59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79 - Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 79Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαι- τούνται για την κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έρ- γων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αμιγώς σιδηροδρομι- κού ενδιαφέροντος και τα οποία εκτελούνται από την εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πο- ρίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπε- ριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντός σαράντα (40) εργάσι- μων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Σε πε- ρίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθε- σμίας θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Οι παραπάνω οικοδομικές άδειες εκδίδονται εντός τριάντα (30) εργά- σιμων ημερών και εντός πενήντα (50) εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογι- κούς χώρους και ιστορικούς τόπους, από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αντικαθίσταται το άρθρο 98 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) ως εξής: «Οι από το 2009 εγκριθείσες από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» με- λέτες, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου επέχουν θέση Οικοδομικής Άδειας. Η εκπόνηση και υλοποίηση των μελετών αυτών γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και Περιορισμούς Δόμησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με: α) την υπ’ αριθμ. 4833/5.2.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δ΄ 159), β) την υπ’ αριθμ. 32115/2005 (Δ΄ 850) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και γ) όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 21853/ 2008 (Α.Α.Π. 281) απόφαση του Υφυπουργού Περι- βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η σύνδεση με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας γίνεται αφού η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» εκδώσει Βεβαίωση Περαίωσης, η οποία λαμβάνει θε- ώρηση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 6 του ν. 3891/2010 μετά την παράγραφο 17 προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 ως εξής: «18. Τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο ήδη σήμερα διαμορφωμένο παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια, από την ίδρυση των φορέων υλοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι σήμερα, θεωρού- νται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόμενες προϋποθέσεις δόμησης αυτών. Η συντήρηση του ήδη σήμερα διαμορφωμένου παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και χώροι πέ- ραν αυτού, επίσης εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμ- μής ανά την επικράτεια, ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. 19. Η εταιρία Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. υποχρεού- ται να παραδίδει στην εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε ψηφιακή μορφή: α. τα αρχεία των γεωτεμαχίων που αφορούν την ακί- νητη περιουσία της εταιρίας Ο.Σ.Ε. Α.Ε., β. από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, τα αρχεία των γεωτεμαχίων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εξέ- ταση των ενστάσεων που αφορούν στις πρώτες εγγρα- φές και στη συνέχεια τα αρχεία των γεωτεμαχίων έξι (6) μήνες προτού προκύψουν οι οριστικές εγγραφές, γ. τους αναρτημένους δασικούς χάρτες των περιοχών, όπου υφίσταται ακίνητη περιουσία της εταιρίας Ο.Σ.Ε Α.Ε., καθώς και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές τους, μετά την κύρωση ή τη μερική κύρωση αυτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ή σε ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 3891/2010, όπως ισχύει, και στα οποία αναπτύσσονται εμπορευματικά κέντρα, ισχύουν οι ακό- λουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πράξης ή από- φασης: 1) Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται στο 1,65. 2) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερ- βαίνει το 60%. 3) Ο Συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης υπολογί- ζεται βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). 4) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμε- νων κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 19μ. 5) Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το μέγιστο επιτρε- πόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων εφοδια- στικής ή μεταποίησης, εφόσον για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι αναγκαία η τοποθέτηση υψηλού μη- χανήματος ή η υψηλή αποθήκευση. Για την ανωτέρω παρέκκλιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3891/2010, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. 6) Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδρομικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σι- δηροδρομική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, το μέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30%, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ. 7) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο ίδιο γήπεδο. 8) Η ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησόμενων κτιρί- ων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 10μ. 9) Για τα σιδηροδρομικά ακίνητα που προορίζονται να αναπτυχθούν ως εμπορευματικά κέντρα, δεν προ- σμετρώνται στη δόμηση και την κάλυψη: i) Οι εργοταξιακοί οικίσκοι. ii) Τα εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) κάθε τύπου, πλην αυτών που έχουν διαμορφωθεί για να φιλοξενούν δρα- στηριότητα, και οι χώροι εναπόθεσης και προσωρινής τους αποθήκευσης. iii) Οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης στεγασμένες ή μη. iv) Οι φυσούνες φορτοεκφόρτωσης. v) Οι γερανογέφυρες κάθε τύπου. vi) Οι βοηθητικοί χώροι ανεξαρτήτου στάθμης (υπό- γειοι ή ισόγειοι) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολο- γικού εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους). vii) Οι βοηθητικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ή συμπίεσης χαρτοκιβωτίων. viii) Οι υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλων μορφών ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης. Για τους υποσταθμούς που κατασκευάζο- νται από τη ΔΕΗ πρέπει να τηρείται απόσταση 2,0μ. από τα όρια του γηπέδου, ενώ για τους λοιπούς δεν ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τις αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου. ix) Οι στεγασμένοι χώροι και τα μόνιμα προστεγάσμα- τα που στηρίζονται σε κατακόρυφα στοιχεία και προο- ρίζονται για την εναπόθεση, χειρισμό και αποθήκευση του φορτίου. 10) Δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης του υποχρεω- τικώς ακάλυπτου χώρου του γηπέδου. 11) Για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης, κατά παρέκκλιση των προεδρικών διαταγμάτων 111/2004 (Α΄76) και 350/1996 (Α΄230) υπολογίζεται μία θέση στάθ- μευσης ανά 300 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του από 24.9/ 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 171), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) αντι- καθίσταται ως εξής: «3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότη- τας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποί- ησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρησης, που κυρώνεται από τη Βου- λή με τυπικό νόμο, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προ- βλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) προστίθεται η φράση «και πολεοδομικού κέντρου» και το εδάφιο β΄ μετά την προ- σθήκη αντικαθίσταται ως εξής: «β. Περιφερειακοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί: όλοι οι υπόλοιποι επιβατικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί πλην των Κεντρικών. Στους Περιφερειακούς Σιδηροδρομι- κούς Σταθμούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδρομι- κών υπηρεσιών, καθώς και χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το χρονικό διάστημα, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 3 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), παρα- τείνεται μέχρι τις 31.12.2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το εδάφιο α΄της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικα- σίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενερ- γούνται, με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φο- ρέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπη- ρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση κα- ταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικα- σία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Tο εδάφιο α΄της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρ- θρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέ- ον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή δια- γωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλή- λους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευ- ση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Υπάλληλοι, που υπηρετούσαν με την ειδικότητα του οδηγού ή μηχανοδηγού ή σταθμάρχη ή κλειδούχου και έχουν μεταφερθεί σε φορείς του Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), δύνανται να επανέλθουν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, του οποίου οι οργανικές διατάξεις προβλέ- πουν μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων. Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος καλύπτει τις προϋποθέσεις και κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τυχόν ειδικότερους κανονισμούς. Σε περίπτωση εφαρμο- γής του προηγούμενου εδαφίου δεν αναζητούνται τυχόν ποσά, που θα ελάμβαναν οι υπάλληλοι, εάν δεν είχαν μεταφερθεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορί- ζονται όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.