59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Ε΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 67Εθνικό Συμβούλιο Οδικής ΑσφάλειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ο.Α. μπορεί να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών έως του ύψους των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.».

Άρθρο 68ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), της παρ. 4 του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) και της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) προστίθενται εδάφια έως εξής: «Αν μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δι- καιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυ- ποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αι- τούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμε- νος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτω- ση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδο- τούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησης μέσα στις ανωτέρω προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτω- μα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών κατά των υπαιτίων προ- ϊσταμένων και υπαλλήλων. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δι- καιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παρο- χής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρ- θρου 18 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Αν, μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δι- καιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυ- ποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αι- τούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμε- νος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδι- αφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στις ανωτέρω προ- θεσμίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαι- τίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχη- μάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

Άρθρο 69ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016, η ημερομηνία «10η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Οκτω- βρίου 2018».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αντιεκρηκτικές ζώνες για περιπτώσεις νέων πρα- τηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταμένων πρατη- ρίων ή ολικών ανακατασκευών σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Σε υφιστάμενα πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Η μελέτη των ζωνών συντάσ- σεται από τον αρμόδιο μηχανικό και υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο στο φάκελο της Υπηρεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4439/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέ- σεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσί- μων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δεν νοούνται πρατήρια υγρών καυσίμων σε ισό- γεια κτιρίων με ορόφους κατά την έννοια του άρθρου 25 του ν. 4439/2016, τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι υφιστάμενοι σταθμοί αυτοκινήτων δη- μόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων, όταν το σύνολο των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων αυτών βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριάντα (30) μέτρων από το περίγραμμα των κτιρίων των πρατηρίων. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι λοιπές κατά περίπτω- ση διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Άρθρο 70Ρυθμίσεις για τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222). Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και οι αντλίες υγρών καυσίμων των σταθμών αυτοκινή- των που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω μέτρα, απομακρύνονται μέσα σε οκτώ (8) έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 3897/2010. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί να καθορίζο- νται όροι και προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρού- νται προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια και χώρους των περιπτώσεων δ΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, είτε για τη διατήρηση υφισταμένων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) και μικτών πρατηρίων, ή για την ίδρυ- ση νέων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) και μικτών πρατηρίων, ή για τη μετατροπή υφισταμένων πρατη- ρίων υγρών καυσίμων σε μικτά πρατήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά μέτρα και συσκευές, που επιβάλλεται να εγκαταστήσουν τα πρατήρια του προηγουμένου εδαφίου για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης κάθε διάταξη που ρυθμί- ζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περί- πτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), με την παρ. 5 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής: «Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντή- ρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστι- κών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδια- σμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε- ριφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.». β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρμό- ζονται έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (Α΄ 174), όπως προ- στέθηκε με την περίπτωση του εδαφίου 2.α της υποπα- ραγράφου ΣΤ19 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατά- ξεις» (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπο- ρεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές απο- θήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το σύνολο των δεξα- μενών υπερβαίνει τα επτά (7) κυβικά μέτρα εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μετα- φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882) και σε κάθε άλλη περί- πτωση επιτρέπεται η λειτουργία μετά την έκδοση πιστο- ποιητικού πυρασφάλειας. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.». β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρμό- ζονται έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το σημείο β΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216), η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως εξής: «β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περι- πτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμά- των, όπου οι επιτρεπόμενες χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως τροπο- ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208).».

Άρθρο 71ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 51 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) προ- στίθεται άρθρο 51Α ως εξής: «Άρθρο 51Α Η ρύθμιση του άρθρου 51 του παρόντος νόμου ισχύει αναλογικά και για τους στεγασμένους σταθμούς αυτο- κινήτων του άρθρου 2 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των δι- οικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πό- λεως των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρα- κτηρίστηκε με το από 25.4.1996 Πολεοδομικό Διάταγμα (Δ΄ 499), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋπο- θέσεις του π.δ. 455/1976 για τους στεγασμένους σταθ- μούς αυτοκινήτων και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των άρθρων 23 και 24 του π.δ. 455/1976, σε συνδυασμό και με τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. οικ.81590/1446/Φ.4.2./28.12.2015 κοινής απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανα- συγκρότησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3002) για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων, χωρίς να κωλύεται η σχετική διαδικασία από τις διατάξεις που καθορίζουν τις χρήσεις γης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρ- θρου 19 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) επιτρέπεται να ανανε- ώνονται ανά τριετία με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που έχουν χορηγηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία έχουν χαρα- κτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, αλλά δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωσή τους, οι οριζόμε- νες προς τούτο χρήσεις γης ισχύουν μέχρι την οριστική πράξη απαλλοτρίωσης. Έως τότε επιτρέπεται να λειτουρ- γούν και ιδρύονται εγκαταστάσεις υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων, των οποίων η χρήση δεν απαγορευόταν από τις προγενέστερες διατάξεις, χωρίς να κωλύεται από τον παραπάνω χαρακτηρισμό η διαδικασία έκδοσης των αναγκαίων προς τούτο διοικητικών πράξεων, όπως άδεια λειτουργίας και βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Άρθρο 72Μητρώα συνεργείων, τεχνιτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ψηφιακό Μητρώο συνεργείων και τεχνιτών επισκευ- ής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μο- τοποδηλάτων: α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δη- μιουργείται ψηφιακό Μητρώο των λειτουργούντων συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και των συνεργείων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των επι- χειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34). β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των λειτουργούντων συνεργείων, η θέση λειτουργίας τους, η χρήση τους (δημόσια ή ιδιω- τική), η κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία συνήθων και βαρέων οχημάτων), η ειδικότητα ή οι ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.), τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφά- νειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους με συσκευές και μηχανήματα, τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κείμε- νες διατάξεις, πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυρο- προστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στα λειτουργούντα συνερ- γεία ως τεχνίτες υπεύθυνοι για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των εισερχόμενων, προς επισκευή ή συντήρηση, οχημάτων, συνήθων ή και βαρέων. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίη- σης των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία τηρείται το Μητρώο. Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ύστερα από ενημέρωση της αδειοδο- τούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο. γ. Το Μητρώο διασυνδέεται με Μητρώα που τηρούνται από λοιπές Υπηρεσίες. δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου, η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρησή του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρεί- ται ψηφιακό Μητρώο συνεργείων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά, μέσα σε έξι (6) μήνες και στη συνέχεια, ανά δύο (2) μήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύ- θυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να τηρεί το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ψηφιακό Μητρώο σταθμών αυτοκινήτων και πλυ- ντηρίων - λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτη- γών, λεωφορείων και μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/ αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεω- φορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορεια- κές γραμμές): α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημι- ουργείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατά- στασης εξυπηρέτησης οχημάτων, των λειτουργούντων: αα) σταθμών αυτοκινήτων οχημάτων, ββ) πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων, και γγ) λοιπών συ- ναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, όπως εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/ αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λε- ωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορει- ακές γραμμές. β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των προαναφερόμενων λειτουργού- ντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η θέση λειτουργίας τους, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτρο- μηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφά- νειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επι- καιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο. Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ύστερα από ενημέρωση της αδειοδο- τούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο. γ. Το Μητρώο διασυνδέεται με αντίστοιχα Μητρώα που τηρούνται από λοιπές (ως άνω) Υπηρεσίες. δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου, η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρησή του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης εξυπη- ρέτησης οχημάτων, των λειτουργούντων: αα) σταθμών αυτοκινήτων οχημάτων, ββ) πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων, και γγ) λοιπών συναφών εγκα- ταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές) ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά, μέσα σε έξι (6) μήνες και στη συ- νέχεια, ανά δύο (2) μήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκατα- στάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να τηρεί το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.

