59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 82 - Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 82Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του Πα- ραρτήματος ΙΙI του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφα- λή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλή- ματα υγείας, που εμπίπτουν στο Παράρτημα III του ν. 4413/2016, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών που συστήνεται για το σκοπό αυτόν. Η παραπομπή του υπό κρίση εργαζόμενου οδηγού στην εν λόγω ειδική επιτροπή πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου ιατρού εργασίας της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Ο ιατρός εργασίας μπορεί, σε περίπτωση προσκόμισης από τον εξεταζό- μενο βεβαίωσης ή γνωμάτευσης από ιδιώτη ιατρό, να ζητήσει την εξέτασή του από ιατρό αντίστοιχης ειδικό- τητας κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Η ειδική επιτροπή ιατρών συστήνεται με διετή θητεία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκρο- τείται από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ των βασικών ιατρι- κών ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρο- λόγου, οφθαλμίατρου, ψυχιάτρου και ορθοπεδικού, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συγκρό- τηση της επιτροπής αποστέλλονται από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια του ΕΣΥ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) ημερών, κατάλογοι με τους ιατρούς των ειδικοτήτων, που συνιστούν προσόν επιλογής στην ει- δική επιτροπή. Η μη έγκαιρη αποστολή των παραπάνω καταλόγων δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Καθήκοντα πρόεδρου της ειδικής επιτροπής ασκεί ο ιεραρχικά ανώτερος ιατρός από τους ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ανωτέρω ειδική επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με τουλάχιστον τρία (3) μέλη, ένα εκ των οποίων υποχρεωτικά με ειδικότητα συναφή, κατά την κρίση του Προέδρου της, με την πάθηση του εξεταζομένου, πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των οικείων υπηρε- σιών και καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στους συμμετέχοντες σε αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση στους συμμετέχοντες στην ειδική επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση της σω- ματικής και διανοητικής ικανότητας για οδήγηση των παραπεμπόμενων οδηγών διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συμμετέχει ως ειση- γητής, παρουσιάζοντας το σχετικό ιατρικό φάκελο του παραπεμπόμενου οδηγού, ο αρμόδιος ιατρός εργασίας της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ειδική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την εξέταση του εξεταζόμενου από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας κρατι- κού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Η ειδική επιτροπή διαπιστώνει την καταλληλότητα οδήγησης και εκδίδει Πόρισμα Εξέτασης, στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός για τον οδηγό ως «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η» της ομάδας 2 ή και της ομάδας 1 του παρόντος Παραρτήματος, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του από την ίδια ειδική επιτροπή εφόσον απαιτείται. Το Πόρισμα Εξέτασης σε κάθε περίπτωση αποστέλ- λεται στην εταιρεία. Αν έχει κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η», ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επι- κοινωνιών και η άδεια οδήγησης ή κατηγορίες αυτής αφαιρούνται κατά περίπτωση. Εφόσον ο οδηγός κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ύστερα από επα- ναξιολόγηση, ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μετα- φορών και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης επαναχο- ρηγείται με τη διαδικασία της αντικατάστασης έντυπου σε περίπτωση που δεν έχει λήξει η διοικητική ισχύς των κατηγοριών που αφαιρέθηκαν ή της ανανέωσης. Η ειδική επιτροπή εποπτεύεται από την αρμόδια Υγει- ονομική Επιθεώρηση Εργασίας του Σώματος Επιθεώρη- σης Εργασίας. Απαγορεύεται σε κάθε ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίω- ση να συστήνεται ή να προτείνεται ή να ορίζεται η θέση ή η μονάδα στην οποία θα τοποθετηθεί ο εξεταζόμενος. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του του Παραρτήμα- τος ΙΙ του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, πέντε Υποδείγματα για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το τέταρτο Υπόδειγμα του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 προστίθεται πέμπτο Υπόδειγμα ως εξής: ����� ��� ���� �������� ���������������� !