59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 88 - Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 88Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας της Υπη- ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ιδιαίτερα της Μονάδας Πτητικών Μέσων ή των μονάδων της Αεροναυτιλίας, καθώς και για την άσκηση δραστηριότητας παροχής εμπορικών, τεχνικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αυ- τοτελώς από την Υ.Π.Α. ή σε συνεργασία της Υ.Π.Α. με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ιδίως στο πεδίο της επισκευής και συντήρησης αεροσκα- φών, συσκευών ασφάλειας αεροδρομίων, εξοπλισμού ηλεκτρονικών συστημάτων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, μισθώνονται από το Δημόσιο απευθείας χωρίς διαγωνισμό μετά από σύμ- φωνη γνώμη της Επιτροπής Στέγασης του άρθρου 9 του ν. 3130/2003, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3130/2003 (Α΄ 76). Οι μισθώσεις αυτές καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται για λογαριασμό του Δη- μοσίου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών εγκρίνεται η συμμετοχή της Υ.Π.Α., αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε ανταγωνιστική διαδικασία, συμπεριλαμβανο- μένης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που διεξάγεται από τρίτους με σκοπό την εκμίσθωση ή εκ- μετάλλευση κτιρίων ή εγκαταστάσεων. Με την εγκριτική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται το ανώ- τατο ύψος του προσφερόμενου μισθώματος ή ανταλλάγ- ματος, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής της Υ.Π.Α. στην ανταγωνιστική διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση συμμετοχής της Υ.Π.Α. σε ανταγωνι- στική διαδικασία ως υποψήφιος μισθωτής, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. συντάσσεται και κατατίθεται οι- κονομική προσφορά. Εάν η Υ.Π.Α. συμμετέχει σε αντα- γωνιστική διαδικασία, ως υποψήφιος μισθωτής με την παράλληλη υποχρέωση της παροχής τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο λειτουργίας της, συντάσσεται αρμοδίως τεχνική προσφορά, υποβάλλεται στον Διοικητή Υ.Π.Α. προς έγκριση και κατατίθεται από τον Διοικητή Υ.Π.Α. κατά την ανταγωνιστική διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών, κτίρια ή εγκαταστάσεις που μισθώθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου με τη διαδικασία των προ- ηγούμενων παραγράφων ή μέρος αυτών δύναται να υπεκμισθώνονται σε τρίτους φορείς, δημόσιους ή ιδιω- τικούς, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι σχετικοί όροι της υπεκμίσθωσης και άσκησης των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 δύναται επί- σης να ασκούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιω- τικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τη σύσταση προς τούτο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Υπο- δομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι άσκησης της εκμετάλλευσης στην περίπτωση ΣΔΙΤ, καθώς και οι όροι συμμετοχής του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παρα- γράφου 1 από την Υ.Π.Α. αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς, το κόστος των παρεχόμενων υπηρε- σιών, οι κρατικές πιστώσεις στις οποίες θα πιστώνονται τα σχετικά έσοδα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο- μικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.