Άρθρο 73

Η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α΄ 91) αντι- καθίσταται ως εξής: «6. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυ- σίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζι- κής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και οι υφιστάμενες μονάδες τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παρα- μένουν και λειτουργούν ως έχουν, έως και τις 30 Ιουνίου 2022, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περι- βάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, των συνεργείων οχημάτων, των πλυντηρίων- λιπαντηρίων και των χώρων στάθμευσης που εξυπηρε- τούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των παραπάνω εταιρει- ών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους που ιδρύονται εφεξής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ- σεις για την προσαρμογή των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που ήδη λειτουργούν.».

Άρθρο 74

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- θρου 11 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως αυτές είχαν αντι- κατασταθεί με την παρ. 3α του άρθρου 39 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου στις περιπτώσεις που υφίσταται κατάληψη του ακινήτου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει δήλωση διατήρη- σης της απαλλοτρίωσης μέχρι 31.12.2018 με την προ- ϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από το χρόνο που έχει επέλθει η αυ- τοδίκαιη άρση αυτής. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση διατήρησης της απαλλοτρίωσης γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από την αρχή που έχει κηρύξει την απαλλο- τρίωση, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.».

Άρθρο 75ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) μετά τη λέξη «μαθητευόμενων» προ- στίθενται οι λέξεις «μηχανοδηγών ή βοηθών μηχανοδη- γών» και μετά τις λέξεις «οι μηχανοδηγοί» προστίθενται οι λέξεις «και οι βοηθοί μηχανοδηγοί».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική μετά το πέρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκ- παιδευτικού κέντρου, πρακτική άσκηση των εκπαιδευ- ομένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στον διαχειριστή υποδομής και στη σιδηροδρομική επιχείρη- ση για την οποία εκπαιδεύονται. Η ανωτέρω πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αμαξοστοιχίες που εκτελούν τακτικά δρομολόγια με υποχρεωτική πα- ρουσία μηχανοδηγού εν ενεργεία κατ’ αρχάς και αργότε- ρα με πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Στην περίπτωση που κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιηθούν προσομοιωτές ή/και εξιδεικευμένες τρισδιάστατες μαγνητοσκοπήσεις διαδρομών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, η εκπαίδευση επί τακτικών δρομολογίων δύναται να περιοριστεί στα 3/5 της πρακτικής άσκησης και να γίνεται εκ παραλλήλου με σύγχρονα συστήματα προσομοιωτών ή/και εξιδεικευ- μένων τρισδιάστατων μαγνητοσκοπήσεων διαδρομών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 23 του ν. 3911/2011 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «12. Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υποχρεωτικό να γίνεται εκπαίδευση από το εξειδικευμένο προσωπι- κό του διαχειριστή υποδομής για το γενικό κανονισμό κίνησης, τον κανονισμό σημάτων και τις διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφονται από τις εγκυκλίους του διαχειριστή υποδομής.». β. Η παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 3911/2011 αναριθ- μείται σε 13.

Άρθρο 76

Οι εκπαιδευτές και οι εξεταστές των Κέντρων Εκπαί- δευσης και Κατάρτισης των σιδηροδρομικών ειδικοτή- των πιστοποιούνται υποχρεωτικά από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Με απόφαση της ΡΑΣ κα- θορίζονται τα προσόντα, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής πιστοποίησης και της ανανέωσής της. Κάθε πιστοποίηση πρέπει να ανανεώνεται για μεν τους εκπαιδευτές μέσα σε τρία (3) έτη, για δε τους εξετα- στές μέσα σε ένα (1) έτος από την αρχική πιστοποίηση. Η ΡΑΣ τηρεί μητρώο εξεταστών και μητρώο εκπαι- δευτών. Στους εκπαιδευτές και εξεταστές χορηγείται πιστοποιητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κα- τάθεση της αίτησης και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Κάθε πιστοποίηση, καθώς και τα μη- τρώα όπως ισχύουν επικαιροποιημένα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη της ΡΑΣ.