� ������ ��� ��!� � 22222222222222� ������ � �������� � ���������� ����� ����� ����������� ���� �� ��� � ������� � ����!� � �����!� ��������!� �!� ��� ���������� ������� ����� �:1' & 6-" 7)�EFEDFMKDD� �6" .9,.4 �� 3 �EEEE� �" 6" 5' 059,.4 C�EEEEEEEED� ������ ����������� �9)1�EEEEEEED�7*0' 6" �EDFEDFMKDDB�7:1*/+' �) �' ,& ,.*�' 5,9635*�" 539' /3;0' 1)�" 54 �93:8C� "3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEE�- 8��63 ( & 63:� #3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEED�- 8�0( /3 8� $3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEED�- 8�0( /3 8� %3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEED�- 8�0( /3 8� &3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE�H' ,& ,.49)9" 8I�EEEEEEEDD�- 8�0( /3 8� ./3�EEEEEEEEEEDEEEEEE�:5" //*/3:�93:� 53:6%' -3:� 53 & 30@ 1�." ,�� ' 9" < 36@ 1�- 8� �6" 00" 9( " �,"*� '3�EEEEEEEEEEDEEEEEEE," 963;�' 6%" 7-" 8�9)8�EEEEE�- 8�' ,7)%)9*8B� %," � 9)1� ," 96,.*� " 2,3/4 %)7)� ." ,� 36,79,.*� ' .9-0)7)� 9)8� ,." 149)9" 8� %," � " 7< " /*� 3 & *%)7)� 93:F)8�3 & )%3;�9)8�' 9" ,6' -" 8�EEEEEEEEEEE�0' �793,= ' -" C� H��! � � �I� EEDEEEEDEDDEEEEEDDDDDB� H���� � IEEEEEEEEEDEDDDB� H���� � � �� ����IEEDEEEDEEEEEEB� �0' 630)1-" � �( 11)7)8� EDFEDFEDB� �,' ;+:17)� ." 93,.-" 8� EEEEEEEEEEDDEEEDEDEDDDEDB��)/D�EEEEEDDEB�� � �� �EEEEEDEEDDB�� ��F�.& 3;7" �� 6= *� DDEEEEEEEEB�� 6,+0D��& ' ," 8�� & *%)7)8�EDEEEEEDDED� �" 9#�9)1�5" 6" 5#1- �' 2( 9" 7)�' /*< +)7" 1�:54 > )�HJIC� �D �3 �" 54 �EFEFMKEDD�5" 6" 5' 059,.4 �93:�," 963;�' 6%" 7-" 8�9)8�EEDD� ��D �3 �" 6,+0D�EEEEEEEEDDDD��,$/,#6,3 � %' -" 8�93:F)8�3 & )%3;�9)8�EED� ���D � �' ,7*%)7)�93:�," 963;�' 6%" 7-" 8�9)8�EED� D �,�563$/' 54 0' 1' 8�' 2' 9#7' ,8�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED� D �3 � " 54 � EEEDE� ," 96,.4 � 5,79353,)9,.4 � *� ," 96,.*� %1- 0#9' :7)� 93:� � 373.30' -3:� EEEEEDEEEEEEEED49,EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDD� �D EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDD� � � 2� ������/ ��� �� � � � 1� ��� �� � ������/ ,"*�,-+)(,&1� "3����������������������������������HJI������ � ������������������ 3 & *%)7)8�." 9)%36-" 8�3 = *0" 938�53:�" 1*.' ,�79)1� #3�������������������������������������HJI������ � ������������������ 3 & *%)7)8�." 9)%36-" 8�3 = *0" 938�53:�" 1*.' ,�79)1� �� � ���������� �� � ����� ���!��������� ������� � ������������ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDD� ������������������������������������������������������������� �F� ��64 ' & 638� � � �����" �0( /)C�LIEEEEEEE��MIEEEEEE��������� ���������������������� ������������������������� �����������NIEEEEEEE��OIEEEEEE�������� ��," �9)1�" .6-$' ," � ��F� ��6" 00" 9( " 8�� �������������������������������������������������������� H 53%6" < *G�< 6" %-& " I����� HJI��," %6#< ' 9" ,�4 B9,�& ' 1�,7= ;' ,F" 5" ,9' -9" ,�

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρ- ξη ισχύος του παρόντος, συνιστώνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τρεις (3) πρόσθετες ειδικές επιτροπές ιατρών, με απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών, οι οποίες μέσα σε πέντε (5) μήνες από τη σύστασή τους θα ελέγξουν όλες τις εσωτερικές μετατάξεις στις εταιρείες και θα επανεξετάσουν όσους από τους οδηγούς έχουν αλλάξει ειδικότητα τα τελευταία δέκα (10) έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη κανονισμού εσωτερικής λει- τουργίας των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η οποία επιτρέπει στον ιατρό εργα- σίας της εταιρείας να εισηγείται ή να ορίζει το Τμήμα ή τη Διεύθυνση που θα τοποθετηθεί ή την ειδικότητα στην οποία θα καταταγεί ο εξεταζόμενος υπάλληλος. Αποφάσεις, εισηγήσεις, γνώμες ή άλλου είδους πρά- ξεις του ιατρού εργασίας, οι οποίες ορίζουν το Τμήμα ή τη Διεύθυνση που τοποθετείται ή την ειδικότητα στην οποία κατατάσσεται ο υπάλληλος παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού κρίσιμων, για την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών αστικών συγκοι- νωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ειδικοτήτων του προ- σωπικού των ανωτέρω εταιριών, μπορεί, ύστερα από αι- τιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ανακαλούνται πράξεις απόσπασης υπαλ- λήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων και να εκδίδονται οι αναγκαίες για την επιστροφή αυτών στις οργανικές τους θέσεις διαπιστωτικές πράξεις. Η διάταξη αυτή κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί απόσπασης εργαζομένων της εταιρείας.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.