59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Άρθρο 23Σήμανση Οδών με Πινακίδες

Το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/ 1999, Α΄ 57) τροποποιείται ως εξής: α. Στο τέλος της παραγράφου 2, όπως αυτή τροποποι- ήθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3254/2004 (Α΄ 137) και την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κ-43 Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων Κ-44 Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και πο- δηλάτων». β. Στην παράγραφο 3, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3254/2004: αα) Μετά τη φράση «Ρ-66 Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ρ-66α Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα». ββ) Μετά τη φράση «Ρ-67 Αποκλειστική διέλευση λεω- φορείων ή τρόλεϊ» προστίθεται εδάφιο, ως εξής:«Ρ-67α Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδη- λάτων». γγ) Μετά τη φράση «Ρ-68 Τέλος αποκλειστικής διέ- λευσης λεωφορείων ή τρόλεϊ» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ρ-68α Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορεί- ων, τρόλεϊ και ποδηλάτων». γ. Στην παράγραφο 4, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3254/2004: αα) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πλη- ροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-131) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς και τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών, όπως κατευ- θύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκατα- στάσεις κ.λπ.». ββ) Μετά τη φράση «Π-21 διάβαση πεζών» προστίθε- νται εδάφια, ως εξής: «Π-21α Διάβαση ποδηλάτων Π-21β Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων Π-21γ Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων». γγ) Μετά τη φράση «Π-31γ Κατεύθυνση προς χώρο επι- τρεπόμενης στάθμευσης» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Π-31δ Χώρος Επιτρεπόμενης στάθμευσης ποδηλά- των». δδ) Μετά τη φράση «Π-95 Τροχιόδρομος επί του οδο- στρώματος» προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Π-95α Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλει- στική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων (η φορά των βελών είναι ενδεικτική). Π-98α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλο- φορία, καθώς και οχημάτων που στρίβουν δεξιά. Π-99α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-100α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την κυκλοφορία. Π-104α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυ- κλοφορία. Π-121 Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λω- ρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-121α Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλά- των μη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-122 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-122α Λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης. Π-123 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-124 Διαδρομή ποδηλάτων που είναι αριθμημένη και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλάτων. Π-125 Κατεύθυνσης ποδηλάτου μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους. Π-130 Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστι- κή λωρίδα ποδηλάτων. Π-131 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την κυκλοφορία. Π-132 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Π-133 Πυροσβεστήρας. Π-134α Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει το χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδη- γούς για στάση ή στάθμευση σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισμένος με τηλέ- φωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακί- δα πρέπει να φέρει τα σύμβολα Π - 132 ή και Π - 133 είτε στο κάτω μέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθε- τημένο κάτω από την πινακίδα. Π-134β Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει το χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδη- γούς για στάση ή στάθμευση σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισμένος με τηλέ- φωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακί- δα πρέπει να φέρει τα σύμβολα Π - 132 ή και Π - 133 είτε στο κάτω μέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθε- τημένο κάτω από την πινακίδα. Π-135α Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τη θέση της εξόδου κινδύνου. Π-135β Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τη θέση της εξόδου κινδύνου. Π-136α Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξό- δου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο. Π-136β Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξό- δου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο. Π-136γ Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τις κατευθύνσεις και τις αποστάσεις των πιο κοντινών εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο. Οι πινακίδες Π-135 και Π-136 έχουν πράσινο υπόβα- θρο και τα σύμβολα, βέλη και αποστάσεις είναι λευκά ή ανοιχτόχρωμα.». δ. Στην παρ. 11 του άρθρου 4 μετά τη φράση «Ρ-66» προστίθεται η φράση «, Ρ-66α», μετά τη φράση«Ρ-67» προστίθεται η φράση «, Ρ-67α» και μετά τη φράση «Ρ-68» προστίθεται η φράση «, Ρ-68α».

