59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 45Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος δεκαο- κτώ (18) συνεχόμενων μηνών από τη θέση οχήματος σε κατάσταση ακινησίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82), οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχή- ματος καταστρέφονται, με ανακύκλωσή τους, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μετα- φορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτω- ση αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων οχήματος, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει σε κατα- στροφή των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη λήξη του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης. Οι αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες χορηγούν βεβαίωση καταστροφής πινακί- δων κυκλοφορίας, ύστερα από αίτηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχήματος του οποίου οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενο- τήτων (Π.Ε.) της χώρας προβαίνουν σε αντικατάσταση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή ρυμουλκούμενων, ύστερα από αίτηση του κατόχου ή του ιδιοκτήτη. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αντικατάστασης των κρατικών πινακίδων, ο αιτών υποβάλλει μαζί με την αίτηση και τη βεβαίωση καταστροφής του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και καταβάλλει παράβολο, υπέρ του Δημοσίου, ύψους τριά- ντα (30) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών απαλλάσ- σεται από το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται στην οικ. Β-39170/850/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 124). Εξαιρετικά αν τα κατατεθειμένα στοιχεία κυκλοφορίας καταστρέφονται από λόγους, που ανάγονται σε περιστα- τικά ανωτέρας βίας και αφορούν ακινησίες χρονικής δι- άρκειας μικρότερης των δεκαοκτώ (18) μηνών συνεχούς ακινησίας, για την επανέκδοση αυτών δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου των τριάντα (30) ευρώ, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε πινακίδα οχήματος που καταστρέφεται κα- ταχωρείται μηχανογραφικά και στο αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών και Με- ταφορών. Στο ίδιο αρχείο τηρούνται και τα στοιχεία για όσα οχήματα έχει υποβληθεί δήλωση κλοπής οχήματος ή φορολογικής ακινησίας στην αρμόδια υπηρεσία. Το αρχείο διασυνδέεται και με άλλα μητρώα ή συστήματα που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας για την εφαρμογή της παραγρά- φου 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, καθορίζο- νται οι λεπτομέρειες καταχώρισης των στοιχείων των οχημάτων και η διασύνδεση με άλλα μητρώα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, ανε- ξαρτήτως κυβισμού, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρήστευση λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιο- χές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 (τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 στο Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Σύ- μης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, τις πλημμύρες 15ης-17ης Νοεμβρίου 2017 στους Δήμους Αγιάς και Τε- μπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τις πλημμύ- ρες της 16ης Νοεμβρίου 2017 στους Δήμους Τρικαίων, Καλαμπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, τις πλημμύρες 16ης και 17ης Νο- εμβρίου 2017 στο Δήμο Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρί- ου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 στους Δήμους Πλατανιά, Αποκορώνου και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τις πλημμύρες 11ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυ- ρας και την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής), καθώς και την πυρκαγιά της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 στη Δυτική Αχαΐα, στις τέως κοινότητες Σαντομέρι, Χαραυγή, Άρλα, Φώσταινα, Ελαιοχώριο και Πετροχώριο δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουρ- γείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος, και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής. β. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφε- ρειών της Χώρας έως ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος και σε αυτή αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος κατά τα ανωτέρω. Για την ως άνω υποβολή απαιτείται μόνο βεβαίωση του οικείου Δήμου, στον οποίο ο αιτών δη- λώνει την κατοικία του ή πιστοποιείται από τον αρμόδιο Δήμο ότι εκεί αποδεδειγμένα ασκεί (μόνιμη ή πρόσκαι- ρη) εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν ή άλλως προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής κατά τα ανωτέρω δύνανται να υποβληθεί και από κληρονόμους, μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας, για κληρονομηθέ- ντα οχήματα, καθώς και από συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παραταθεί η ως άνω προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. γ. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες φυ- σικής καταστροφής ανά τόπο, όπου συνέβη η φυσική καταστροφή ένεκα της οποίας καταστράφηκε ή αχρη- στεύθηκε το όχημα του αιτούντος. δ. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλε- ται πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευ- δούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημο- σίου, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο εισπράττεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Πέ- ραν των ανωτέρω κυρώσεων το όχημα σε περίπτωση που βρεθεί, κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύ- θυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για το Νομό Αττικής ή στο αρμόδιο Τελωνείο για τους υπόλοιπους νομούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Με- ταφορών και Υποδομών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης. ε. Η παρ. 6.6 του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) ισχύει και έχει εφαρμογή και για την παρούσα διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81) όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και για φορτηγά Ι.Χ. κατηγορίας Ν1 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφο- ρίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκο- νται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευ- ταίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προ- σκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γεγονός που βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και κάθε άλλο διαθέσιμο αποδεικτικό έγγραφο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 2 της παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81) όπως προστέ- θηκε με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικα- θίσταται ως εξής: «6.2. Η αίτηση διαγραφής επιβατικού Ι.Χ. οχήματος υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, ενώ η αίτηση διαγραφής φορτηγού Ι.Χ. στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κατά τα ανωτέρω.».

