194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο τέταρτο - Αποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από ιδιωτικές κλινικές
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο τέταρτοΑποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από ιδιωτικές κλινικές

Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. μεριμνά για τη συλλογή των αντίστοιχων Αρχείων Κόστους Νοσoκομειακών Υπηρεσιών από ιδιωτικές κλινικές. Προς το σκοπό αυτόν προβαίνει στην αναλυτική ενημέρωση των διοικήσεων των ιδιωτικών κλινικών ως προς τα οφέλη της δημιουργίας του Σ.Α.Ν. και συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες συμμετοχής τους στην ανάπτυξή του, όπως συμφωνίες συμμετοχής στη διαδικασία της διαβούλευσης και εθελοντικής αποστολής των Αρχείων Κόστους Νοσηλείας ασθενών τους. Στις συμφωνίες αυτές προσδιορίζεται από την Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. το πλαίσιο και ο βαθμός συνεργασίας με τις ιδιωτικές κλινικές, όπως αυτά αποφασίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιό της.