194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο πέμπτο - Αποστολή αρχείων ασθενών από τον Εθνικό
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πέμπτοΑποστολή αρχείων ασθενών από τον Εθνικό

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία Ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο ταμείο, υπόχρεο στην καταβολή αμοιβής νοσοκομειακών υπηρεσιών για λογαριασμό των ασφαλισμένων του, υποχρεούται να αποστέλλει σε τακτική βάση στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης, όλα τα ιατρικά και διοικητικά αρχεία νοσηλείας και κόστους θεραπείας, του συνόλου ασφαλισμένων του, όπως αυτά απεικονίζονται στα αποσταλμένα τιμολόγια. Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. έχει δικαίωμα πρόσβασης στα πληροφοριακά δεδομένα της Η.ΔΙ.Κ.Α. για τη λήψη των ανωτέρω αρχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης, ο τρόπος μετάδοσης και το περιεχόμενο των δεδομένων. Η υποχρέωση αποστολής των αρχείων από τον ΕΟΠΥΥ και τα ανωτέρω ταμεία καταλαμβάνει όλους τους ασφαλισμένους τους που εισήχθησαν σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Ο ηλεκτρονικός τρόπος μετάδοσης των αρχείων, το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενό τους και η περιοδικότητα της μετάδοσης ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται: το είδος, το εύρος, η κλιμάκωση των κυρώσεων, που θα επιβάλλονται σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Το ύψος της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές των νομίμων εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση υπότροπης άρνησής τους προς συμμόρφωση μπορεί να οριστεί ως πειθαρχική ποινή η προσωρινή ή οριστική παύση από τα καθήκοντά τους.