Άρθρο 46Βεβαιώσεις οχημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Θεσπίζονται οι εξής βεβαιώσεις, οι οποίες απαιτού- νται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους: α) Βεβαίωση τεχνικής επικαιροποίησης, η οποία εκδί- δεται από τον εγχώριο εθνικό διανομέα ή τον κατασκευ- αστικό οίκο του οχήματος, με την οποία βεβαιώνεται για το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου: αα) το μοντέλο και η έκδοση ή η παραλλαγή του, ββ) το πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και το γνήσιο του αριθμού πλαισίου και κινητήρα, ο κυβισμός, ο χρω- ματισμός και η κατηγορία του οχήματος, γγ) ο επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμός του, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήματος στη χώρα μας, δδ) η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνο- λογία και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, εε) ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα και ποιες εκκρεμούν και στστ) οι πλέον σύγχρονες καταχωρημένες πληρο- φορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης τεχνικής επικαιροποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, ο εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος ή ελαφρού φορτηγού, τα οποία προέρχονται από άλλη χώρα, υπο- βάλλει αίτηση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την παράγραφο 6, η οποία διαβιβάζεται αμελλητί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον κατά περίπτωση εγχώριο εθνικό δι- ανομέα. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση της αίτησης στον εγχώριο εθνικό διανομέα, β) βεβαίωση του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσης με το εξής περιεχόμενο: αα) πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν, καθώς και ποιοι εκκρεμούν, ββ) ποιοί ήταν επιτυχείς και ποιοί όχι και γιατί και γγ) πόσα χιλιό- μετρα είχε διανύσει το όχημα σε κάθε έλεγχο, γ) βεβαίωση της αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει: αα) την έγκρι- ση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το όχημα, ββ) τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών CO2 και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα, γγ) την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και δδ) τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Η βεβαίωση δεν είναι απαραί- τητο να περιλαμβάνει όσα στοιχεία αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας. Οι παραπάνω βεβαιώσεις των αρχών της αλλοδαπής υποβάλλονται με επίσημη μετάφρασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης, των άρθρων 121 και 123 του ν. 2960 /2001, μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος ή ελαφρού φορτηγού απαιτείται, επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαι- ολογητικών, η υποβολή της βεβαίωσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας μεταχει- ρισμένου που προέρχεται από άλλη χώρα επιβατηγού οχήματος ή ελαφρού φορτηγού απαιτείται, επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, η υποβολή των βεβαιώσεων της παραγράφου 1, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των παραπάνω βεβαιώσεων και του δελτίου Κ.Τ.Ε.Ο. στη χώρα μας, που απαιτείται πριν από την ταξινόμηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη μεταβίβαση πάσης φύσεως οχήματος για το οποίο δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 απαιτείται, επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, η υποβολή των βεβαιώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι βεβαιώσεις από τον εγχώριο εθνικό διανομέα ή τον κατασκευαστικό οίκο, που προβλέπονται από το πα- ρόν, εκδίδονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση παράβα- σης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ισχύς των διατάξεων των παραπάνω παραγρά- φων αρχίζει από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εκκινεί η λει- τουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση των βεβαιώσεων των εγχώριων εθνικών διανομέων ή κατασκευαστικών οίκων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την έκδοση της βεβαίωσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για την έκδοση νέας βεβαίωσης για το ίδιο όχημα δεν χρησιμοποιείται άλλο παράβολο. Από το παραπάνω παράβολο ποσοστό έως πενήντα τοις εκα- τό (50%) αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης και το υπόλοιπο αποδίδεται σε ειδικό κωδικό για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, για ανάπτυξη και συντήρηση των ηλε- κτρονικών συστημάτων, καθώς και για κατασκευή κλει- στών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ακριβές ποσοστό επί του παραβόλου που αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, μπορεί δε να μειώνεται και το ύψος του παραβόλου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβάλλουν, κάθε έξι (6) μή- νες, προς τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του εξω- τερικού αίτημα για χορήγηση καταλόγου με τα νομίμως λειτουργούντα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση υποβολής πλαστής βεβαίωσης του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσης ή βεβαίωσης μη νομίμως λειτουργούντος Κ.Τ.Ε.Ο., επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών πρόστιμο στον εισαγωγέα του οχήματος ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος, το οποίο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ.

