59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 104 - Επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ σε διάφορους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 104Επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ σε διάφορους φορείς ή υπηρεσίες του ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ (μετέπειτα ΣΤΑ- ΣΥ ΑΕ), οι οποίοι μετατάχθηκαν ως πλεονάζον προσω- πικό α΄ φάσης, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 9 επ. του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), στο Υπουργείο Πολιτι- σμού, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 74642/14.7.2011 κοινής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (Γ΄ 602), στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 34951/3961/14.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουρ- γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γ΄ 680), καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5111/4.8.2014/25.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Γ΄ 1214), καθώς και σε άλλους φορείς ή υπηρε- σίες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δύνανται να επανέλθουν στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σε θέσεις ομοίου ή παρεμφερούς ή συναφούς ή ανάλογου αντικειμένου εργασίας με αυτό που κατείχαν πριν τη μεταφορά τους, εφόσον τέτοιες θέσεις υφίστανται στο Οργανόγραμμα του φορέα υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περί- πτωση αρμόδιου Υπουργού στις υπηρεσίες του Υπουργεί- ου του οποίου υπηρετεί ο μεταφερθείς, μετά από αίτηση του μεταφερθέντος στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπι- κού του φορέα, όπου υπηρετεί και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι επανερχόμενοι τοποθετούνται σε οργανικές θέ- σεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ομοίου ή παρεμφερούς ή συναφούς ή ανάλογου αντικειμένου με αυτό πριν τη μεταφορά τους, εφόσον υφίστανται τέτοιες θέσεις και εφόσον οι επανερχόμενοι κατέχουν τα αναλόγως καθοριζόμενα από το ισχύον Οργανόγραμμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται σε κλάδους και τομείς του φορέα υποδοχής, σύμφωνα πάντοτε με την ειδικότητα των επανερχομένων και τούτο έως ότου καταστεί δυνατόν να ενταχθούν αυτοί σε οργανικές θέ- σεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όταν συντρέξουν οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, όταν δηλαδή υπάρξει κενή οργανική θέση και αυτοί αποκτήσουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που προβλέπονται από το ισχύον Οργανόγραμμα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Μετά την ένταξή τους οι προσωποπαγείς θέσεις που κατείχαν καταργούνται αυτοδικαίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι επανερχόμενοι τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανε- πιφύλακτα τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει κα- θεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει στο φορέα υποδοχής, παραιτούμενοι κάθε διεκδίκησης ή αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης εξαιτίας και επ’ αφορμή της αρχικής μεταφοράς τους, δυνάμει του ν. 3920/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορί- ζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας πα- ραγράφου.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.