Άρθρο 24

Οι παράγραφοι 1 έως 9 του άρθρου 5 του Κώδικα Οδι- κής Κυκλοφορίας αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι σημάνσεις των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις ή αναγραφή λέξεων ή απεικόνιση συμβόλων χρησιμο- ποιούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιμοποι- ούν οδούς είτε μόνες είτε σε συνδυασμό με πινακίδες σή- μανσης ή σηματοδότες για να τονιστεί ή να διευκρινιστεί η σημασία αυτών. Όταν χρησιμοποιούνται για ρύθμιση της στάθμευσης, σε συνδυασμό με ανάλογες πινακίδες, υπερισχύουν των πινακίδων στάθμευσης. Οι διαγραμμίσεις οδών, που προορίζονται για κινού- μενα οχήματα, πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα και έγκαιρα από τους οδηγούς και να είναι ορατές τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύχτα. 2. Τα κύρια είδη των σημάνσεων επί των οδοστρωμά- των με διαγραμμίσεις είναι οι: α) οι κατά μήκος διαγραμμίσεις, β) οι κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραμμίσεις και γ) οι ειδικές διαγραμμίσεις. 3. Οι κατά μήκος διαγραμμίσεις είναι: α) η αποτελούμενη από μία ή δύο συνεχείς γραμμές η οποία σημαίνει διαχωρισμό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων, β) η αποτελούμενη από μία διακεκομμένη γραμμή επί του οδοστρώματος, η οποία καθορίζει τα όρια των λω- ρίδων για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας, γ) η αποτελούμενη από μία διακεκομμένη γραμμή, δι- πλάσιου πλάτους της προηγούμενης, η οποία καθορίζει τα όρια μεταξύ της λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυν- σης και της παράπλευρης λωρίδας κυκλοφορίας, δ) η αποτελούμενη από μία διακεκομμένη γραμμή επί του οδοστρώματος με μήκη τμημάτων και των μεταξύ τους κενών, πολύ μικρότερα της διακεκομμένης γραμμής της περίπτωσης β΄, η οποία σημαίνει προειδοποίηση για την προσέγγιση σε διπλή ή συνεχή γραμμή ή για την προσέγγιση σε άλλο τμήμα οδού, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο. Η προειδοποιητική αυτή γραμμή μπορεί να συμπλη- ρωθεί ή να αντικατασταθεί με βέλη εκτροπής, ε) η αποτελούμενη από μία συνεχή γραμμή και άλλη παράπλευρα διακεκομμένη, η οποία σημαίνει διαχωρι- σμό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων, στ) η αποτελούμενη από διπλές διακεκομμένες γραμ- μές, η οποία καθορίζει λωρίδα ή λωρίδες κυκλοφορίας στις οποίες η κατεύθυνση της κυκλοφορίας μπορεί να αντιστραφεί. 4. Οι κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραμμίσεις είναι: α) η αποτελούμενη από μία συνεχή γραμμή επί του πλάτους μιας ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας, η οποία καθορίζει τη θέση πριν από την οποία οι οδη- γοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους λόγω της πινακίδας «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)» (P-2), λόγω ένδειξης φωτεινού σηματοδότη, σή- ματος τροχονόμου ή πριν από σιδηροδρομική διάβαση (γραμμή διακοπής πορείας). Η λέξη «STOP» μπορεί να αναγράφεται επί του οδο- στρώματος πριν από τις πιο πάνω διαγραμμίσεις, β) η αποτελούμενη από μία διακεκομμένη γραμμή επί του πλάτους μιας ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορί- ας, η οποία καθορίζει τη θέση πριν από την οποία οι οδη- γοί οχημάτων οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, συμμορφούμενοι προς την πινακίδα Ρ-1, «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ». Μπροστά από μία τέτοια διαγράμμιση μπορεί να ση- μειωθεί επί του οδοστρώματος, για να συμβολίζει την πινακίδα Ρ-1, μεγάλο τρίγωνο με τη μία πλευρά παράλλη- λη προς τη διαγράμμιση και την απέναντι αυτής κορυφή προς τον υποχρεούμενο να παραχωρήσει προτεραιό- τητα. Η διακεκομμένη αυτή γραμμή μπορεί να αντικαταστα- θεί με τρίγωνα σημειούμενα το ένα κοντά στο άλλο επί του οδοστρώματος, με τις κορυφές τους προς τον οδηγό ο οποίος υποχρεούται να παραχωρήσει προτεραιότητα, γ) η αποτελούμενη από ραβδώσεις μεγάλου πλάτους παράλληλα προς τον άξονα του οδοστρώματος, η οποία καθορίζει διάβαση πεζών (ZEBRA), δ) η αποτελούμενη από τετράγωνα ή παραλληλό- γραμμα σχήματα, η οποία καθορίζει τις διαβάσεις των ποδηλάτων, ε) η αποτελούμενη από δύο συνεχείς παράλληλες γραμμές, σε απόσταση τεσσάρων ως πέντε μέτρων με- ταξύ τους, η οποία καθορίζει την επιφάνεια αναμονής των ποδηλάτων, στην οποία καταλήγει η λωρίδα ποδη- λάτου. Η επιφάνεια αναμονής διαμορφώνεται σε σημα- τοδοτούμενες διασταυρώσεις μπροστά από τη γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας των οχημάτων, τροφο- δοτείται από λωρίδα ποδηλάτων, είναι χρωματισμένη στο ίδιο χρώμα με αυτήν και σημαίνεται με το σύμβολο του ποδηλάτου. 