Άρθρο 47Παρατηρητήριο Τιμών

Ανταλλακτικών Οχημάτων Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουρ- γείται Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλη- σης των ανταλλακτικών οχημάτων ανά τύπο οχήματος, που εισάγεται στη χώρα. Οι εθνικοί διανομείς οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών του τύπου του οχήματος και ενδεικτι- κών τιμών λιανικής πώλησής τους μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την εισαγωγή του πρώτου αυτοκινήτου του συγκεκριμένου τύπου και μέσα σε ένα (1) έτος πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών και ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης όλων των τύπων οχημάτων που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη. Την παραπάνω υποχρέ- ωση έχουν και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διακι- νούν νομίμως αντίστοιχα ανταλλακτικά. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 48

Αν σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζημιώνει εις ολόκλη- ρον τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία. Η αποζημίωση εις ολόκληρον από τον εισαγωγέα πραγματοποιείται ακόμα και αν το όχημα έχει εν τω με- ταξύ μεταπωληθεί.

Άρθρο 49Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουρ- γούνται τα κάτωθι Μητρώα και Διαδικτυακές Εφαρμογές:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Εθνικό Μητρώο Οχημάτων. β. Στο Μητρώο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχη- μάτων. γ. Το Μητρώο μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα ή Συστήματα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες. δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την τήρηση του παραπάνω Μητρώου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών. β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρη- ση, τα στοιχεία της επιχείρησης, των οχημάτων ιδιόκτη- των και μισθωμένων (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές), των οδηγών και του είδους της σχέσης που τους συνδέει με την επιχείρηση. γ. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της ισχύος των στοιχείων της περίπτωσης β΄, αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο. δ. Το Μητρώο μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες. ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Οδικών Μεταφορών, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, η αρμόδια Διεύθυνση τήρησής του, τα Μητρώα με τα οποία διασυνδέεται, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρού- νται ηλεκτρονικά μητρώα στα οποία καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και των τουριστικών τρένων, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας τους, τα στοιχεία των οδηγών τους, οι εγκριθείσες ειδικές διαδρομές και στάσεις και κάθε άλλο συναφές στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία ως περιεχόμενο των παραπάνω μητρώων και να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό την τήρησή τους σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταγρα- φής στοιχείων διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. β. Στην Εφαρμογή καταγράφονται πριν από τη διε- νέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς τα στοιχεία της επι- χείρησης, του πελάτη, του οχήματος, του οδηγού, του είδους και της ποσότητας του φορτίου, καθώς και του τόπου φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου. Τα ίδια στοιχεία καταγράφονται και κατά την είσοδο στη χώρα οποιασδήποτε διενεργούμενης οδικής εμπορευματικής μεταφοράς. γ. Τα στοιχεία της περίπτωσης β΄ εκτυπώνονται και συνοδεύουν το φορτίο σε όλη τη διαδρομή από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο παράδοσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών καθορίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 4Β του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φορτίου, οι κυρώσεις σε περίπτωση μεταφοράς φορτίου χωρίς το συνοδευτικό εκτυπωμένο έντυπο ή αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία με- ταξύ μεταφερόμενου και δηλωμένου φορτίου. δ. Η Εφαρμογή μπορεί να διασυνδέεται με Συστήματα και Μητρώα που τηρούνται από λοιπές αρμόδιες Υπηρε- σίες. Όταν καταστεί τεχνικά εφικτό να δέχεται την πληρο- φορία για τη θέση του οχήματος σε «πραγματικό χρόνο» μπορεί να είναι προσβάσιμο στους πολίτες. ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Εφαρμογής, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας της, η αρμόδια Διεύ- θυνση τήρησής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παρατηρητήριο προδιαγραφών, καθώς και συντε- λεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου οδικών μεταφορών. Στο Παρατηρητήριο καταγράφονται οι προ- διαγραφές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως λιπαντικών, ελαστικών, εξαρτημάτων, καυσίμων, το κόστος των διοδίων και άλλα κόστη που επηρεάζουν τα κόστη με- ταφοράς, καθώς και σχετικά στατιστικά δεδομένα και επεξεργασία τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, λοιπά στοιχεία προς καταγραφή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 50Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου οχημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κατασκευαστή οχημάτων ο οποίος: α) υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση έγκρισης τύπου, β) παραποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει, γ) απο- κρύπτει στοιχεία ή τεχνικές προδιαγραφές που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρι- σης τύπου, δ) χρησιμοποιεί ελαττωματικές συσκευές ή συστήματα αναστολής για την έκδοση έγκρισης ή τη διατήρηση σε ισχύ αυτής και ε) αρνείται την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη δι- απίστωση των παραβάσεων των περιπτώσεων α΄ έως δ΄, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5. Αν ο κατασκευαστής υποπέσει εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ μέσα σε μία πενταετία από τη τέλεση αυτών, επιβάλλεται νέο πρόστι- μο πενταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κατασκευαστή, αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, εισαγωγέα ή διανομέα που διαθέτει στην αγορά οχή- ματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που υπόκεινται σε έγκριση, σύμφωνα με οποια- δήποτε εθνική ή κοινοτική κανονιστική πράξη, χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή παραποιεί τα σχετικά έγγραφα ή σήματα ή αρνείται την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5. Αν ο κατασκευαστής, αντι- πρόσωπος του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή διανομέας υποπέσει εκ νέου στις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται νέο πρόστιμο πε- νταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κατασκευαστή που εκδίδει πιστοποιητικά συμ- μόρφωσης για έγκριση τύπου οχήματος που εκδόθηκαν κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών διατάξεων ή με τη μη νόμιμη χρήση συστημάτων αναστολής επι- βάλλεται πρόστιμο ανά όχημα, που τέθηκε σε κυκλοφο- ρία βάση των παραπάνω πιστοποιητικών συμμόρφωσης, ποσού ίσου με την τιμή κτήσης του οχήματος, εφόσον το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη. Για οχήματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφο- ρία προ των τριών (3) προηγούμενων ετών το ποσό του προστίμου ανά όχημα μειώνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε έτος πέραν των τριών (3) από τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος και με ανώτατο ποσοστό μεί- ωσης το εξήντα τοις εκατό (60%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Τα πρόστιμα και οι κατηγοριοποιήσεις των παρα- γράφων 1 και 2 επιβάλλονται διακριτά ανά παράβαση ως εξής: αα) πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 700πλάσιο και έως το 1000πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περι- ουσία του χρήστη ή τρίτου, ββ) πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 400πλάσιο και έως το 700πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του περιβάλλοντος, γγ) πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 100πλάσιο και έως το 400πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του οδικού δικτύου ή παραβιάζεται η νομοθεσία έκδοσης έγκρισης τύπου. β) Για την επιβολή του προστίμου σε κάθε συγκεκρι- μένη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των οχημάτων, συστημάτων χωριστών τεχνικών μονάδων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παραγρά- φων 1 έως 3 συντάσσεται έκθεση της αρμόδιας υπηρεσί- ας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία κοινοποιείται στον καθ’ ου με κλήση σε ακρόαση εντός δέκα (10) ημερών. Ο καθ’ ου η έκθεση διαπίστωσης της παράβασης μπορεί να ζητήσει και να λάβει προθεσμία έως είκοσι (20) ημέρες για να εκθέσει τις απόψεις του επί της έκθεσης αυτής. Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ’ ου ή μετά την πάροδο άπρακτων των ως άνω προθεσμιών εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση επι- βολής ή μη του προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση που οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, είτε συστήματά τους, είτε μηχανικά μέρη τους ή χωριστές τεχνικές μονάδες που υπόκεινται σε έγκριση, δεν είναι σύμφωνα με την έγκριση τύπου, ή έχουν υποβληθεί για αυτά ψευδείς δηλώσεις στο πλαί- σιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση έγκρισης τύπου, ή έχουν δηλωθεί για αυτά παραποιημένα αποτελέσματα δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει, ή έχουν αποκρυφθεί για αυτά στοιχεία ή τεχνικές προδιαγρα- φές που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου, ή έχουν χρησιμοποιη- θεί ελαττωματικές συσκευές ή συστήματα αναστολής για την έκδοση έγκρισης ή τη διατήρηση σε ισχύ αυτής, επιβάλλονται στον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο του κα- τασκευαστή, εισαγωγέα ή διανομέα που τα διαθέτει στην αγορά πρόστιμα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα πρόστιμα της παραγράφου 4 καταβάλλονται υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείου, για τις ανάγκες λειτουργίας της εθνι- κής «εγκριτικής αρχής» που αναφέρεται στον Κανονι- σμό 168/2013/ΕΕ και την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναπροσαρμόζο- νται τα ποσά των προστίμων και να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 51Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης διαδικασίας εγκρίσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρεί- ται ψηφιακό Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων, στο οποίο καταγράφονται ψηφιακά, ανά έγκριση τύπου, τα στοιχεία της έγκρισης και κάθε στοιχείο ανταλλαγών αντιγράφων του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών, ενη- μέρωσης σχετικά με την έκδοση, τις τροποποιήσεις, τις απορρίψεις, ανακλήσεις και αρχείων δεδομένων του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε ηλεκτρονικό μορφό- τυπο. β. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της ισχύος των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύ- θυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο. γ. Το Μητρώο μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες, αλλά και με το ηλεκτρο- νικό σύστημα της παραγράφου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουρ- γείται ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για θέματα έγκρισης τύπου οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώ- ου της παραγράφου 1, ο χρόνος έναρξης της λειτουρ- γίας του, η αρμόδια Διεύθυνση τήρησής του, τα λοιπά Μητρώα με τα οποία μπορεί να διασυνδέεται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και λε- πτομέρειες εφαρμογής της διασύνδεσης με τα Μητρώα αυτά και με το ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 2. β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών ορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συ- στήματος της παραγράφου 2, ο χρόνος ενεργοποίησής του, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό.