Άρθρο 77ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτα δύο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) αντικαθίστανται ως εξής: «Η αναγνώριση προσώπων ή οργανισμών που προ- βλέπεται από τον παρόντα νόμο βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αμεροληψίας. Στην περί- πτωση των εκπαιδευτικών κέντρων, η αναγνώριση δίδε- ται από την Αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 23. Επιπλέον, για τα εκπαιδευτικά κέντρα απαιτείται και η χορήγηση αδείας από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το εκάστοτε προ- βλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σημείο ιβ΄ του άρθρου 3 του ν. 3911/2011 αντι- καθίσταται ως εξής: «ιβ) «εκπαιδευτικό κέντρο»: πρόσωπο ή οργανισμός που είναι αναγνωρισμένος από τη ΡΑΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 23 και παρέχει εκπαίδευση κατά το άρθρο 23.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι όροι «Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» και «Ε.Ο.Π.Π.» που αναφέρο- νται στο ν. 3911/2011 αντικαθίστανται με τον όρο «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». με εξαίρεση τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 23, όπου αντικαθίστανται με τον όρο «Αρχή».

Άρθρο 78ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών και ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας της ΡΑΣ, μπο- ρεί να συνιστώνται στη ΡΑΣ ομάδες εργασίας προσωρινά για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο σκοπό, όπως την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας, της απόδο- σης και της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα. Οι παραπάνω ομάδες συγκροτούνται από το προ- σωπικό της ΡΑΣ, λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, χωρίς να καταβάλλεται επί- δομα θέσης ευθύνης και υπάγονται στην Ολομέλεια της ΡΑΣ. Το προσωπικό των ομάδων εργασίας απασχολείται αποκλειστικά με τα καθήκοντά του σε αυτές. Με την απόφαση σύστασης καθορίζονται οι αρμοδιό- τητες, η οργάνωση και η στελέχωση των ομάδων εργα- σίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Το προσωπικό της ΡΑΣ υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμ- βούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Για την επικουρία του Προέδρου της ΡΑΣ συνιστώ- νται τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συ- νεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμ- βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής, εντός της οποί- ας προσλήφθηκαν, και διέπονται από τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στoν Πρόεδρο για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων απαιτείται πτυ- χίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών ενεργείται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση του Προέδρου, η οποία αναρ- τάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καθορίζει τις δραστη- ριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδι- ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τη Ρυθμιστική Αρχή και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδι- κών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουρ- γού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων κατα- βάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους καταβάλλουν ασφα- λιστικές εισφορές υπέρ των κλάδων κύριας και επικου- ρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών, στους οποίους υπάγονταν πριν από την από- σπασή τους. Για τον καθορισμό του ύψους των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται για κάθε κλάδο ασφάλισης οι σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 που αφορούν τους έμμισθους ασφαλισμένους, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφά- λισης (κύριας, επικουρικής, υγειονομικής περίθαλψης, εφάπαξ παροχών), στους οποίους υπαγόταν το ανωτέρω προσωπικό πριν από την απόσπασή του. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τον τομέα δραστηρι- οτήτων και για τα καθήκοντα τα οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνερ- γατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου αλλά ανα- στέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών δύναται να εισαχθούν εξαιρέσεις από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθη- κόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Για τους δικηγόρους και τους ελεύθερους επαγγελμα- τίες που ασκούν τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη ή του Επιστημονικού Συνεργάτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει. Για τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών ισχύ- ουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται αζημίως για το Δημόσιο με το θάνατο, την έκπτω- ση δυνάμει των διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, την παραίτηση ή την καταγγελία της. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ενεργείται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή της. Σε περίπτωση θανάτου ή έκπτωσης ή αποδοχής πα- ραίτησης του Ειδικού Συμβούλου, του Επιστημονικού Συνεργάτη ή του Ειδικού Συνεργάτη η λύση της εργασι- ακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και η σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. 7. Οι ημέρες μετακίνησης του προσωπικού της ΡΑΣ, καθώς και των μελών της Ολομέλειας καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Για τις δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 31 του ν. 3891/2010 προστίθεται παρά- γραφος 5 ως εξής: «5. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λει- τουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΣ και τη σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η Ολομέλεια της ΡΑΣ ασκεί τις αρμοδιότητες του ως άνω Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί Υπηρεσιακών Συμβουλίων.».

