194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΜΕΤΟΧΕΣ
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5Μετοχικό κεφάλαιο − ΜετοχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές, επιδεκτικές μεταβίβασης μετοχές, σύμφωνα με τους όρους του έβδομου άρθρου του νόμου με τίτλο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ», ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 7313), η οποία καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.