Άρθρο 52Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώραςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κατάθεση, μαζικά ή ατομικά, αιτήσεων στις Υπηρε- σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας για θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για χο- ρήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών (συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές για την παραπάνω δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της παρα- γράφου 1, οι κατηγορίες των οχημάτων που εμπίπτουν σε αυτή, οι προθεσμίες διεκπεραίωσης των αιτήσεων, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Δημιουργείται ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκ- περαίωση των διαδικασιών για θέματα έκδοσης, χορήγη- σης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για τη χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω αυτού. Στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστημα έχουν πρόσβαση και τα ΚΕΠ για τη διευκόλυνση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, που ορίζονται με την απόφαση της επόμενης περίπτωσης. β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προ- διαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, οι προϋποθέσεις πρόσβα- σης σε αυτό από τα ΚΕΠ, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 53Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα τέλη διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγ- χου, αρχικού και επανελέγχου, στα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. κα- θορίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αγοράς της οικείας περιφέρειας. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. μπορούν, με απόφαση του αρ- μόδιου περιφερειακού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, να λει- τουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομο- θεσίας, τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Ο. και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄. α. Η Περιφέρεια διατηρεί πάντοτε την απόλυτη πλει- οψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά το υπόλοιπο μπορεί να συμμετέχουν το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δήμοι και νομικά πρόσωπα των περιφερειών και των δήμων. β. Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. γ. Αν η εταιρεία λυθεί, η Περιφέρεια έχει δικαίωμα προ- τίμησης για την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας. δ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υπο- δομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου όπως τα θέματα της διαδοχής των φορέων, της περιουσίας τους, και του προσωπικού.

Άρθρο 54Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) δεν μπορούν να συ- στεγάζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, με εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, μοτο- συκλετών, μοτοποδηλάτων και ανταλλακτικών αυτών, με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, καθώς και με γραφεία μηχανολόγων ή και ηλεκτρολόγων μηχανι- κών. Αν σε οικόπεδο ή γήπεδο χρησιμοποιείται ένα τμή- μα αυτού για την εγκατάσταση και λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τις απαιτήσεις αρτιότητας για τη συγκε- κριμένη περιοχή, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν επιτρέπεται να ιδρυθούν από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο- ρών ή των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών, καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα έως και δεύ- τερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από νομικά πρόσωπα στα οποία τα παραπάνω πρόσωπα ορίζουν ή ελέγχουν τη διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για δι- άστημα δύο (2) ετών μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το λογισμικό των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. είναι διαρκώς συνδεδεμένο και επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 3326/212/2015 (Β΄ 158) των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών η φράση «Για την αναιτιολόγητη μη αποστο- λή προς το ΥΠΥΜΕΔΙ το αργότερο μέχρι την 12η βραδινή της ημέρας διενέργειας του ελέγχου,» αντικαθίσταται από τη φράση «Για την αναιτιολόγητη μη αποστολή προς το ΥΠΥΜΕΔΙ αυτομάτως: i)».

Άρθρο 55Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 18A του ν. 3446/2006 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοί- κηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επι- βάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα: α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο. Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διε- νέργεια του τεχνικού ελέγχου. Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επι- βάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57). 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκ- πρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 56ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο μετά το τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84), αντικα- θίσταται ως εξής: «Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμε- ταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποπερίπτωση βα΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής: «βα) Μικτού βάρους μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκα- τόν πενήντα (150) ευρώ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο δεύτερο εδάφιο μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 μετά τις λέξεις «ιδιωτικής χρήσης» η φράση «μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρό- τες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δρα- στηριότητα» αντικαθίσταται από τη φράση «μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέ- χρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δη- λώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί η άσκηση άλλης κύριας επαγ- γελματικής δραστηριότητας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 μετά τον αριθμό «235» προστίθενται οι λέξεις «προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιό- γραμμο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περι- ορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε «επαγγελματίες αγρότες», σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέ- κτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων που «ασκούν αγροτική δραστηρι- ότητα» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 καταργείται.