Άρθρο 79Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαι- τούνται για την κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έρ- γων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αμιγώς σιδηροδρομι- κού ενδιαφέροντος και τα οποία εκτελούνται από την εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πο- ρίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπε- ριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντός σαράντα (40) εργάσι- μων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Σε πε- ρίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθε- σμίας θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Οι παραπάνω οικοδομικές άδειες εκδίδονται εντός τριάντα (30) εργά- σιμων ημερών και εντός πενήντα (50) εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογι- κούς χώρους και ιστορικούς τόπους, από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αντικαθίσταται το άρθρο 98 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) ως εξής: «Οι από το 2009 εγκριθείσες από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» με- λέτες, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου επέχουν θέση Οικοδομικής Άδειας. Η εκπόνηση και υλοποίηση των μελετών αυτών γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και Περιορισμούς Δόμησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με: α) την υπ’ αριθμ. 4833/5.2.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δ΄ 159), β) την υπ’ αριθμ. 32115/2005 (Δ΄ 850) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και γ) όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 21853/ 2008 (Α.Α.Π. 281) απόφαση του Υφυπουργού Περι- βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η σύνδεση με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας γίνεται αφού η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» εκδώσει Βεβαίωση Περαίωσης, η οποία λαμβάνει θε- ώρηση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 6 του ν. 3891/2010 μετά την παράγραφο 17 προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 ως εξής: «18. Τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο ήδη σήμερα διαμορφωμένο παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια, από την ίδρυση των φορέων υλοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι σήμερα, θεωρού- νται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόμενες προϋποθέσεις δόμησης αυτών. Η συντήρηση του ήδη σήμερα διαμορφωμένου παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και χώροι πέ- ραν αυτού, επίσης εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμ- μής ανά την επικράτεια, ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. 19. Η εταιρία Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. υποχρεού- ται να παραδίδει στην εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε ψηφιακή μορφή: α. τα αρχεία των γεωτεμαχίων που αφορούν την ακί- νητη περιουσία της εταιρίας Ο.Σ.Ε. Α.Ε., β. από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, τα αρχεία των γεωτεμαχίων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εξέ- ταση των ενστάσεων που αφορούν στις πρώτες εγγρα- φές και στη συνέχεια τα αρχεία των γεωτεμαχίων έξι (6) μήνες προτού προκύψουν οι οριστικές εγγραφές, γ. τους αναρτημένους δασικούς χάρτες των περιοχών, όπου υφίσταται ακίνητη περιουσία της εταιρίας Ο.Σ.Ε Α.Ε., καθώς και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές τους, μετά την κύρωση ή τη μερική κύρωση αυτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ή σε ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 3891/2010, όπως ισχύει, και στα οποία αναπτύσσονται εμπορευματικά κέντρα, ισχύουν οι ακό- λουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πράξης ή από- φασης: 1) Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται στο 1,65. 2) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερ- βαίνει το 60%. 3) Ο Συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης υπολογί- ζεται βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). 4) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμε- νων κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 19μ. 5) Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το μέγιστο επιτρε- πόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων εφοδια- στικής ή μεταποίησης, εφόσον για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι αναγκαία η τοποθέτηση υψηλού μη- χανήματος ή η υψηλή αποθήκευση. Για την ανωτέρω παρέκκλιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3891/2010, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. 6) Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδρομικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σι- δηροδρομική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, το μέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30%, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ. 7) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο ίδιο γήπεδο. 8) Η ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησόμενων κτιρί- ων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 10μ. 9) Για τα σιδηροδρομικά ακίνητα που προορίζονται να αναπτυχθούν ως εμπορευματικά κέντρα, δεν προ- σμετρώνται στη δόμηση και την κάλυψη: i) Οι εργοταξιακοί οικίσκοι. ii) Τα εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) κάθε τύπου, πλην αυτών που έχουν διαμορφωθεί για να φιλοξενούν δρα- στηριότητα, και οι χώροι εναπόθεσης και προσωρινής τους αποθήκευσης. iii) Οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης στεγασμένες ή μη. iv) Οι φυσούνες φορτοεκφόρτωσης. v) Οι γερανογέφυρες κάθε τύπου. vi) Οι βοηθητικοί χώροι ανεξαρτήτου στάθμης (υπό- γειοι ή ισόγειοι) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολο- γικού εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους). vii) Οι βοηθητικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ή συμπίεσης χαρτοκιβωτίων. viii) Οι υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλων μορφών ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης. Για τους υποσταθμούς που κατασκευάζο- νται από τη ΔΕΗ πρέπει να τηρείται απόσταση 2,0μ. από τα όρια του γηπέδου, ενώ για τους λοιπούς δεν ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τις αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου. ix) Οι στεγασμένοι χώροι και τα μόνιμα προστεγάσμα- τα που στηρίζονται σε κατακόρυφα στοιχεία και προο- ρίζονται για την εναπόθεση, χειρισμό και αποθήκευση του φορτίου. 10) Δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης του υποχρεω- τικώς ακάλυπτου χώρου του γηπέδου. 11) Για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης, κατά παρέκκλιση των προεδρικών διαταγμάτων 111/2004 (Α΄76) και 350/1996 (Α΄230) υπολογίζεται μία θέση στάθ- μευσης ανά 300 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του από 24.9/ 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 171), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) αντι- καθίσταται ως εξής: «3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότη- τας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποί- ησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρησης, που κυρώνεται από τη Βου- λή με τυπικό νόμο, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προ- βλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) προστίθεται η φράση «και πολεοδομικού κέντρου» και το εδάφιο β΄ μετά την προ- σθήκη αντικαθίσταται ως εξής: «β. Περιφερειακοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί: όλοι οι υπόλοιποι επιβατικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί πλην των Κεντρικών. Στους Περιφερειακούς Σιδηροδρομι- κούς Σταθμούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδρομι- κών υπηρεσιών, καθώς και χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το χρονικό διάστημα, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 3 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), παρα- τείνεται μέχρι τις 31.12.2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το εδάφιο α΄της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικα- σίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενερ- γούνται, με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φο- ρέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπη- ρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση κα- ταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικα- σία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Tο εδάφιο α΄της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρ- θρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέ- ον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή δια- γωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλή- λους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευ- ση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Υπάλληλοι, που υπηρετούσαν με την ειδικότητα του οδηγού ή μηχανοδηγού ή σταθμάρχη ή κλειδούχου και έχουν μεταφερθεί σε φορείς του Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), δύνανται να επανέλθουν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, του οποίου οι οργανικές διατάξεις προβλέ- πουν μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων. Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος καλύπτει τις προϋποθέσεις και κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τυχόν ειδικότερους κανονισμούς. Σε περίπτωση εφαρμο- γής του προηγούμενου εδαφίου δεν αναζητούνται τυχόν ποσά, που θα ελάμβαναν οι υπάλληλοι, εάν δεν είχαν μεταφερθεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορί- ζονται όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 80ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται οι απαιτούμενοι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου πληρο- φοριακού συστήματος παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών ΥΔΥ, οι διαδικασίες συλλογής δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών, οι μηχανισμοί ελέγχου, οι ρήτρες ορθής λειτουργίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Η έγκριση της θέσης σε λειτουργία των δομικών υποσυστημάτων, που αποτελούν το σιδηροδρομικό σύ- στημα, καθώς και μερών αυτών που παραλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), και η εξακρίβωση ότι αυτά τα υποσυστήματα ή μέρη αυτών λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις γίνονται από την Αρχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά από τον αιτούντα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για έγκριση της θέσης σε λειτουργία υποσυστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου.».