5. Οι ειδικές διαγραμμίσεις είναι: α) η αποτελούμενη από παράλληλες λοξές λωρίδες, οι οποίες πλαισιώνονται από μία συνεχή ή διακεκομμένη γραμμή επί τμήματος ή επί ελαφρώς ανυψωμένης περιο- χής του οδοστρώματος και η οποία σημαίνει απαγόρευ- ση ή περιορισμό εισόδου οχημάτων στις περιοχές αυτές, β) η τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) στην πλευ- ρά του οδοστρώματος, η οποία σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής επί της πλευράς αυτής απαγορεύε- ται η στάθμευση, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων του άρθρου 34. Διακοπή της τεθλασμένης γραμμής συνο- δευόμενη από την αναγραφή της λέξης «ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ» ή απεικόνιση λεωφορείου μπορεί να χρησιμοποιείται για την υπόδειξη αποκλειστικά στάσης λεωφορείου ή ηλεκτροκίνητου λεωφορείου, γ) συνεχής κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή στην άκρη του οδοστρώματος, η οποία σημαίνει ότι σε όλο το μή- κος της και προς την πλευρά αυτήν του οδοστρώματος απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κα- τακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων στάθμευσης του άρθρου 34, δ) διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή στο άκρο του οδοστρώματος, η οποία σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής και επί της πλευράς αυτής του οδοστρώματος απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορι- σμούς η στάθμευση, η οποία υποδεικνύεται με άλλα μέσα. Αν χρησιμοποιείται η γραμμή αυτή προς ένδειξη απαγόρευσης ή περιορισμών της στάσης ή στάθμευσης πρέπει, εφόσον υπάρχει λευκή γραμμή υποδεικνύουσα το άκρο του οδοστρώματος, να βρίσκεται εξωτερικώς και παραπλεύρως της λευκής γραμμής, ε) πλέγμα κίτρινων γραμμών, οι οποίες σχηματίζουν παραλληλόγραμμα, σε ισόπεδους οδικούς κόμβους, το οποίο σημαίνει περιοχή μέσα στην οποία δεν μπορεί να εισέλθει όχημα και αν ακόμη οι φωτεινοί σηματοδότες επιτρέπουν αυτό, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε, αν εισέλθει, να υποχρεωθεί πιθανώς να παραμείνει στη διασταύρωση. Οι διατάξεις της παρα- γράφου 2 του άρθρου 26 εξακολουθούν να ισχύουν και αν ακόμη δεν υπάρχει η πιο πάνω διαγράμμιση, στ) συνεχής ή διακεκομμένη γραμμή που προσδιο- ρίζει λωρίδα κυκλοφορίας συνοδευμένη από πινακίδες σήμανσης ή αναγραφή λέξεων ή απεικόνιση συμβόλων στο οδόστρωμα, όπως λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα, η οποία σημαίνει ότι η χρήση της λωρίδας κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο στα αναγραφόμενα ή απεικονιζόμενα οχήματα, ζ) βέλη εκτροπής, βέλη επιλογής, παράλληλες ή λοξές λωρίδες ή αναγραφές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επανάληψη των δεδομένων από πινακίδες οδηγιών ή για να δίνουν σε αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να δοθούν ικανο- ποιητικά με πινακίδες. Τέτοιες διαγραμμίσεις χρησιμοποιούνται ιδίως για να δείχνουν τις οριογραμμές ζωνών ή λωρίδων στάθμευ- σης, για να σημειώσουν στάσεις λεωφορείων και για την προεπιλογή λωρίδας κυκλοφορίας, μπροστά από δια- σταυρώσεις. Αν υπάρχει βέλος επιλογής στο οδόστρωμα, όπου αυτό είναι χωρισμένο σε λωρίδες κυκλοφορίας με κατά μήκος διαγραμμίσεις, οι οδηγοί υποχρεούνται να επιλέγουν έγκαιρα τη λωρίδα η οποία φέρει το βέλος της κατεύθυνσης την οποία θέλουν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν πλέον να πάρουν άλλη κατεύθυνση, η) περιγράμματα ρόμβων κατά αποστάσεις στο μέσο λωρίδας κυκλοφορίας, τα οποία σημαίνουν ότι η λωρίδα αυτή έχει καθοριστεί ως αμέσου ανάγκης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 44. 6. Δεν θεωρούνται ως κατά μήκος διαγραμμίσεις, με την έννοια του παρόντος, οι κατά μήκος γραμμές που χρησιμοποιούνται ως οριογραμμές των άκρων του οδο- στρώματος, για να καταστούν αυτά ευκολότερα ορατά, οι κατά μήκος γραμμές που συνδέονται με τέτοιες κα- θέτους οι οποίες χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση χώρων στάθμευσης στο οδόστρωμα, καθώς και κατά μήκος γραμμές που δείχνουν απαγορεύσεις ή περιορι- σμούς στις στάσεις ή στις σταθμεύσεις. 