Άρθρο 57Τροποποίηση της Α2/29542/5347/1991 (Β΄ 707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ της Α2/29542/5347/1991 απόφασης του Υπουργού Με- ταφορών (Β΄ 707) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελ- ματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης σύμφωνα με συμβατική υποχρέωση. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορ- τωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 4.000 χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα «επαγγελματία αγρότη», σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανε- ξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, αν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.».

Άρθρο 58Εχέγγυα αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εχέγγυα αξιοπιστίας της υποπερίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να υφίστανται για τον ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχεί- ρησης, όταν η επιχείρηση είναι ατομική, ή τον νόμιμο εκ- πρόσωπό της, όταν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο, και ταυτόχρονα για τον διαχειριστή μεταφορών αν είναι διαφορετικό πρόσωπο. Οποιοδήποτε από τα αναφερό- μενα στο προηγούμενο εδάφιο φυσικά πρόσωπα δεν διαθέτει εχέγγυα αξιοπιστίας όταν: α) έχει καταδικαστεί, αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποι- νή κατά την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης δεκαετία, για: λαθρεμπορία, μεταφορά παράτυπων μεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωμα- τεμπορία, εμπορία ανθρώπων, δουλεμπόριο, προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομική εκμετάλ- λευση της γενετήσιας ζωής, ανθρωποκτονία από πρό- θεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, απαγωγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη, β) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο- ρές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας, γ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο- ρές, κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατά- ξεων του νόμου για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές μεταφορές ή την επαγγελματική ευθύνη, δ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο- ρές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις δι- ατάξεων του νόμου για τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος, ε) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο- ρές κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευ- θερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για δύο τουλά- χιστον παραβάσεις των υποπεριπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας, ζ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υπο- βολής της αίτησης πενταετία. Το κώλυμα των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ παύει να υφί- στανται αν η ποινή χαριστεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιχείρηση παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιο- πιστίας αν επιβληθούν σε βάρος της ή σε βάρος του διαχειριστή μεταφορών της κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εμπορευματικών ή επιβατικών με- ταφορών, οι οποίες οδηγούν σε άρση της αξιοπιστίας. Αντίστοιχα, ο διαχειριστής μεταφορών που σε βάρος του επιβλήθηκαν οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας. Η άρση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του διαχειριστή μεταφο- ρών συναρτάται με τη σοβαρότητα των παραβάσεων, τη συχνότητα αυτών και τον αριθμό των οδηγών της επιχείρησης.

Άρθρο 59Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό σύστημα φορέων ADRΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσ- σεται «πληροφοριακό σύστημα φορέων επιθεώρησης Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς «Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route (ADR)» για την παρακολούθηση και εποπτεία των φορέων επιθεώρησης επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR). Στο πληροφοριακό σύστημα του προηγούμενου εδαφίου οι φορείς επιθεώρησης ADR καταχωρούν στοι- χεία σχετικά με τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Το σύστημα διασυνδέεται με άλλα συστήματα και μητρώα που τη- ρούνται στο Υπουργείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων λει- τουργίας τους και διενέργειας ελέγχων, καθώς και των όρων καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής στοι- χείων μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρα- γράφου 1, επιβάλλονται ανάλογα με την παράβαση, οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α. Στους φορείς επιθεώρησης ADR: αα. διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ββ. προσωρινή αφαίρεση δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρό- σβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με το χρονικό διάστημα της υποπερίπτωσης ββ΄. β. Στους πραγματογνώμονες των φορέων επιθεώρη- σης ADR αφαίρεση του δικαιώματος διενέργειας επιθε- ωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε τρία (3) έτη από την επιβολή προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε τρία (3) έτη από την επιβολή προσωρινής αφαίρεσης δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων, το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης κύρωσης διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση οποιασδή- ποτε παράβασης για τρίτη φορά μέσα σε τρία (3) έτη ή σε περίπτωση άρνησης του φορέα επιθεώρησης ADR να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα, ανακαλείται ορι- στικά ο ορισμός του ανωτέρω φορέα επιθεώρησης και το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ή το νομικό πρό- σωπο δεν έχει πλέον δυνατότητα ίδρυσης νέου φορέα επιθεώρησης ADR.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών καθορίζεται η διαδικασία ορισμού φορέων επι- θεώρησης ADR, οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά με την ορθή διενέργεια των ελέγχων, θέματα πιστοποίησης πραγματογνωμόνων οχημάτων ADR, θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις τε- χνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος φορέων επιθεώρησης ADR, καθώς και οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά με την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων που αφορούν τις επιθεωρήσεις των οχημάτων και τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την είσπραξη των προστίμων του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώ- σεων είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υπο- δομών και Μεταφορών.

