59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 62 - Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 62Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών ADR οδηγών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα πα- ράβολα για την έναρξη λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, το παράβολο για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των πιστο- ποιητικών εξέτασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στους Διευθυντές Σπουδών αυ- τών που παραβιάζουν τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1 επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α) Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται σύμ- φωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ, απαγόρευση λειτουργίας για έναν (1) έως έξι (6) μήνες ή έως ότου αρθούν οι λόγοι απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του τρέχοντος προγράμματος κατάρτισης. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προ- στίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλα- σιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό δι- άστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση οποιασδή- ποτε παράβασης για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο έτος ή σε περίπτωση άρνησης ελέγχου από τα αρμόδια όργανα εκ μέρους της Σχολής, η βεβαίωση αναγγελίας ανακαλεί- ται οριστικά. Η ανάκληση κοινοποιείται σε όλες τις Π.Ε. Μεταφορών και Επικοινωνιών ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναγγε- λίας νέας ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου οι οποίες επισύρουν διοικητι- κό πρόστιμο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις πα- ραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παρα- βάσεις και με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παρα- βάσεις και η συνολική επιβαλλόμενη χρονική διάρκεια απαγόρευσης λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ίση με το σύνολο της χρονικής διάρκειας για τις επιμέρους πα- ραβάσεις και με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες. β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων και απασχόλησής του ως διδακτικό προ- σωπικό σε ΣΕΚΟΟΜΕΕ σε όλη την Επικράτεια από έναν (1) έως (6) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώ- σεων της παραγράφου 2 είναι το όργανο της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας που έχει εγκρίνει τα προγράμ- ματα ή έχει βεβαιώσει την αναγγελία λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ κατά περίπτωση. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριά- ντα τοις εκατό (30%) δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70%) αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών με- τακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περι- φερειακών Ενοτήτων και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.