59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 108
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 108

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δημό- σιας επιχείρησης, που υπάγεται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και εποπτεύεται από τον Υπουρ- γό Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να καθορίζεται πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση για το προσωπικό της που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης, συγχρημα- τοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματο- δοτούμενων αποκλειστικώς από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα μη προερχόμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή ιδι- ωτικά κονδύλια, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών ή εκπό- νηση μελετών στην αλλοδαπή και μετακινείται για τις ανωτέρω ανάγκες στο εξωτερικό για προσδιορισμένο εκ των προτέρων χρονικό διάστημα, εφόσον η παραπάνω πρόσθετη αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά από πόρους προερχόμενους από την εκτέλεση του έργου ή του προγράμματος ή την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπόνηση των μελετών και σε καμία περίπτωση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με την ίδια απόφαση καθο- ρίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής, τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση του προηγούμε- νου εδαφίου καθορίζεται ανά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες και ιδίως το κόστος διαμονής του μετακινούμενου στο εξωτερικό και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του αντίστοι- χου ποσού ημερήσιων αποδοχών του μετακινούμενου προσώπου. Σε περίπτωση καταβολής της πρόσθετης ημερήσιας αποζημίωσης του παρόντος άρθρου δεν κα- ταβάλλεται κανένα επιπλέον ποσό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας δημόσιας επιχείρησης καθορίζεται η εκάστοτε χρονική διάρκεια της απασχόλησης, της μετακίνησης και της παραμονής του προσωπικού στο εξωτερικό, ο εκάστο- τε αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται κατά περίπτωση στο έργο, πρόγραμμα, υπηρεσία ή μελέτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμ- βουλίου της οικείας δημόσιας επιχείρησης εγκρίνονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με απόφα- σή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως και δεν εκτελούνται πριν την παραπάνω έγκριση.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.