7. Οι διαγραμμίσεις των οδών είναι λευκές, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) διαγραμμίσεων χώρων στους οποίους επιτρέπεται ή περιορίζεται η στάθμευση, οι οποίες μπορούν να είναι κυανές, β) τεθλασμένων γραμμών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, οι οποίες είναι κίτρινες, γ) της συνεχούς ή διακεκομμένης γραμμής στο κρά- σπεδο ή το άκρο του οδοστρώματος, της απαγορευτικής ή περιοριστικής στάσης ή στάθμευσης, η οποία είναι κίτρινη, δ) των γραμμών πλέγματος των διασταυρώσεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5, οι οποίες είναι κίτρι- νες. Ως λευκό χρώμα νοούνται και οι αποχρώσεις του αρ- γυρόχρου ή του ανοικτού γκρίζου χρώματος. Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των μόνιμων διαγραμμίσεων με αντικατάσταση με άλλες, οι προσωρινές αυτές διαγραμμίσεις πρέπει να είναι χρώμα- τος άλλου από το συνήθως χρησιμοποιούμενο και από υλικό που να εξαλείφεται εύκολα. Για τις προσωρινές διαγραμμίσεις οδών, μπορεί να χρησιμοποιούνται ανακλαστήρες, φωτεινοί δείκτες, κώ- νοι και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό ή αντικείμε- νο οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10. 8. Στους οδηγούς των οδικών οχημάτων απαγορεύ- εται: α) να διαβαίνουν την εκ μιας ή δύο συνεχών γραμμών, κατά μήκος, διαγράμμιση, καθώς και να κινούνται στην αριστερή πλευρά αυτής, β) να διαβαίνουν την εκ διπλών διακεκομμένων γραμ- μών, κατά μήκος, διαγράμμιση, καθώς και να κινούνται στην αριστερή πλευρά αυτής, όταν η διαγράμμιση αυτή διαχωρίζει τις δύο κατευθύνσεις, γ) σε μία συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρως δι- ακεκομμένη, να διαβαίνουν τη συνεχή γραμμή, όταν κινούνται επί της πλευράς αυτής, επιτρεπόμενης της κίνησης και του προσπεράσματος από την πλευρά της διακεκομμένης. Στην περίπτωση αυτή, η συνεχής γραμ- μή δεν εμποδίζει τον οδηγό ο οποίος προσπέρασε κατά τον επιτρεπόμενο τρόπο να επανέλθει στην κανονική του θέση επί του οδοστρώματος, δ) να κινούνται πάνω σε κατά μήκος διαγραμμίσεις (ιππαστί), ε) να υπερβαίνουν τη διαγράμμιση μιας συνεχούς γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής δι- ακοπής πορείας, στ) να υπερβαίνουν τη διαγράμμιση μιας διακεκομμέ- νης γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας, ζ) να εισέρχονται σε περιοχή του οδοστρώματος η οποία προσδιορίζεται με παράλληλες λοξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή. Αν η περιοχή αυτή πλαισιώνεται με διακεκομμένη γραμμή, οι οδηγοί επιτρέ- πεται να εισέρχονται σε αυτή μόνον όταν βεβαιωθούν ότι είναι δυνατό να κάνουν αυτό ασφαλώς ή για να στρίψουν σε οδό η οποία συμβάλλει στη πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης της κυκλοφορίας, η) να σταθμεύουν στην πλευρά της οδού που έχει δι- αγραμμιστεί με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ), θ) να σταματούν ή να σταθμεύουν ή να μη συμμορ- φώνονται με τους περιορισμούς οι οποίοι υποδεικνύο- νται με άλλα μέσα, κατά περίπτωση επί της πλευράς του οδοστρώματος η οποία έχει τη συνεχή ή διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώ- ματος σε όλο το μήκος της γραμμής αυτής, ι) να κινούνται μέσα σε λωρίδα κυκλοφορίας η οποία έχει πινακίδες σήμανσης ή λέξεις ή σύμβολα επί του οδο- στρώματος, όπως λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα, αν δεν οδηγούν οχήματα της κατηγορίας αυτής, ια) να ακολουθούν στις διασταυρώσεις άλλη κατεύ- θυνση από αυτήν που δείχνουν τα βέλη επιλογής, αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας προδιαλογής η οποία έχει τα βέλη αυτά, ιβ) να εισέρχονται σε περιοχή οδοστρώματος η οποία έχει σημανθεί με πλέγμα κίτρινων γραμμών οι οποίες σχηματίζουν παραλληλόγραμμα, αν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε, αν εισέλθουν, να υπο- χρεωθούν, πιθανώς, να παραμείνουν στη διασταύρωση, ιγ) να διαβαίνουν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, τις διακεκομμένες κατά μήκος γραμμές, εκτός από την πε- ρίπτωση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας. 9. Αν τα άκρα του οδοστρώματος διαγραμμίζονται μέσω φώτων ή αντανακλαστικών στοιχείων, τα φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία είναι: α) είτε όλα λευκού ή ανοιχτού κίτρινου χρώματος, β) είτε λευκού ή κίτρινου χρώματος προς διαγράμμιση του αντίθετου προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρου του οδοστρώματος και ερυθρού ή σκούρου κί- τρινου χρώματος προς διαγράμμιση του αντίστοιχου προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρου του οδο- στρώματος. Η χάραξη και η σχεδίαση των διαγραμμίσεων των οδών εκτελείται με βάση τις προδιαγραφές διαγραμ- μίσεων οδών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

