59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 59 - Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό σύστημα φορέων ADR
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 59Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό σύστημα φορέων ADRΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσ- σεται «πληροφοριακό σύστημα φορέων επιθεώρησης Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς «Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route (ADR)» για την παρακολούθηση και εποπτεία των φορέων επιθεώρησης επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR). Στο πληροφοριακό σύστημα του προηγούμενου εδαφίου οι φορείς επιθεώρησης ADR καταχωρούν στοι- χεία σχετικά με τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Το σύστημα διασυνδέεται με άλλα συστήματα και μητρώα που τη- ρούνται στο Υπουργείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων λει- τουργίας τους και διενέργειας ελέγχων, καθώς και των όρων καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής στοι- χείων μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρα- γράφου 1, επιβάλλονται ανάλογα με την παράβαση, οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α. Στους φορείς επιθεώρησης ADR: αα. διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ββ. προσωρινή αφαίρεση δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρό- σβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με το χρονικό διάστημα της υποπερίπτωσης ββ΄. β. Στους πραγματογνώμονες των φορέων επιθεώρη- σης ADR αφαίρεση του δικαιώματος διενέργειας επιθε- ωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε τρία (3) έτη από την επιβολή προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε τρία (3) έτη από την επιβολή προσωρινής αφαίρεσης δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων, το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης κύρωσης διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση οποιασδή- ποτε παράβασης για τρίτη φορά μέσα σε τρία (3) έτη ή σε περίπτωση άρνησης του φορέα επιθεώρησης ADR να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα, ανακαλείται ορι- στικά ο ορισμός του ανωτέρω φορέα επιθεώρησης και το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ή το νομικό πρό- σωπο δεν έχει πλέον δυνατότητα ίδρυσης νέου φορέα επιθεώρησης ADR.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών καθορίζεται η διαδικασία ορισμού φορέων επι- θεώρησης ADR, οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά με την ορθή διενέργεια των ελέγχων, θέματα πιστοποίησης πραγματογνωμόνων οχημάτων ADR, θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις τε- χνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος φορέων επιθεώρησης ADR, καθώς και οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά με την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων που αφορούν τις επιθεωρήσεις των οχημάτων και τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την είσπραξη των προστίμων του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώ- σεων είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υπο- δομών και Μεταφορών.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.