194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο δέκατο πέμπτο
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Μετά το άρθρο 65 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 65Α, ως εξής: «Άρθρο 65Α 1. Ειδικά όσον αφορά στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, στην περίπτωση που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προέρχεται από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 65, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει την αναστολή της άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας ή άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοιες αποφάσεις ή ενέργειες αναφέρονται, ιδίως, η μη χορήγηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ιδιαιτέρως δε των επενδύσεων εκείνων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε μορφή και των διασυνδέσεων του ΕΣΦΑ με διασυνοριακούς αγωγούς διαμετακόμισης και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. β) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θα εμπόδιζε το ΔΕΣΦΑ ΑΕ να συμμορφωθεί με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στις αρμοδιότητες ελέγχου, παροχής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της ΡΑΕ, ή να συμμορφωθεί με τυχόν διακρατικές συμφωνίες και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι μέτοχοί της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις προβούν σε ενέργειες ή λάβουν αποφάσεις με τις οποίες η συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνδέεται ή εξαρτάται, άμεσα ή έμμεσα, με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανόμενης της Ελλάδας, ή τη σύναψη ή την εφαρμογή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Η επιβολή της κύρωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται ειδικότερα την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων, για το σύνολο των μετοχών που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ. 3. Η κύρωση της παραγράφου 1 επιβάλλεται μόνο κατόπιν ακροάσεως της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. Με την κλήση σε ακρόαση παρέχεται στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προθεσμία έως και δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για την παροχή εξηγήσεων ή την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης. 4. Στην περίπτωση που η διαδικασία της παραγράφου 3 δεν έχει ως αποτέλεσμα την άρση των λόγων που οδήγησαν στην κλήση σε ακρόαση, η ΡΑΕ προβαίνει σε αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για χρονικό διάστημα που κρίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συστηματικότητα της πράξης ή της παράλειψης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Η εν λόγω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αίρεται, με απόφαση της ΡΑΕ, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν αρθεί οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή του εν λόγω μέτρου. 5. Σε περίπτωση που, μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν έχουν αρθεί οι λόγοι επιβολής της αναστολής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΡΑΕ δύναται να παρατείνει το χρονικό διάστημα της αναστολής άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου. 6. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, η ΡΑΕ δύναται να διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος της κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. 7. Η επιβολή των ως άνω κυρώσεων δεν συνεπάγεται την αδυναμία επιβολής άλλης κύρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.»