59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 60 - Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 60Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADRΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσ- σεται «πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρι- σης οχημάτων ADR» για την παρακολούθηση και επο- πτεία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) τα οποία διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (οχήματα ADR) και εκδίδουν το πιστοποιητικό έγκρισης αυτών. Η διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τα πιστοποι- ητικά έγκρισης οχημάτων ADR από τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό Κ.Τ.Ε.Ο. πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων καταχώρι- σης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων που αφο- ρούν το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR επιβάλ- λονται ανάλογα με την παράβαση, οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυ- σης και λειτουργίας ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.: αα. πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ, ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από δέκα (10) ημέρες έως και ένα (1) έτος, γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρό- σβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με το χρονικό διάστημα της υποπερίπτωσης ββ΄, β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των φορέων της περί- πτωσης α΄ αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή ADR για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως τρεις (3) μήνες, γ. Στα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. αναστολή λειτουργίας, με από- φαση του οικείου Περιφερειάρχη μέχρι να αρθούν οι λόγοι που επέβαλλαν την κύρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το χρόνο έναρξής της, με τη συντήρη- ση και τις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR, καθώς και με τις υποχρεώσεις των Κ.Τ.Ε.Ο. για την κατα- χώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργα- να ελέγχου, οι παραβάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου 2, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχε- τικό θέμα.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.