194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο πρώτο - Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου Κωδικών − Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD − International Classification of Disease), η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. προτείνει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της με τη δημιουργία του Σ.Α.Ν. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. Το ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή στο ΚΕ.Σ.Υ. της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD, που θα επιλεγούν.