Άρθρο 60Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADRΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσ- σεται «πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρι- σης οχημάτων ADR» για την παρακολούθηση και επο- πτεία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) τα οποία διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (οχήματα ADR) και εκδίδουν το πιστοποιητικό έγκρισης αυτών. Η διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τα πιστοποι- ητικά έγκρισης οχημάτων ADR από τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό Κ.Τ.Ε.Ο. πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων καταχώρι- σης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων που αφο- ρούν το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR επιβάλ- λονται ανάλογα με την παράβαση, οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυ- σης και λειτουργίας ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.: αα. πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ, ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από δέκα (10) ημέρες έως και ένα (1) έτος, γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρό- σβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με το χρονικό διάστημα της υποπερίπτωσης ββ΄, β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των φορέων της περί- πτωσης α΄ αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή ADR για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως τρεις (3) μήνες, γ. Στα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. αναστολή λειτουργίας, με από- φαση του οικείου Περιφερειάρχη μέχρι να αρθούν οι λόγοι που επέβαλλαν την κύρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το χρόνο έναρξής της, με τη συντήρη- ση και τις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR, καθώς και με τις υποχρεώσεις των Κ.Τ.Ε.Ο. για την κατα- χώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργα- να ελέγχου, οι παραβάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου 2, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχε- τικό θέμα.