Άρθρο 25Μετά το άρθρο 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής: «Άρθρο 6Α

Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες 1. Οι ποδηλάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των ειδικών για αυτούς φωτεινών σηματο- δοτών, εκτός αν η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονόμους κατά διάφoρo τρόπο, ως εξής: α) Πράσινο σταθερό φως με σύμβολο ποδήλατου: Ο ποδηλάτης προχωρεί κατευθείαν μπροστά ή στρίβει προς τα δεξιά ή αριστερά εκτός αν άλλο σήμα ή πινακίδα απαγορεύει την κατευθείαν κίνηση ή στροφή. Ο ποδηλά- της υποχρεούται και αν ακόμη ο φωτεινός σηματοδότης έχει πράσινη ένδειξη, κινούμενος κατευθείαν μπροστά, να παραχωρεί προτεραιότητα σε όχημα ή ποδήλατο ή πεζό που κινείται ακόμη από προηγούμενη σηματοδότη- ση, στρίβοντας δε να παραχωρεί προτεραιότητα στους ποδηλάτες ή τους πεζούς οι οποίοι κινούνται στην οδό στην οποία πρόκειται να εισέλθει. β) Ερυθρό σταθερό φως με σύμβολο ποδηλάτου: Ο ποδηλάτης υποχρεούται να σταματήσει πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε αρκετή απόσταση από το σηματοδότη, ώστε η σηματοδότηση να είναι σε αυτόν ευχερώς ορατή και να παραμένει σε στάση μέχρις ότου ανάψει η πράσινη ένδειξη του ποδηλάτη. Επίσης υποχρεούται να μην ει- σέρχεται στον οδικό κόμβο και να μην κινείται πάνω στις διαβάσεις πεζών ή ποδηλάτων αν o σηματοδότης είναι τοποθετημένος στο μέσο ή στην απέναντι πλευρά του κόμβου. γ) Κίτρινο σταθερό φως με σύμβολο ποδήλατου: O ποδηλάτης υποχρεούται να σταματήσει, όπως και πριν από ερυθρό σύμβολο ποδηλάτου, εκτός αν βρίσκε- ται τόσο κοντά στο σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να κάνει αυτό με ασφάλεια. δ) Απλό ή διπλό κίτρινο φως με σύμβολο ποδηλάτου το οποίο αναβοσβήνει (αναλάμπoν): O ποδηλάτης υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα οχήματα. ε) Πράσινο φως με σύμβολο ποδηλάτου και με ένα ή περισσότερα βέλη από κάτω: Ο ποδηλάτης μπορεί να προχωρήσει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος ή τα βέλη. Βέλος προς τα πάνω σημαίνει υποχρεωτική κίνηση κατευθείαν μπρο- στά. στ) Ερυθρό φως με σύμβολο ποδηλάτου και με ένα βέλος από κάτω: Ο ποδηλάτης απαγορεύεται να κινηθεί προς την κα- τεύθυνση που δείχνει το βέλος και υποχρεούται να στα- ματήσει το ποδήλατό του, όπως και πριν από ερυθρό σύμβολο ποδηλάτου. ζ) Κίτρινο φως με σύμβολο ποδηλάτου και με ένα βέ- λος από κάτω το οποίο είναι σταθερό ή αναβοσβήνει: Ο ποδηλάτης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως και πριν από κίτρινο σύμβολο ποδηλάτη. 2. Σηματοδότες σε κοινή διάβαση ποδηλάτων και πε- ζών: α) Πράσινο φως με σύμβολο ατόμου που βαδίζει και με πράσινο σύμβολο ποδηλάτου από κάτω: Οι πεζοί και οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα. β) Κόκκινο φως με σύμβολο ατόμου σε στάση και με κόκκινο σύμβολο ποδηλάτου από κάτω: Οι πεζοί και οι ποδηλάτες δεν μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα. γ) Πράσινο φως με σύμβολο ατόμου που βαδίζει και με πράσινο σύμβολο ποδηλάτου από κάτω που ανα- βοσβήνει: Οι πεζοί και οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα με ιδιαίτερη προσοχή. 3. Σηματοδότες σε αποκλειστική διάβαση ποδηλάτων: α) Πράσινο φως με σύμβολο ποδηλάτου: Οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα. β) Κόκκινο φως με σύμβολο ποδηλάτου: Οι ποδηλάτες δεν μπορούν να διασχίσουν το οδό- στρωμα. γ) Πράσινο σύμβολο ποδηλάτου, που αναβοσβήνει. Οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα με ιδιαίτερη προσοχή. 4. Αν ο ποδηλάτης καταληφθεί στη διάβαση από την ερυθρά ένδειξη του σηματοδότη του (με το σύμβολο του ποδηλάτη σε στάση), δικαιούται να συνεχίσει την πορεία του προς την απέναντι πλευρά της οδού. 5. Οι φωτεινοί σηματοδότες τοποθετούνται κατακό- ρυφα με το ερυθρό φως πάντοτε πάνω και το πράσινο φως πάντοτε κάτω.».

