59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 83 - Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι- καίου και Ανωνύμων Εταιρειών του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υπο- δομών και Μεταφορών, μετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συμβουλίου εκάστου φορέα, ως εξής:
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 83Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι- καίου και Ανωνύμων Εταιρειών του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υπο- δομών και Μεταφορών, μετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συμβουλίου εκάστου φορέα, ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ανάγκες της υπη- ρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερ- βεί τον ένα (1) μήνα του ίδιου ημερολογιακού έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ανάγκες της υπη- ρεσίας το επιτρέπουν, συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους (π.χ. υγείας, ανα- τροφής τέκνου κ.λπ.). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (γνωμάτευση νοσοκο- μείου, ΚΕΠΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.). Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται άπαξ, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου στο φορέα, συνεχώς ή και τμηματικά, σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο των έξι (6) μηνών κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εργαζόμενος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου ή σε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τέσσερα (4) έτη, μετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συμ- βουλίου του φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στον εργαζόμενο που αποδέχεται θέση στην Ευρω- παϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του διοικητικού συμ- βουλίου άδεια άνευ αποδοχών για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που γίνεται δεκτός στον εν λόγω οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι εργαζόμενοι που απουσιάζουν με άδειες άνευ αποδοχών δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσοστό του 2% ανά κλάδο/κατηγορία και επί του συνόλου των ερ- γαζομένων του φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εάν εργαζόμενος δεν εμφανιστεί να αναλάβει κα- θήκοντα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από τον φορέα του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά τη διάρκεια της άδειας των παραγράφων 1, 2 και 3 ο εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλει τις νό- μιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις, εφόσον επιθυμεί ο χρόνος της αδείας του να υπολογισθεί ως συντάξιμος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Χορηγηθείσες άδειες άνευ αποδοχών οφείλουν εντός τριμήνου από την ημερομηνία ισχύος του πα- ρόντος να τύχουν επανεξέτασης και έγκρισης από τα οικεία διοικητικά συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.