Άρθρο 81Διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν πολεοδομικά θέματα στις περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής και δημοτικά τέλη χώρων στάθμευσης ΜετρόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, το οποίο δημιουργείται συνεπεία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.», για την κατασκευή της σιδηροδρο- μικής υποδομής, θεωρείται, για τα εφαπτόμενα με αυτό ακίνητα, κοινόχρηστος χώρος. Η συντήρησή του ανατί- θεται στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. β. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, με την οποία προβλέ- πεται και η δημιουργία παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, για μεν το οδικό δίκτυο κηρύσσεται υπέρ Ελλη- νικού Δημοσίου και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», εφαρ- μοζομένου του άρθρου 1 του ν. 653/1977 (Α΄ 214), για δε τα έργα της σιδηροδρομικής υποδομής κηρύσσεται υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.» και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.». γ. Σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχή, καθώς και σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή σε οικισμούς προ του έτους 1923, το εναπομένον τμήμα αρτίου και οικο- δομήσιμου γηπέδου ή οικοπέδου, μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, εξακολουθεί να θεωρείται άρτιο και οικοδο- μήσιμο, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόμενες προ- ϋποθέσεις δόμησης αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά για τους υπαίθριους και στεγασμένους χώ- ρους στάθμευσης ιδιοκτησίας Αττικό Μετρό Α.Ε., που χρησιμοποιούνται για διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων των χρηστών του μετρό, τα κάθε είδους τέλη καθαριό- τητας και φωτισμού υπολογίζονται κατ’ ανώτατο όριο στο 25% της συνολικής επιφάνειάς τους.

Άρθρο 82Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του Πα- ραρτήματος ΙΙI του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφα- λή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλή- ματα υγείας, που εμπίπτουν στο Παράρτημα III του ν. 4413/2016, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών που συστήνεται για το σκοπό αυτόν. Η παραπομπή του υπό κρίση εργαζόμενου οδηγού στην εν λόγω ειδική επιτροπή πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου ιατρού εργασίας της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Ο ιατρός εργασίας μπορεί, σε περίπτωση προσκόμισης από τον εξεταζό- μενο βεβαίωσης ή γνωμάτευσης από ιδιώτη ιατρό, να ζητήσει την εξέτασή του από ιατρό αντίστοιχης ειδικό- τητας κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Η ειδική επιτροπή ιατρών συστήνεται με διετή θητεία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκρο- τείται από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ των βασικών ιατρι- κών ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρο- λόγου, οφθαλμίατρου, ψυχιάτρου και ορθοπεδικού, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συγκρό- τηση της επιτροπής αποστέλλονται από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια του ΕΣΥ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) ημερών, κατάλογοι με τους ιατρούς των ειδικοτήτων, που συνιστούν προσόν επιλογής στην ει- δική επιτροπή. Η μη έγκαιρη αποστολή των παραπάνω καταλόγων δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Καθήκοντα πρόεδρου της ειδικής επιτροπής ασκεί ο ιεραρχικά ανώτερος ιατρός από τους ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ανωτέρω ειδική επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με τουλάχιστον τρία (3) μέλη, ένα εκ των οποίων υποχρεωτικά με ειδικότητα συναφή, κατά την κρίση του Προέδρου της, με την πάθηση του εξεταζομένου, πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των οικείων υπηρε- σιών και καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στους συμμετέχοντες σε αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση στους συμμετέχοντες στην ειδική επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση της σω- ματικής και διανοητικής ικανότητας για οδήγηση των παραπεμπόμενων οδηγών διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συμμετέχει ως ειση- γητής, παρουσιάζοντας το σχετικό ιατρικό φάκελο του παραπεμπόμενου οδηγού, ο αρμόδιος ιατρός εργασίας της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ειδική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την εξέταση του εξεταζόμενου από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας κρατι- κού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Η ειδική επιτροπή διαπιστώνει την καταλληλότητα οδήγησης και εκδίδει Πόρισμα Εξέτασης, στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός για τον οδηγό ως «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η» της ομάδας 2 ή και της ομάδας 1 του παρόντος Παραρτήματος, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του από την ίδια ειδική επιτροπή εφόσον απαιτείται. Το Πόρισμα Εξέτασης σε κάθε περίπτωση αποστέλ- λεται στην εταιρεία. Αν έχει κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η», ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επι- κοινωνιών και η άδεια οδήγησης ή κατηγορίες αυτής αφαιρούνται κατά περίπτωση. Εφόσον ο οδηγός κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ύστερα από επα- ναξιολόγηση, ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μετα- φορών και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης επαναχο- ρηγείται με τη διαδικασία της αντικατάστασης έντυπου σε περίπτωση που δεν έχει λήξει η διοικητική ισχύς των κατηγοριών που αφαιρέθηκαν ή της ανανέωσης. Η ειδική επιτροπή εποπτεύεται από την αρμόδια Υγει- ονομική Επιθεώρηση Εργασίας του Σώματος Επιθεώρη- σης Εργασίας. Απαγορεύεται σε κάθε ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίω- ση να συστήνεται ή να προτείνεται ή να ορίζεται η θέση ή η μονάδα στην οποία θα τοποθετηθεί ο εξεταζόμενος. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του του Παραρτήμα- τος ΙΙ του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, πέντε Υποδείγματα για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το τέταρτο Υπόδειγμα του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 προστίθεται πέμπτο Υπόδειγμα ως εξής: ����� ��� ���� �������� ���������������� !� ������ ��� ��!� � 22222222222222� ������ � �������� � ���������� ����� ����� ����������� ���� �� ��� � ������� � ����!� � �����!� ��������!� �!� ��� ���������� ������� ����� �:1' & 6-" 7)�EFEDFMKDD� �6" .9,.4 �� 3 �EEEE� �" 6" 5' 059,.4 C�EEEEEEEED� ������ ����������� �9)1�EEEEEEED�7*0' 6" �EDFEDFMKDDB�7:1*/+' �) �' ,& ,.*�' 5,9635*�" 539' /3;0' 1)�" 54 �93:8C� "3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEE�- 8��63 ( & 63:� #3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEED�- 8�0( /3 8� $3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEED�- 8�0( /3 8� %3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEED�- 8�0( /3 8� &3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEEDD�- 8�0( /3 8� ./3�EEEEEEEEEEDEEEEEE�:5" //*/3:�93:� 53:6%' -3:� 53 & 30@ 1�." ,�� ' 9" < 36@ 1�- 8� �6" 00" 9( " �,"*� '3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE," 963;�' 6%" 7-" 8�9)8�EEEEE�- 8�' ,7)%)9*8B� %," � 9)1� ," 96,.*� " 2,3/4 %)7)� ." ,� 36,79,.*� ' .9-0)7)� 9)8� ,." 149)9" 8� %," � " 7< " /*� 3 & *%)7)� 93:F)8�3 & )%3;�9)8�' 9" ,6' -" 8�EEEEEEEEEEE�0' �793,= ' -" C� H��! � � �I� EEDEEEEDEDDEEEEEDDDDDB� H���� � IEEEEEEEEEDEDDDB� H���� � � �� ����IEEDEEEDEEEEEEB� �0' 630)1-" � �( 11)7)8� EDFEDFEDB� �,' ;+:17)� ." 93,.-" 8� EEEEEEEEEEDDEEEDEDEDDDEDB��)/D�EEEEEDDEB�� � �� �EEEEEDEEDDB�� ��F�.& 3;7" �� 6= *� DDEEEEEEEEB�� 6,+0D��& ' ," 8�� & *%)7)8�EDEEEEEDDED� �" 9#�9)1�5" 6" 5#1- �' 2( 9" 7)�' /*< +)7" 1�:54 > )�HJIC� �D �3 �" 54 �EFEFMKEDD�5" 6" 5' 059,.4 �93:�," 963;�' 6%" 7-" 8�9)8�EEDD� ��D �3 �" 6,+0D�EEEEEEEEDDDD��,$/,#6,3 � %' -" 8�93:F)8�3 & )%3;�9)8�EED� ���D � �' ,7*%)7)�93:�," 963;�' 6%" 7-" 8�9)8�EED� D �,�563$/' 54 0' 1' 8�' 2' 9#7' ,8�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED� D �3 � " 54 � EEEDE� ," 96,.4 � 5,79353,)9,.4 � *� ," 96,.*� %1- 0#9' :7)� 93:� � 373.30' -3:� EEEEEDEEEEEEEED49,EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDD� �D EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDD� � � 2� ������/ ��� �� � � � 1� ��� �� � ������/ ,"*�,-+)(,&1� "3����������������������������������HJI������ � ������������������ 3 & *%)7)8�." 9)%36-" 8�3 = *0" 938�53:�" 1*.' ,�79)1� #3�������������������������������������HJI������ � ������������������ 3 & *%)7)8�." 9)%36-" 8�3 = *0" 938�53:�" 1*.' ,�79)1� �� � ���������� �� � ����� ���!��������� ������� � ������������ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDD� ������������������������������������������������������������� �F� ��64 ' & 638� � � �����" �0( /)C�LIEEEEEEE��MIEEEEEE��������� ���������������������� ������������������������� �����������NIEEEEEEE��OIEEEEEE�������� ��," �9)1�" .6-$' ," � ��F� ��6" 00" 9( " 8�� �������������������������������������������������������� H 53%6" < *G�< 6" %-& " I����� HJI��," %6#< ' 9" ,�4 B9,�& ' 1�,7= ;' ,F" 5" ,9' -9" ,�

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρ- ξη ισχύος του παρόντος, συνιστώνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τρεις (3) πρόσθετες ειδικές επιτροπές ιατρών, με απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών, οι οποίες μέσα σε πέντε (5) μήνες από τη σύστασή τους θα ελέγξουν όλες τις εσωτερικές μετατάξεις στις εταιρείες και θα επανεξετάσουν όσους από τους οδηγούς έχουν αλλάξει ειδικότητα τα τελευταία δέκα (10) έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη κανονισμού εσωτερικής λει- τουργίας των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η οποία επιτρέπει στον ιατρό εργα- σίας της εταιρείας να εισηγείται ή να ορίζει το Τμήμα ή τη Διεύθυνση που θα τοποθετηθεί ή την ειδικότητα στην οποία θα καταταγεί ο εξεταζόμενος υπάλληλος. Αποφάσεις, εισηγήσεις, γνώμες ή άλλου είδους πρά- ξεις του ιατρού εργασίας, οι οποίες ορίζουν το Τμήμα ή τη Διεύθυνση που τοποθετείται ή την ειδικότητα στην οποία κατατάσσεται ο υπάλληλος παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού κρίσιμων, για την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών αστικών συγκοι- νωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ειδικοτήτων του προ- σωπικού των ανωτέρω εταιριών, μπορεί, ύστερα από αι- τιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ανακαλούνται πράξεις απόσπασης υπαλ- λήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων και να εκδίδονται οι αναγκαίες για την επιστροφή αυτών στις οργανικές τους θέσεις διαπιστωτικές πράξεις. Η διάταξη αυτή κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί απόσπασης εργαζομένων της εταιρείας.

