθεί με το ν. 3252/2004 (Α΄ 132), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Μόνιμοι Υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, μπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, μετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο δέκατο τέταρτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφόμενων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, με πράξη της αστυνομικής αρχής: αα) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες. ββ) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης. γγ) Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης: i. η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήματος, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και ii. η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), όπως ισχύει, καταργείται.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Μετά το άρθρο 65 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 65Α, ως εξής: «Άρθρο 65Α 1. Ειδικά όσον αφορά στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, στην περίπτωση που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προέρχεται από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 65, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει την αναστολή της άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας ή άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοιες αποφάσεις ή ενέργειες αναφέρονται, ιδίως, η μη χορήγηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ιδιαιτέρως δε των επενδύσεων εκείνων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε μορφή και των διασυνδέσεων του ΕΣΦΑ με διασυνοριακούς αγωγούς διαμετακόμισης και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. β) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θα εμπόδιζε το ΔΕΣΦΑ ΑΕ να συμμορφωθεί με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στις αρμοδιότητες ελέγχου, παροχής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της ΡΑΕ, ή να συμμορφωθεί με τυχόν διακρατικές συμφωνίες και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι μέτοχοί της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις προβούν σε ενέργειες ή λάβουν αποφάσεις με τις οποίες η συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνδέεται ή εξαρτάται, άμεσα ή έμμεσα, με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανόμενης της Ελλάδας, ή τη σύναψη ή την εφαρμογή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Η επιβολή της κύρωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται ειδικότερα την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων, για το σύνολο των μετοχών που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ. 3. Η κύρωση της παραγράφου 1 επιβάλλεται μόνο κατόπιν ακροάσεως της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. Με την κλήση σε ακρόαση παρέχεται στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προθεσμία έως και δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για την παροχή εξηγήσεων ή την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης. 4. Στην περίπτωση που η διαδικασία της παραγράφου 3 δεν έχει ως αποτέλεσμα την άρση των λόγων που οδήγησαν στην κλήση σε ακρόαση, η ΡΑΕ προβαίνει σε αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για χρονικό διάστημα που κρίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συστηματικότητα της πράξης ή της παράλειψης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Η εν λόγω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αίρεται, με απόφαση της ΡΑΕ, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν αρθεί οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή του εν λόγω μέτρου. 5. Σε περίπτωση που, μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν έχουν αρθεί οι λόγοι επιβολής της αναστολής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΡΑΕ δύναται να παρατείνει το χρονικό διάστημα της αναστολής άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου. 6. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, η ΡΑΕ δύναται να διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος της κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. 7. Η επιβολή των ως άνω κυρώσεων δεν συνεπάγεται την αδυναμία επιβολής άλλης κύρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο δέκατο έκτοΡυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΝΠΙΔ» και του σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 11 του ν. 4271/2014 για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΝΠΙΔ» μέχρι 31.3.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουν διοριστεί με δικαστική απόφαση, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΝΠΙΔ» που εκλέχτηκαν από την παραπάνω διοίκηση, δεν διώκονται για τις πράξεις και παραλείψεις τους που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής θητείας τους, ούτε και για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος, που έγιναν η γεννήθηκαν κατά την ίδια ως άνω περίοδο και ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη φέρουν για αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Χορηγείται στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι 31.12.2014 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Άρθρο δέκατο έβδομοΜεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν και μετά τους πρόχειρους διαγωνισμούς του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α΄147) παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια η Περιφέρεια δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με τους ίδιους ή με τροποποιημένους όρους είτε για ομάδες δρομολογίων είτε για μεμονωμένα δρομολόγια. Από την εγκατάσταση των νέων Περιφερειακών Αρχών και μέχρι τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής, τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αποφάσεις λαμβάνουν ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής: «Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις τυχόν προβλεπόμενες προαιρέσεις των διακηρύξεων δύνανται να ανατεθούν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τηρούμενων των προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 4274/2014, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των δρομολογίων «κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει», δεν αφορά στα ανώτατα όρια διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών του άρθρου 83 του ν. 2362/1995.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή για το σχολικό έτος 2014−2015 με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. , όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών της οικείας περιφερειακής ενότητας δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού αρχίζει στις 11.9.2014, κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Άρθρο δέκατο όγδοοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 της ενότητας Β΄ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.» β. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 προστίθεται το εδάφιο ως εξής: «Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, δεν μπορεί να είναι ανώτερο της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις οι οποίες υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Γ΄ του τρίτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), αναριθμείται σε παράγραφο 4 και: α) στο πρώτο εδάφιο αυτής μετά τη λέξη «κτίσματα» προστίθεται η φράση «μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου» και β) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας. Για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας Πανάρετης και Πυλωρών του Νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 5.12.2002 διατάγματος (Δ΄ 1075), απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτήθηκαν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 της ενότητας Β΄ του άρθρου 4 μετά τη φράση «με εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή μεγαλύτερη» προστίθεται η φράση «, καθώς και την περίπτωση που επί του οικοπέδου υπάρχει κτίριο, το οποίο έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή έργο τέχνης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/ 2013, μετά το «β΄,» τίθεται «δ΄,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 7 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προστίθεται φράση ως εξής: «η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και». β. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.» γ. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και». δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 η φράση «ενός έτους» αντικαθίσταται από τη φράση «, που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α΄ και β΄, ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής». ε. Στην παράγραφο 3 η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.» στ. Στην περίπτωση α΄ των παραγράφων 1 και 2: α) η φράση «του Κ.Φ.Ε.» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη,» και β) στο τέλος της άνω περίπτωσης διαγράφεται το κόμμα, προστίθεται τελεία και νέο εδάφιο ως εξής: «Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.» ζ. Στην περίπτωση β΄ των παραγράφων 1 και 2 μετά τη λέξη «συνιδιοκτησίας» προστίθεται η φράση «και του είδους του δικαιώματος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου» προστίθεται η φράση «, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα» και μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 διαγράφονται οι λέξεις «είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για το έτος 2014, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, όπως κατατάσσονται αυτοί σε κατηγορία κατά την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 και αναφέρονται στις περιπτώσεις 3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 4.4. των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της μείωσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Iανουαρίου 2015.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και για τα ξενοδοχειακά κτίρια του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 11294885/479/Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν από την 1.1.2014.

