194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο δέκατο τρίτο - Α) Μεταφορά προσωπικού και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των νόμων 2194/1994 και 3685/2008 όπως ισχύουν, λειτουργεί από 1.1.2016 με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες αυτής, εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Από 1η Ιανουαρίου 2016, η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄ 288), όπως ισχύουν. Η εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Σ.Δ.Υ.. Αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές και υπερωριακή κ.λπ. απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και αντίστοιχες αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. καλύπτονται με ειδική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στον οποίο εγγράφονται ετησίως σχετικές πιστώσεις. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, αντικαθίσταται η λέξη «αυτοδικαίως» από «με ουσιαστική κρίση». Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, προστίθεται το κάτωθι: «Για τους τίτλους αυτούς δύναται να εισπράττονται δίδακτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».