Άρθρο 26Ο Πίνακας «Σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών» που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Κώ- δικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνοδεύει αυτόν, τροπο- ποιείται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του κεφαλαίου «Ι. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ)», προστίθενται πινακίδες ως εξής: (Κ-43) Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων. (Κ-44) Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο κεφάλαιο «ΙΙ. Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ)», προστίθενται οι πινακίδες: I. Μετά την πινακίδα Ρ-66 προστίθεται πινακίδα ως εξής: (Ρ-66α) Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα. II. Μετά την πινακίδα Ρ-67 προστίθεται πινακίδα ως εξής: (Ρ-67α) Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων. III. Μετά την πινακίδα Ρ-68 προστίθεται πινακίδα ως εξής: (Ρ-68α) Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο κεφάλαιο «ΙΙΙ. Πινακίδες πληροφοριακές (Π)», προστίθενται οι πινακίδες: I. Μετά την πινακίδα Π-21 προστίθενται πινακίδες ως εξής: (Π-21α) Διάβαση ποδηλάτων. (Π-21β) Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων. (Π-21γ) Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων. II. Μετά την πινακίδα Π-31γ προστίθεται πινακίδα ως εξής: (Π-31δ) Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης ποδηλάτων. III. Στο τέλος του κεφαλαίου «ΙΙΙ. Πινακίδες πληροφοριακές (Π)», προστίθενται οι εξής πινακίδες: (Π-95α) Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων. (Η φορά των βελών είναι ενδεικτική) (Π-98α) Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία, καθώς και οχημάτων που στρίβουν δεξιά. (Π-99α) Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. (Π-100α) Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την κυκλοφορία. (Π-104α) Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. (Π-121) Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. (Π-121α) Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. (Π-122) Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. (Π-122α) Λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης. (Π-123) Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. (Π-124) Διαδρομή ποδηλάτων που είναι αριθμημένη και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλάτων. (Π-125) Κατεύθυνσης ποδηλάτου μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους. (Π-130) Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων. (Π-131) Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την κυκλοφορία. (Π-132) Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. (Π-133) Πυροσβεστήρας. α β (Π-134) Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. α β (Π-135) Έξοδος Κινδύνου. α β γ (Π-136) Έξοδοι κινδύνου.

