59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 93Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προηγούμενο νομικό καθεστώς, κα- θώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του πρώτου εδα- φίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ισχύουν οι υφι- στάμενες διατάξεις όλων των εκδοθέντων κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται σε διοικητικές κυρώσεις λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υποθέσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συ- γκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς αυτές.

Άρθρο 94Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3325/2005

Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθεται σε αυτό παράγραφος 2 ως εξής: «2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106δ του Πτωχευτικού Κώ- δικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), οι ως άνω παραχωρηθείσες εκτάσεις μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους συνεχίζουν να χρη- σιμοποιούνται από το νέο φορέα της μεταβιβασθείσας επιχείρησης, σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους της παραχώρησης, για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστι- κής δραστηριότητάς της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανακληθεί η παραχώρηση, ιδίως λόγω διακοπής της λειτουργίας και δραστηριότητας της μεταβιβασθείσας επιχείρησης ή μη χρήσης των παραχωρούμενων σύμ- φωνα με τους σκοπούς της.».

Άρθρο 95

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου μόνου του π.δ. 322/1985 (Α΄ 115) προστίθεται στην αρχή ο αριθμός 1 και εν συνε- χεία προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Το οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στο Γ.053 οικοδομι- κό τετράγωνο του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μα- κεδονίας, επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντιστά- σεως, στην οποία φέρει τον αριθμό 161 (πρώην αριθμός 147), και Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, έχει εμβα- δόν 18.631 τ.μ., σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο και 18.640 τ.μ., σύμφωνα με το από Δεκεμβρίου 2014 τοπο- γραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Γιαννούλη που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα I, φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 19 047 49 12 001/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμα- ριάς και εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμ- μα, σύμφωνα με το οποίο συνορεύει βόρεια και σε πλευ- ρές Α-Β-Γ με πεζόδρομο και πέραν αυτού με ακίνητα Ο.Τ. Γ408, με την οδό Σουλίου και με ακίνητα Ο.Τ. Γ053Α, νότια και σε πλευρά Δ-Ε-Ζ με περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ανατολικά και σε πλευρές Γ-Δ με περιφερειακή τάφρο, δυτικά και σε πλευρές Α-Θ με την οδό Εθνικής Αντιστά- σεως, και νοτιοδυτικά και σε πλευρές Ζ-Η-Θ με έξοδο πε- ριφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και το οποίο ανήκε στο Α΄ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, περιέρχεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα παραρτήματα και παρακολουθή- ματά του, όλες τις εν γένει επ’ αυτού κτηριακές εγκατα- στάσεις επιφανείας 8.806,26 τ.μ., και όλον τον εν γένει λοιπό εξοπλισμό, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» αυτοδικαίως, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Για την καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 19 047 49 12 001/0/0 του Κτηματολογικού Γραφεί- ου Καλαμαριάς εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.». ��

Άρθρο 97

Η παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντι- καθίσταται ως εξής: «6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφα- ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπλη- ρώσει δύο (2) έτη θητείας σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο (ΠΠΣ) δύνανται να καταθέσουν αίτηση μετά- θεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Αιτήσεις με- τάθεσης που υποβλήθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 εξετάζονται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εφόσον η πενταετής θητεία των αιτούντων εκπαιδευτικών των ΠΠΣ λήγει μέχρι τις 31.8.2018. Η θητεία των εκπαιδευτι- κών των ΠΠΣ η οποία λήγει μέχρι 31.8.2018 παρατείνε- ται μέχρι τις 31.8.2019. Για όσους μετατεθούν εντός του έτους 2018 δεν ισχύει η παράταση του προηγούμενου εδαφίου.».

Άρθρο 98

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το παρόν εφαρμόζεται και στους ΦΟΔΣΑ που συνά- πτουν ή έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για έργα διαχείρι- σης αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων σύμπραξης του ν. 3389/2005 (Α΄ 232).».

