59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79 - Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ή σε ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 3891/2010, όπως ισχύει, και στα οποία αναπτύσσονται εμπορευματικά κέντρα, ισχύουν οι ακό- λουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πράξης ή από- φασης: 1) Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται στο 1,65. 2) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερ- βαίνει το 60%. 3) Ο Συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης υπολογί- ζεται βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). 4) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμε- νων κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 19μ. 5) Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το μέγιστο επιτρε- πόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων εφοδια- στικής ή μεταποίησης, εφόσον για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι αναγκαία η τοποθέτηση υψηλού μη- χανήματος ή η υψηλή αποθήκευση. Για την ανωτέρω παρέκκλιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3891/2010, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. 6) Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδρομικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σι- δηροδρομική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, το μέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30%, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ. 7) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο ίδιο γήπεδο. 8) Η ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησόμενων κτιρί- ων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 10μ. 9) Για τα σιδηροδρομικά ακίνητα που προορίζονται να αναπτυχθούν ως εμπορευματικά κέντρα, δεν προ- σμετρώνται στη δόμηση και την κάλυψη: i) Οι εργοταξιακοί οικίσκοι. ii) Τα εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) κάθε τύπου, πλην αυτών που έχουν διαμορφωθεί για να φιλοξενούν δρα- στηριότητα, και οι χώροι εναπόθεσης και προσωρινής τους αποθήκευσης. iii) Οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης στεγασμένες ή μη. iv) Οι φυσούνες φορτοεκφόρτωσης. v) Οι γερανογέφυρες κάθε τύπου. vi) Οι βοηθητικοί χώροι ανεξαρτήτου στάθμης (υπό- γειοι ή ισόγειοι) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολο- γικού εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους). vii) Οι βοηθητικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ή συμπίεσης χαρτοκιβωτίων. viii) Οι υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλων μορφών ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης. Για τους υποσταθμούς που κατασκευάζο- νται από τη ΔΕΗ πρέπει να τηρείται απόσταση 2,0μ. από τα όρια του γηπέδου, ενώ για τους λοιπούς δεν ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τις αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου. ix) Οι στεγασμένοι χώροι και τα μόνιμα προστεγάσμα- τα που στηρίζονται σε κατακόρυφα στοιχεία και προο- ρίζονται για την εναπόθεση, χειρισμό και αποθήκευση του φορτίου. 10) Δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης του υποχρεω- τικώς ακάλυπτου χώρου του γηπέδου. 11) Για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης, κατά παρέκκλιση των προεδρικών διαταγμάτων 111/2004 (Α΄76) και 350/1996 (Α΄230) υπολογίζεται μία θέση στάθ- μευσης ανά 300 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.