Άρθρο δέκατο ένατοΕξόφληση οφειλών Φορέων Υγείας εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για προμήθειες

Ειδών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Η ισχύς των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο εικοστόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πολιτικά και διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τριμελές συμβούλιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του σε δύο από τους προέδρους και τέσσερα από τα μέλη με σταυρό προτίμησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα του υποψηφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύουν σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής: «Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του δεν επιτρέπεται να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραμένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υπο στοιχείο α΄ περίπτωση του έκτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «α) του προέδρου, του αναπληρωτή του ή των τακτικών μελών του συμβουλίου, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, για την οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 4, και».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ονόματα των εκλόγιμων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του σε δύο από τους υποψηφίους με σταυρό προτίμησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα του υποψηφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες και οι αναπληρωτές τους δεν επιτρέπεται να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1756/ 1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση θανάτου παραίτησης ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία του διευθύνοντος ή του αναπληρωτή του διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, στην οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες και οι αναπληρωτές τους δεν επιτρέπεται να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο.»

Άρθρο εικοστό πρώτο

Δικαιώματα προαιρέσεως σε συμβάσεις που έχουν συνάψει τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα για τον εφοδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούνται ότι είναι σε ισχύ άνευ ετέρου και ασκούνται, εφόσον το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο βεβαιώνει την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και η σύμβαση στην οποία προβλέπονται είναι σε ισχύ και έχει συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3978/2011, όπως ισχύει. Η ρύθμιση είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης, γνωμοδότησης και ρύθμισης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος το κόστος θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εντός των προβλέψεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Για την άμεση εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την καταστροφή πυρομαχικών, επεκτείνεται η χρονική ισχύς και το αντικείμενο σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.