Άρθρο 99Οικοδομικές Άδειες επί ακινήτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β) i) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ii), η έκδοση οικοδομικών αδειών επί των ακινήτων που ανήκουν ή διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και αφορούν προσθήκες και επεκτάσεις, συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, μετα- σκευή και εκσυγχρονισμό των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων, αλλαγή χρήσης, καθώς και ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων, γίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). ii) Οι οικοδομικές άδειες επί των ακινήτων, που διαχει- ρίζεται ή ανήκουν στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για έργα ή επενδύ- σεις δια συμβάσεων παραχώρησης ή συμβάσεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περι- βάλλοντος και Ενέργειας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο από τον κύριο ή τον έχοντα το νόμιμο δικαίωμα και πενήντα (50) εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογι- κούς χώρους και ιστορικούς τόπους και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Σε περίπτωση παρέ- λευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας ο κύριος ή ο έχων το νόμιμο δικαίωμα για την έκδοση της άδειας υποβάλλει την αίτηση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι εκδίδουν με κοινή απόφασή τους την οικοδομική άδεια σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Κάθε άλλη διοικητική πράξη, που προηγείται και απαι- τείται για την έκδοση των παραπάνω οικοδομικών αδει- ών, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας όλες οι πράξεις, γνώμες και εγκρίσεις του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργούνται η περίπτωση ε΄ της παρ. 11 του άρ- θρου 6 και η παρ. 7 του άρθρου 6Α του ν. 3891/2010.