Άρθρο 61Έλεγχος συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων με την υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 της Γ5/22039/2825/ 2017 (Β΄ 2915) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω- τερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μετα- φορών τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ύψους έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Στην επιχείρηση στην οποία ο ΣΑΜΕΕ παραβαίνει τις διατάξεις του σημείου 1.8.3 της παραπάνω απόφασης 20655, μη ασκώντας ή ασκώντας πλημμελώς τα καθή- κοντά του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ, το οποίο βεβαι- ώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράτ- τεται από την οικεία ΔΟΥ. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο ΣΑΜΕΕ τιμωρείται με απαγόρευση άσκησης καθηκόντων από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτω- ση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 62Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών ADR οδηγών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα πα- ράβολα για την έναρξη λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, το παράβολο για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των πιστο- ποιητικών εξέτασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στους Διευθυντές Σπουδών αυ- τών που παραβιάζουν τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1 επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α) Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται σύμ- φωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ, απαγόρευση λειτουργίας για έναν (1) έως έξι (6) μήνες ή έως ότου αρθούν οι λόγοι απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του τρέχοντος προγράμματος κατάρτισης. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προ- στίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλα- σιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό δι- άστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση οποιασδή- ποτε παράβασης για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο έτος ή σε περίπτωση άρνησης ελέγχου από τα αρμόδια όργανα εκ μέρους της Σχολής, η βεβαίωση αναγγελίας ανακαλεί- ται οριστικά. Η ανάκληση κοινοποιείται σε όλες τις Π.Ε. Μεταφορών και Επικοινωνιών ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναγγε- λίας νέας ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου οι οποίες επισύρουν διοικητι- κό πρόστιμο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις πα- ραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παρα- βάσεις και με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παρα- βάσεις και η συνολική επιβαλλόμενη χρονική διάρκεια απαγόρευσης λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ίση με το σύνολο της χρονικής διάρκειας για τις επιμέρους πα- ραβάσεις και με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες. β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων και απασχόλησής του ως διδακτικό προ- σωπικό σε ΣΕΚΟΟΜΕΕ σε όλη την Επικράτεια από έναν (1) έως (6) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώ- σεων της παραγράφου 2 είναι το όργανο της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας που έχει εγκρίνει τα προγράμ- ματα ή έχει βεβαιώσει την αναγγελία λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ κατά περίπτωση. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριά- ντα τοις εκατό (30%) δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70%) αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών με- τακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περι- φερειακών Ενοτήτων και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Άρθρο 63Τροποποίηση του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 2 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Ορισμοί: Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.): Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών να μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα και επιτρέπει στους κατόχους του να οδηγούν συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κατηγο- ρίες οδικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευ- μάτων, υπό την προϋπόθεση ότι παράλληλα κατέχουν και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων. Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) διακρίνονται σε: α) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς επιβατών, τα οποία αναφέρονται στις κατη- γορίες οχημάτων D1, D, D1E, DE όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία αναφέρονται στις κατηγορίες οχημάτων C1, C, C1E, CE όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 51/2012. Προκειμένου ο οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 ή επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95». Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνά- μεις, τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και οχη- μάτων τα οποία δεν ανήκουν στις ανωτέρω Υπηρεσίες χρησιμοποιούνται όμως από αυτές με οποιοδήποτε κα- θεστώς για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για προσω- πική χρήση η οποία δεν αποτελεί εμπορική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 74/2008 αντικαθί- σταται ως εξής: «5. Οδηγός, υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε., ο οποίος απασχολείται ή χρησιμοποιείται από επιχείρηση εγκα- τεστημένη σε κράτος - μέλος της Ε.Ε., ο οποίος εκτελεί οδικές μεταφορές επιβατών αποδεικνύει την κατάρτιση και την επιμόρφωση που απαιτείται στο διάταγμα αυτό, αν διαθέτει ένα από τα ακόλουθα: α) Δελτίο Επιμόρφω- σης Οδηγού, β) τον κοινοτικό κωδικό αριθμό «95», κα- ταχωρημένο στην κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης και γ) εθνικό πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου αναγνωρί- ζεται αμοιβαία από τα κράτη-μέλη στο έδαφός τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 11 του π.δ. 74/2008 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. και στους Διευθυντές Σπουδών αυτών, που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και των προγραμμάτων περιοδικής κα- τάρτισης που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του άρθρου 7, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α) Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, απαγόρευ- ση για έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες της λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του τρέχοντος προ- γράμματος εκπαίδευσης. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν διοικητικό πρόστιμο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνο- λο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση λειτουργί- ας της Σχολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και η συνολική επιβαλλόμενη χρονική διάρκεια απαγόρευ- σης λειτουργίας της Σχολής είναι ίση με το σύνολο της χρονικής διάρκειας για τις επιμέρους παραβάσεις και με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες. β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων, καθώς και απασχόλησής του ως διδακτικό προσωπικό σε Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι., σε όλη την επικρά- τεια από έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών κατατάσσονται οι παραβά- σεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και καθορίζονται οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις ανάλογα με την κάθε παράβαση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Αρμόδιο όργανο επιβολής των κυρώσεων, των δι- οικητικών προστίμων, της διακοπής ή ακύρωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης, της απαγόρευσης λειτουρ- γίας των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και της απαγόρευσης άσκησης καθηκόντων των Διευθυντών Σπουδών είναι το όργανο της Περιφερειακής Ενότητας που ενέκρινε τα προγράμματα ή βεβαίωσε την αναγγελία λειτουργίας της Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά περίπτωση. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται σε λογα- ριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριάντα τοις εκατό (30%) δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70%) αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών με- τακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Πε- ριφερειακών Ενοτήτων, καθώς και για λοιπές λειτουργι- κές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι θεωρητικές εξετάσεις, που προβλέπονται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 74/2008, για τη χορήγηση των Π.Ε.Ι. διενεργούνται με χρήση Πληροφο- ριακού Συστήματος (Π.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η ύλη, η δια- δικασία, οι επιτροπές εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η διενέργεια των εξετάσεων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος αρ- χίζει από την έκδοση της παραπάνω απόφασης.

Άρθρο 64Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «Ως έναρξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδή- γησης, η οποία ανανεώνεται μετά τη λήξη της ισχύος της, θεωρείται η ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, για τη συγκεκριμένη ή τις συγκεκρι- μένες κατηγορίες. Σε περίπτωση αιτήματος ανανέωσης πριν τη λήξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγη- σης, ως έναρξη της νέας διοικητικής ισχύος θεωρείται η ημέρα λήξης της προηγούμενης άδειας οδήγησης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαι- τούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, για τη συγκεκριμένη ή τις συγκεκριμένες κατηγορίες.».

Άρθρο 65Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2012 προστίθεται παρά- γραφος 3 ως εξής: «3. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδή- γησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών υποχρεούνται ανά τρία (3) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπλη- ρώσει την ηλικία των 80 ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αναριθμείται σε παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ- χίζει πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 66Νεκροφόρες

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται τα πρόσωπα που δικαιούνται να θέ- σουν σε κυκλοφορία οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού κατηγορίας Μ που έχουν σχεδιαστεί και κατα- σκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών, έχουν τουλάχι- στον τέσσερις τροχούς, προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτόν ειδικό εξο- πλισμό (νεκροφόρες), οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που προσκομίζο- νται στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνι- ών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.