Άρθρο 27

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται οι κατηγορίες παραβάσεων που αφο- ρούν τη ρύθμιση κυκλοφορίας ποδηλάτων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες ποδηλάτες. Το εύρος των διοικητικών προστίμων ανά- λογα με την κατηγορία επικινδυνότητας της παράβασης μπορεί να καθοριστεί έως το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

Άρθρο 28ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παραβάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σω- ματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της πα- ράβασης στην οδική ασφάλεια, στις εξής κατηγορίες: α) χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1), β) μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2), γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας επικιν- δυνότητας, οι ανωτέρω παραβάσεις μπορεί να κατατάσ- σονται και στις εξής κατηγορίες: α) πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1), β) αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2). Για τις κατατασσόμενες στις κατηγορίες της παρούσας παραβάσεις καθορίζονται με την απόφαση της παρα- γράφου 3 μόνο διοικητικές κυρώσεις και όχι πρόστιμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών κατατάσσονται στις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για κάθε κατηγορία παράβασης προβλέπονται τα ίδια διοικητικά πρόστιμα και οι ίδιες διοικητικές κυρώ- σεις. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται τα διοικητικά πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης, για τις παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας έως και εκατό (100) ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας από εκατό ένα (101) έως και τριακόσια (300) ευρώ και για τις παραβά- σεις υψηλής επικινδυνότητας από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορί- ζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βε- βαιωμένων διοικητικών προστίμων της παραγράφου 3. Τα καθοριζόμενα με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου διοικητικά πρόστιμα προσαυξάνονται κατά εκα- τό τοις εκατό (100%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδη- μα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πρά- ξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, τα παραπάνω ποσά του φορολογητέου εισοδήματος, κα- θώς και τα ποσοστά προσαύξησης να τροποποιούνται, ανάλογα και με την κατηγορία της παράβασης, κατ’ ανώ- τατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού προστίμου. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης μπορεί να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα από την Ελληνική Στατι- στική Αρχή και άλλες αρχές και επιστημονικούς ή άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4, εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιο- δότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τις παρα- βάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβά- σεων της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικα- νότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυ- κλοφορίας για την καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 2696/1999 μετά τη λέξη «βεβαιώνεται» προστίθεται η φράση «, με έντυπο ή ηλε- κτρονικό τρόπο».