Άρθρο 83Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι- καίου και Ανωνύμων Εταιρειών του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υπο- δομών και Μεταφορών, μετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συμβουλίου εκάστου φορέα, ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ανάγκες της υπη- ρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερ- βεί τον ένα (1) μήνα του ίδιου ημερολογιακού έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ανάγκες της υπη- ρεσίας το επιτρέπουν, συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους (π.χ. υγείας, ανα- τροφής τέκνου κ.λπ.). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (γνωμάτευση νοσοκο- μείου, ΚΕΠΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.). Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται άπαξ, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου στο φορέα, συνεχώς ή και τμηματικά, σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο των έξι (6) μηνών κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εργαζόμενος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου ή σε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τέσσερα (4) έτη, μετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συμ- βουλίου του φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στον εργαζόμενο που αποδέχεται θέση στην Ευρω- παϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του διοικητικού συμ- βουλίου άδεια άνευ αποδοχών για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που γίνεται δεκτός στον εν λόγω οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι εργαζόμενοι που απουσιάζουν με άδειες άνευ αποδοχών δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσοστό του 2% ανά κλάδο/κατηγορία και επί του συνόλου των ερ- γαζομένων του φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εάν εργαζόμενος δεν εμφανιστεί να αναλάβει κα- θήκοντα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από τον φορέα του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά τη διάρκεια της άδειας των παραγράφων 1, 2 και 3 ο εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλει τις νό- μιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις, εφόσον επιθυμεί ο χρόνος της αδείας του να υπολογισθεί ως συντάξιμος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Χορηγηθείσες άδειες άνευ αποδοχών οφείλουν εντός τριμήνου από την ημερομηνία ισχύος του πα- ρόντος να τύχουν επανεξέτασης και έγκρισης από τα οικεία διοικητικά συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 84Θέματα «Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης

Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.) Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφιστάμενων μη- χανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σι- δηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχα- νοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προ- σωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 31.12.2020. Για την έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόμο αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόμενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά: (αα) άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη που επέχει θέση αδείας εγκατάστασης, (ββ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται λε- πτομερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρη- σιμοποιηθούν κατά νόμο για τη λειτουργία της εγκατά- στασης, (γγ) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρμόδιων τεχνικών που έχουν αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουρ- γίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, (δδ) υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανι- κού σχετικά με τη βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλι- σμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστά- μενης οικοδομικής αδείας ή, ελλείψει αυτής, τις βεβαι- ώσεις ή αποφάσεις της περίπτωσης δ΄, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας αδείας, (εε) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθμό κατάθεσης της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται, (στστ) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγρα- ερίου, εφόσον η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται, κατά πα- ρέκκλιση κάθε άλλης πρόβλεψης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλ- λόμενων δικαιολογητικών. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων στην αδειοδο- τούσα αρχή φάκελος με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας λειτουργίας.».

Άρθρο 86Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,

Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων των παρακάτω προβλεπόμενων απαλλαγών ή εκπτώσεων, Υπουργού επιτρέπεται, με κοινωνικοοικονομικά κριτή- ρια ή με κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης προσωπικού πάσης φύσεως του Δημοσίου ή τον αριθμό των δικαιούχων, να καθορίζονται απαλλαγές ή εκπτώ- σεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την παροχή της απαλλαγής ή της έκπτωσης και τη ρύθμιση όλων των συναφών ζητημάτων. Οι αποφάσεις παροχής έκπτωσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 87Ρυθμίσεις Υπηρεσίας Οδικών ΤελώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16 ως εξής: «14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σύνθεσης και λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής οδικών υποδομών. 15. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών επιτρέπεται να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες σχετικές με την Υπηρεσία Οδικών Τελών, στο Διοικητή και Υποδιοικητή της. 16. Τα Οδικά Τέλη αποδίδονται σε ειδικό Κωδικό Αριθ- μό Εσόδου (ΚΑΕ) του Τακτικού Προϋπολογισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα θέματα που είναι σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση είσπραξης του παραπάνω προστίμου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών το συνολικό ποσό προ- σαυξάνεται με το κόστος προμήθειας συναλλαγής του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων, περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι, μεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής: «ιδ. Η αρμοδιότητα είσπραξης αποζημιώσεων από φθορές του εθνικού οδικού δικτύου, η οποία ανήκε στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μεταβιβάζεται στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 αντικαθίστανται ως εξής: «β. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περι- ουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δη- μόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ανατίθεται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. δ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λο- γαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργεί- ου Υποδομών και Μεταφορών και μεταφέρονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού, που συστήνεται με τις παραπάνω διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών επιτρέπεται ο ορισμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Οδικών Τελών, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Άρθρο 88Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας της Υπη- ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ιδιαίτερα της Μονάδας Πτητικών Μέσων ή των μονάδων της Αεροναυτιλίας, καθώς και για την άσκηση δραστηριότητας παροχής εμπορικών, τεχνικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αυ- τοτελώς από την Υ.Π.Α. ή σε συνεργασία της Υ.Π.Α. με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ιδίως στο πεδίο της επισκευής και συντήρησης αεροσκα- φών, συσκευών ασφάλειας αεροδρομίων, εξοπλισμού ηλεκτρονικών συστημάτων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, μισθώνονται από το Δημόσιο απευθείας χωρίς διαγωνισμό μετά από σύμ- φωνη γνώμη της Επιτροπής Στέγασης του άρθρου 9 του ν. 3130/2003, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3130/2003 (Α΄ 76). Οι μισθώσεις αυτές καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται για λογαριασμό του Δη- μοσίου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών εγκρίνεται η συμμετοχή της Υ.Π.Α., αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε ανταγωνιστική διαδικασία, συμπεριλαμβανο- μένης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που διεξάγεται από τρίτους με σκοπό την εκμίσθωση ή εκ- μετάλλευση κτιρίων ή εγκαταστάσεων. Με την εγκριτική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται το ανώ- τατο ύψος του προσφερόμενου μισθώματος ή ανταλλάγ- ματος, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής της Υ.Π.Α. στην ανταγωνιστική διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση συμμετοχής της Υ.Π.Α. σε ανταγωνι- στική διαδικασία ως υποψήφιος μισθωτής, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. συντάσσεται και κατατίθεται οι- κονομική προσφορά. Εάν η Υ.Π.Α. συμμετέχει σε αντα- γωνιστική διαδικασία, ως υποψήφιος μισθωτής με την παράλληλη υποχρέωση της παροχής τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο λειτουργίας της, συντάσσεται αρμοδίως τεχνική προσφορά, υποβάλλεται στον Διοικητή Υ.Π.Α. προς έγκριση και κατατίθεται από τον Διοικητή Υ.Π.Α. κατά την ανταγωνιστική διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών, κτίρια ή εγκαταστάσεις που μισθώθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου με τη διαδικασία των προ- ηγούμενων παραγράφων ή μέρος αυτών δύναται να υπεκμισθώνονται σε τρίτους φορείς, δημόσιους ή ιδιω- τικούς, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι σχετικοί όροι της υπεκμίσθωσης και άσκησης των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 δύναται επί- σης να ασκούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιω- τικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τη σύσταση προς τούτο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Υπο- δομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι άσκησης της εκμετάλλευσης στην περίπτωση ΣΔΙΤ, καθώς και οι όροι συμμετοχής του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παρα- γράφου 1 από την Υ.Π.Α. αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς, το κόστος των παρεχόμενων υπηρε- σιών, οι κρατικές πιστώσεις στις οποίες θα πιστώνονται τα σχετικά έσοδα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο- μικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 89Εξειδίκευση και προσθήκη αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. Β΄ του άρθρου 42 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας των ορ- γάνων Διοίκησης της Υ.Π.Α. και των λοιπών οργανικών μονάδων αυτής, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβά- σεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. Γ΄ του άρθρου 53 του ν. 4427/2016 προ- στίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών τρίτων, καθώς και συναφών υπηρεσιών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. Γ΄ του άρθρου 57 του ν. 4427/2016 προ- στίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας και άσκη- σης των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. Γ΄ του άρθρου 60 του ν. 4427/2016 προ- στίθεται περίπτωση ε΄ως εξής: «ε. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολι- μένων και Υδατοδρομίων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.».