Άρθρο 100Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4070/2012ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα, απολαμβάνει πλήρη διοικητική και οικονο- μική αυτοτέλεια, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.». β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση «και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους». γ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις παραγράφους 3, 4, 6, 8 και 9 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 η φράση «Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Ψηφιακής Πολι- τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιού- νται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνι- ών και Ενημέρωσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 μετά τις λέξεις «επιχειρηματική ή μη,» προ- στίθενται οι λέξεις «ή να αναλαμβάνουν εργασία ή έργο». β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι μέλος της Κυβέρνησης. Το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυμβίβαστου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους, αντίστοι- χα. Το ανωτέρω ασυμβίβαστο αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν καταλαμβάνει τα ήδη υπηρετού- ντα μέλη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 διαγράφονται οι λέξεις «τριπλάσιο έως».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 προστίθεται η λέξη «και» πριν από τον αριθ- μό «9» και διαγράφονται η λέξη και ο αριθμός «και 12».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 101Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 9 του ν. 4070/2012 προστίθενται οι λέξεις «ή για αδίκημα σχετιζόμενο με παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος.». β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4070/2012 οι λέξεις «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθί- στανται από τις λέξεις «Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης». β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4070/2012 μετά τις λέξεις «του παρόντος άρθρου» προστίθενται οι λέξεις και οι αριθμοί «και του άρθρου 6 παρ. 7». γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ως άνω απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. υπόκειται σε προσφυ- γή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τα άρθρα 41 έως 44 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 102Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 οι λέξεις «τους τομείς των τηλεπικοινω- νιών, της ηλεκτρονικής ή του δημοσίου, εμπορικού ή ενωσιακού δικαίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή το δίκαιο». β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται οι λέξεις «Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» από τις λέξεις «Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης». β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τα μέλη του Συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 διαγράφεται. β) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 οι λέξεις «παύση του μέλους» αντικα- θίστανται από τις λέξεις «επιβολή πειθαρχικής ποινής στο μέλος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται ως εξής: «5. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται: α) η σοβαρή πλημμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του μέλους, β) η ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με το κύρος και το σκοπό της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Εθνικής Ρυθμιστι- κής Αρχής, γ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, δ) η παράβαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Τα παραπάνω παραπτώματα τιμωρούνται πειθαρχικά αν έχουν τελεστεί με δόλο ή αμέλεια, εκτός της περίπτωσης ιδιαίτερα ελαφράς αμέλειας. Οι επιβαλ- λόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α) έγ- γραφη επίπληξη, β) πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών και γ) προσωρινή παύση έως τριών (3) μηνών. 6. Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο (2) πει- θαρχικών αποφάσεων σε μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, επιβάλλεται η ποινή της προ- σωρινής παύσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 καταρ- γείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται και αναριθμούνται αντίστοιχα ως εξής: «7. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχι- κού Συμβουλίου κινεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστε- ρα από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της ή η Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του ελεγχόμενου μέλους. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει το ελεγχόμενο μέλος σε προηγούμενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων με κλήση, η οποία αναφέρει με ακρίβεια το αποδιδόμενο παράπτωμα και τα πραγμα- τικά περιστατικά που το στοιχειοθετούν και επιδίδεται σε αυτό με δικαστικό επιμελητή. Στην κλήση αναφέρε- ται η ημερομηνία ακρόασης του μέλους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το μέλος δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης και να λάβει αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος δικαιούται να παρίσταται με δικηγόρο της επιλογής του. 8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται κατά την ορι- ζόμενη ημερομηνία ακρόασης, κατά την οποία το μέλος υποβάλλει ενώπιον του Συμβουλίου τις έγγραφες εξη- γήσεις του, δίδει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρ- χικού Συμβουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Πει- θαρχικό Συμβούλιο διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με την οποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς οι εξηγήσεις του μέλους και παύει την πει- θαρχική διαδικασία, β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο να συ- ντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώματος, στην οποία αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά και το κατά την παράγραφο 5 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παραστεί το διωκόμενο μέλος, εφόσον το επιθυμεί και με πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η απόφαση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή προς το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ.. 9. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης με απόφαση της περίπτωσης β΄ του εδαφίου β΄ της προη- γούμενης παραγράφου, κατά την ορισθείσα ημέρα συ- νεδρίασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, μετά δε την προφορική ενώπιόν του απολογία του διωκόμενου μέλους ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά τη δια- πίστωση της νόμιμης κλητεύσεως αυτού, εκδίδει αμέσως την απόφασή του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώματος και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται με νέα κλή- ση το διωκόμενο μέλος, στην οποία ορίζεται νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 7. Η επίδοση αυτή μπορεί να παραλη- φθεί, εφόσον ο διωκόμενος ήταν παρών κατά την πρώτη συζήτηση και του γνωστοποιήθηκε η νέα ημερομηνία συζητήσεως. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειμένου να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτό νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του διωκόμενου μέλους απαιτεί- ται μόνο εάν αυτό ήταν απών. Οι μάρτυρες προσέρχονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση των μαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως. 10. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογημένη, συντάσσεται εγγράφως και τη- ρούνται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων. 11. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινο- ποιούνται αμελλητί, με επιμέλεια του Προέδρου αυτού, στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμ- βουλίου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμ- βουλίου της Επικράτειας κατά τα άρθρα 41 έως 44 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 12. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε- ξάρτητη από τυχόν εκκρεμή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όμως το Πειθαρχικό Συμβούλιο να διατάξει για εξαιρετι- κούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας την περάτωση της ποινικής δίκης. Πραγματικά γεγονότα, τα οποία διαπιστώθηκαν με αμετάκλητη απόφαση ποι- νικού δικαστηρίου, λαμβάνονται υπόψη στην πειθαρχι- κή διαδικασία, ουδόλως όμως κωλύεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποι- νικής, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9. 13. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 5 παραγράφονται μετά από πενταετία από την τέλεση αυ- τών. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Κάθε πράξη της πειθαρχικής διαδικασίας, κα- θώς και η κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγή- σεις διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν δύναται να υπερβεί τα επτά (7) έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, οπότε και ο χρόνος της παρα- γραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπλη- ρώνεται προ της παρόδου έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ του Κώδικα Κατάστα- σης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρό- ντος.» και η παράγραφος 15 αναριθμείται σε παράγραφο 14. 8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 οι λέξεις «εκ προθέσεως» διαγράφονται, οι λέξεις «επιτρέπει σε τρίτο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αφήνει άλλον» και η παράγραφος 16 αναριθμείται σε παράγραφο 15. 9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 103 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) αντικαθίστανται ως εξής: «Το ιδρυτικό καταστατικό της εγκρίνεται και τροπο- ποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μονα- δικού μετόχου της εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και διέπεται, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.». 2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμά- των του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.». 3. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 οι λέξεις «με την κοινή απόφαση διορι- σμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» αντι- καθίστανται από τις λέξεις «με την απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών». β) Στο έβδομο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 διαγράφεται η φράση «ως εξής: ένα (1) μέ- λος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές, ορίζο- νται από τον Υπουργό Επικράτειας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) μέλη με τους αναπληρω- τές τους, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.». 4.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, είναι το ανώτατο όργα- νο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.». β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Γενική Συνέλευση ο Υπουργός παρίσταται αυτο- προσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του.». 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 104Επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ σε διάφορους φορείς ή υπηρεσίες του ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ (μετέπειτα ΣΤΑ- ΣΥ ΑΕ), οι οποίοι μετατάχθηκαν ως πλεονάζον προσω- πικό α΄ φάσης, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 9 επ. του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), στο Υπουργείο Πολιτι- σμού, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 74642/14.7.2011 κοινής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (Γ΄ 602), στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 34951/3961/14.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουρ- γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γ΄ 680), καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5111/4.8.2014/25.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Γ΄ 1214), καθώς και σε άλλους φορείς ή υπηρε- σίες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δύνανται να επανέλθουν στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σε θέσεις ομοίου ή παρεμφερούς ή συναφούς ή ανάλογου αντικειμένου εργασίας με αυτό που κατείχαν πριν τη μεταφορά τους, εφόσον τέτοιες θέσεις υφίστανται στο Οργανόγραμμα του φορέα υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περί- πτωση αρμόδιου Υπουργού στις υπηρεσίες του Υπουργεί- ου του οποίου υπηρετεί ο μεταφερθείς, μετά από αίτηση του μεταφερθέντος στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπι- κού του φορέα, όπου υπηρετεί και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι επανερχόμενοι τοποθετούνται σε οργανικές θέ- σεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ομοίου ή παρεμφερούς ή συναφούς ή ανάλογου αντικειμένου με αυτό πριν τη μεταφορά τους, εφόσον υφίστανται τέτοιες θέσεις και εφόσον οι επανερχόμενοι κατέχουν τα αναλόγως καθοριζόμενα από το ισχύον Οργανόγραμμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται σε κλάδους και τομείς του φορέα υποδοχής, σύμφωνα πάντοτε με την ειδικότητα των επανερχομένων και τούτο έως ότου καταστεί δυνατόν να ενταχθούν αυτοί σε οργανικές θέ- σεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όταν συντρέξουν οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, όταν δηλαδή υπάρξει κενή οργανική θέση και αυτοί αποκτήσουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που προβλέπονται από το ισχύον Οργανόγραμμα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Μετά την ένταξή τους οι προσωποπαγείς θέσεις που κατείχαν καταργούνται αυτοδικαίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι επανερχόμενοι τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανε- πιφύλακτα τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει κα- θεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει στο φορέα υποδοχής, παραιτούμενοι κάθε διεκδίκησης ή αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης εξαιτίας και επ’ αφορμή της αρχικής μεταφοράς τους, δυνάμει του ν. 3920/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορί- ζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας πα- ραγράφου.

