59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 92
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 92

Για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και της διενέργειας και ολοκλήρωσης ειδικών/αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιτρέπεται η μετάταξη/μεταφορά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατά- στασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και τις υπο- κείμενες αυτής οργανικές μονάδες και στην Υποδιεύθυν- ση Απαλλοτριώσεων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τακτικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανώνυμες Εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Για υπαλλήλους, των οποίων η οργανική θέση ανήκει σε φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού. Ειδικά για το προσωπικό που μεταφέρεται από νομι- κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις/ ανώνυμες εταιρείες, κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγο- ρίας στην οποία μεταφέρεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του. Τακτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις στις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, επιτρέπεται να μεταταχθούν/ μεταφερθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που υπη- ρετούν με απόσπαση, μετά από γνώμη του οικείου υπη- ρεσιακού συμβουλίου, εφόσον υφίσταται, ή του αρμό- διου προς διορισμό οργάνου. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του παρόντος δη- μοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.