Άρθρο 90ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθ- μίζονται θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό των αρμό- διων οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α. ή τη σύσταση νέων για την ανάληψη λοιπών τεχνικών, πλην της συντήρησης αεροσκαφών, αρμοδιοτήτων, καθώς και εκπαιδευτικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με το αντικείμενο της Υ.Π.Α. και δύναται να προσφέρονται από την Υ.Π.Α. αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση ερ- γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή, που υπηρετεί σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσί- ου Δικαίου, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, δύναται να μετατάσσονται/ μεταφέρονται στις υπηρεσίες του παρόντος νόμου σε κενή οργανική θέση ή με μεταφορά της θέσης που κα- τέχουν, εφόσον δεν υφίσταται κενή οργανική. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφα- ση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς τη γνώμη των υπηρε- σιακών συμβουλίων ή των αρμόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορισμό καθώς και χωρίς την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει.». β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 καταρ- γείται. γ. H παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 αναριθ- μείται σε παράγραφο 2. δ. H παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 αναριθμεί- ται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προ- βλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Εναέ- ριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 και για τους Ι.Δ.Α.Χ. Χειριστές Αεροσκαφών - Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) της Υ.Π.Α., δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 17% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υ.Π.Α. δύναται να κα- ταβληθεί έως ποσοστό 25% εκ των ως άνω αποδόσεων.». Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 3 του άρ- θρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) διαγράφεται η φράση «πλην των χειριστών αεροσκαφών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) η φράση «διατηρείται το 10% των μηνιαίων αποδόσεων» αντικαθίσταται ως εξής «διατηρείται το 8% των μηνιαίων αποδόσεων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) καταργείται.

Άρθρο 91Τροποποίηση του ν. 1349/1983 (Α΄ 52)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1349/1983 (Α΄ 52) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από: α) Το Προεδρείο του Ο.Α.Σ.Π., δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με διοικητικές ικανό- τητες και: i) δίπλωμα μηχανικού με εξειδίκευση στη σεισμική μηχανική, αντισεισμική τεχνολογία ή άλλης συναφούς ειδικότητας, ή ii) πτυχίο γεωεπιστημών και αναγνωρισμένο μεταπτυ- χιακό ή και διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Σεισμολογία ή στη Γε- ωδυναμική ή στη Σεισμοτεκτονική ή στη Σεισμολογία και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και με εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή φορέων. Η επιλογή των επιστημόνων για τις ανωτέρω θέσεις γίνεται έτσι ώστε να πληρούνται συμπληρωματικά τα κριτήρια (i) και (ii) για κάθε κοινή θητεία Προέδρου και Αντιπροέδρου. β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Π. με τον αναπλη- ρωτή του, που υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους του Ο.Α.Σ.Π.. γ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρω- τή του, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρω- τή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. ε) Τρία (3) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές Πανεπι- στημιακής Εκπαίδευσης, που είναι επιστήμονες με απο- δεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που συμβάλ- λουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Ο.Α.Σ.Π.. Δύο (2) εκ των μελών αυτών, προέρχονται από τους συνεργα- ζόμενους με τον Ο.Α.Σ.Π. κρατικούς φορείς και δομές. 2. Το Δ.Σ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υπο- δομών και Μεταφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατ’ ανώτατο, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα τα νέα μέλη που τα αντικαθιστούν. Το Δ.Σ. ορίζει τον γραμματέα του και τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Π. ή του εποπτεύοντος Υπουργείου.».

Άρθρο 92

Για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και της διενέργειας και ολοκλήρωσης ειδικών/αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιτρέπεται η μετάταξη/μεταφορά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατά- στασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και τις υπο- κείμενες αυτής οργανικές μονάδες και στην Υποδιεύθυν- ση Απαλλοτριώσεων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τακτικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανώνυμες Εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Για υπαλλήλους, των οποίων η οργανική θέση ανήκει σε φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού. Ειδικά για το προσωπικό που μεταφέρεται από νομι- κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις/ ανώνυμες εταιρείες, κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγο- ρίας στην οποία μεταφέρεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του. Τακτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις στις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, επιτρέπεται να μεταταχθούν/ μεταφερθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που υπη- ρετούν με απόσπαση, μετά από γνώμη του οικείου υπη- ρεσιακού συμβουλίου, εφόσον υφίσταται, ή του αρμό- διου προς διορισμό οργάνου. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του παρόντος δη- μοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.