194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο όγδοο - Πόροι
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πόροι της Εταιρείας είναι: α) Τα έσοδα από τις αμοιβές των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για τη λειτουργία και την επικαιροποίηση του Σ.Α.Ν., σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις παραμέτρους για την κατανομή των αμοιβών που ανανεώνονται κάθε φορά. Υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέρω αμοιβής είναι, σε κάθε περίπτωση από την 1η Ιουνίου 2015, ο ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, για την κατανομή των αμοιβών που οφείλουν για νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς τους ασφαλισμένους τους και το Ελληνικό Δημόσιο, με την επιβάρυνση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, για την καταβολή των αμοιβών που αναλογούν σε νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ανασφάλιστους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζονται το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλουν κάθε έτος οι υπόχρεοι, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη τήρησης της υποχρέωσης καταβολής. β) Τα έσοδα από τις αμοιβές των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει, στα δημόσια νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στον ΕΟΠΠΥ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλονται από τους φορείς αυτούς, βάσει μεταξύ τους σύμβασης με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω της ιδιότυπης τεχνικής μοναδικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών, το έργο που παρέχεται και η αμοιβή της Εταιρείας. γ) Τα έσοδα από τη συμμετοχή της Εταιρείας στην υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την Εταιρεία. ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων της. στ) Τα έσοδα από την εκμίσθωση, την εκμετάλλευση και την εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και ζ) τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.