Άρθρο 29ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις πα- ραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 αποφάσεων και μόνο για τις παραβάσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες πε- ριπτώσεις και οι οποίες κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28, ισχύουν, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα εξής: α. Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επι- κοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, β. οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες δι- άβασης ατόμων με αναπηρία ή σταθμεύουν σε αποκλει- στικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυ- κλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, γ. οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπο- ρευόμενα οχήματα, κατά παράβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τιμω- ρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφο- ρίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, δ. οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λε- ωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνι- διάζουν τους κινούμενους σε αυτήν τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από το βεβαιού- ντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, ε. οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρί- πτουν εκτός του οχήματός τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, στ. οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυ- κλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, ζ. οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρή- ση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέ- ρες. Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό δι- άστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε πινακίδα οχήματος που αφαιρείται από αρ- μόδιο όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταχω- ρείται μηχανογραφικά στο αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα όργανα που βεβαιώνουν τις παραβάσεις διαβιβάζουν τις σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών, οι οποίες μεριμνούν για τη μη- χανογραφική καταχώρισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στην παράγρα- φο 8 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) και των διατάξεων του προηγούμενου και του άρθρου αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακί- δες και η άδεια κυκλοφορίας των πιο κάτω κατηγοριών οχημάτων: α) Οδικών οχημάτων που ανήκουν στις νόμιμα λει- τουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης.

Άρθρο 30Τροποποίηση επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι λέξεις «50 χιλιομέτρων την ώρα» αντι- καθίστανται από τις λέξεις «70 χιλιομέτρων την ώρα, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.».

Άρθρο 31ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προ- στίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7.α. Ειδικά οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτο- σικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερι- κής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμέ- νες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Τις οδούς αυτές επιτρέπεται μόνο να διασχίζουν κάθετα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να προβλέπεται η ειδική εκπαίδευση των οδηγών μοτο- σικλετών της παρούσας, καθώς και οχημάτων, που εί- ναι σχεδιασμένα για χρήση εντός δρόμου ή και παντός εδάφους, όπως αυτά ορίζονται στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης στ΄ και στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονι- σμού 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 53), το περιεχόμενο και η διάρκειά της, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πιστοποίηση των αναγκαίων πρόσθετων δεξιοτήτων για τη χρήση των οχημάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του πρώτου εδαφίου η κυκλοφορία των παραπάνω μοτοσικλετών από οδηγούς, άτομα με αναπηρία, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί με βάση ειδικές διοικητικές πράξεις, και από οδηγούς που έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική εκπαίδευση του προηγούμενου εδαφίου. β. Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περί- πτωσης α΄ αρχίζει τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσί- ευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν εκμισθωθεί μοτοσικλέτα ή όχημα σε πρόσωπο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης, επιβάλ- λεται στον εκμισθωτή, στο μισθωτή και στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδή- γησης, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπο- τροπής επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και κατάσχεση της μοτοσικλέτας ή του οχήματος. Τα κατασχεθέντα εκπλειστηριάζονται με αναλογική εφαρ- μογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να καθορίζονται τα θέματα που είναι σχετικά με την επιβολή της κατάσχεσης και τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφoς 8 του άρθρου 103 του Κύρωση Κώ- δικα Οδικής Κυκλοφορίας αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται τα οδικά οχήματα των περι- πτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, στα οποία όμως επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα της παραγράφου 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 10 του άρθρου 34 στο διπλάσιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύεται η διενέργεια συγκοινωνιακού έργου με στάσεις και κόμιστρο από τουριστικά λεωφορεία κλειστού τύπου, πλην της περίπτωσης των διεθνών τα- κτικών λεωφορειακών γραμμών. Οι έλεγχοι για τη δια- πίστωση της παράβασης διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Με- ταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικη- τικών κυρώσεων.

Άρθρο 32

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Κώ- δικα Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ακινητοποίηση οχήματος σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του τελευταίου αυτού άρθρου».

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.