Άρθρο 105

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικαθίσταται από 1.1.2018 ως εξής: «1. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του άρθρου 22 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως ισχύει, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν τις 25.2.1988 και τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του π.δ. 224/1997 (Α΄ 169) και μετέπειτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 160/2005, μέχρι τις 31.12.2006, οι οποίες και παρατάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) μέχρι τις 31.12.2009, παρα- τείνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση, για καθέναν εκ των εκμεταλλευτών του συνεργείου. Σε αυτήν την περίπτωση και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, κατόπιν αίτησης του εκμεταλλευτή, γίνεται τροποποίηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας του συνεργείου, ώστε να συμπεριλάβει τη νέα προβλεπό- μενη ημερομηνία λήξης. Στο διάστημα αυτό απαγορεύ- εται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρ- θρο 18 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει.».

Άρθρο 106

Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Η2 της παρα- γράφου Η΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 22), μετά τη φράση «τα προσόντα των οδηγών» προστίθεται η φράση «το ελάχιστο μίσθωμα».

Άρθρο 107

1) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίστα- ται ως εξής: «ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.». 2) Το εδάφιο β΄ της παρ. 10 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του παρόντος, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η΄ της πα- ραγράφου 8 του παρόντος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα της παραγρά- φου 8 ή 9 του παρόντος κατά περίπτωση.». 3) Προστίθεται περίπτωση ζ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ως εξής: «ζ) Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρε- σιών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπρά- τησης απαιτείται δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαι- τείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δημοπρατηθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της μελέτης. Στη δέσμευση πίστωσης έργου, εκτός από τη δέσμευση του προϋπολογισμού κατασκευής του έρ- γου περιλαμβάνεται επιπλέον το κόστος των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων - μελετητών της πα- ραγράφου 7 του άρθρου 136 του παρόντος, το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου του άρθρου 136 του παρόντος, καθώς και τυχόν μεταφερόμενες οικονομικές εκκρεμότητες από τη σύμβαση εκπόνησης της αντίστοι- χης μελέτης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών προσδιορίζεται το κό- στος επίβλεψης - διοίκησης του έργου ανά κατηγορία και προϋπολογισμό έργου.». 4) Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 97 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) ως εξής: «5. Για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ- γεγραμμένων στις τάξεις 3η και ανώτερες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν εμπροθέ- σμως υποβάλει και εκκρεμεί αίτηση τακτικής αναθεώ- ρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μέ- χρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), παρατείνεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) τους, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα. Η υπηρε- σία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη δοθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.». 5) Η παρ. 7 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικα- θίσταται ως εξής: «7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγε- γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. από την 3η έως την 7η τάξη, υπο- χρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και την έκθεση δραστηριότητας πριν από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα λοιπά προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (Β΄ 1105). Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων.».

Άρθρο 108

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δημό- σιας επιχείρησης, που υπάγεται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και εποπτεύεται από τον Υπουρ- γό Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να καθορίζεται πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση για το προσωπικό της που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης, συγχρημα- τοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματο- δοτούμενων αποκλειστικώς από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα μη προερχόμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή ιδι- ωτικά κονδύλια, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών ή εκπό- νηση μελετών στην αλλοδαπή και μετακινείται για τις ανωτέρω ανάγκες στο εξωτερικό για προσδιορισμένο εκ των προτέρων χρονικό διάστημα, εφόσον η παραπάνω πρόσθετη αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά από πόρους προερχόμενους από την εκτέλεση του έργου ή του προγράμματος ή την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπόνηση των μελετών και σε καμία περίπτωση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με την ίδια απόφαση καθο- ρίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής, τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση του προηγούμε- νου εδαφίου καθορίζεται ανά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες και ιδίως το κόστος διαμονής του μετακινούμενου στο εξωτερικό και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του αντίστοι- χου ποσού ημερήσιων αποδοχών του μετακινούμενου προσώπου. Σε περίπτωση καταβολής της πρόσθετης ημερήσιας αποζημίωσης του παρόντος άρθρου δεν κα- ταβάλλεται κανένα επιπλέον ποσό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας δημόσιας επιχείρησης καθορίζεται η εκάστοτε χρονική διάρκεια της απασχόλησης, της μετακίνησης και της παραμονής του προσωπικού στο εξωτερικό, ο εκάστο- τε αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται κατά περίπτωση στο έργο, πρόγραμμα, υπηρεσία ή μελέτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμ- βουλίου της οικείας δημόσιας επιχείρησης εγκρίνονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με απόφα- σή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως και δεν εκτελούνται πριν την παραπάνω έγκριση.

Άρθρο 109Καθορισμός προγράμματος δρομολογίων ΟΑΣΘ

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) αντι- καθίσταται ως εξής: «4.α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών, μετά από εισήγηση του Οργανισμού Συγκοινω- νιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία (ΟΣΕΘ), καθορίζεται πρόγραμμα δρομολογίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Με το παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να ορίζονται τα εξής: 1. Τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο. 2. Η κατ’ εξαίρεση σταδιακή λήξη των τελευταίων δρο- μολογίων μετά τις 24.00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου και του επιβατικού κοινού. 3. Η λειτουργία τουλάχιστον μίας (1) μεταμεσονύκτιας λεωφορειακής γραμμής σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώ- ρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κε- ντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόμε- νης από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. 4. Η υποχρέωση δρομολόγησης, για την εξυπηρέ- τηση των ατόμων με αναπηρία μετά από καθημερινό προγραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης τους, τουλάχιστον των δύο (2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευασμένων οχημάτων των εννέα (9) θέσεων εξυ- πηρέτησης ΑμεΑ (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων), που διαθέτει ο ΟΑΣΘ, σε τουλάχιστον δύο (2) βάρδιες κατά τις καθημερινές και σε τουλάχιστον μία (1) τα Σάββατα και τις Κυριακές. β. Ο ΟΑΣΘ υποχρεούται να εφαρμόζει το παραπάνω πρόγραμμα δρομολογίων. γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄ ισχύει το υφιστάμενο πρόγραμμα δρομολογίων.».

Άρθρο 110Έναρξη ισχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε διάταξη, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.