251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 3Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστή- ματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυ- τής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου α- ναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε α- σφαλιστικούς οργανισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισμού, καθώς και κά- θε μεταβολή αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με τρόπο ανάλογο του μεγέ- θους και της φύσης της οντότητας και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κριτήριο της σημαντικότητας της παρ. 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου δεν έχει εφαρμογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των ε- σόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κα- τάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ο- ντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξό- δων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθα- ρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογι- κών δηλώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Όταν στην τήρηση των αρχείων χρη- σιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το νόημά τους ορίζεται με σαφήνεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμ- βανομένων των τιμολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συ- ντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογι- στικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστά- σεων του Παραρτήματος Β΄. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφορια- κών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της ο- ντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κά- λυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαί- τερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμό- ζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπό- ψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνα- τότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ι- σχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμο- ποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την πα- ρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συ- ναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο). β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαρια- σμού (αναλυτικό καθολικό). γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξή- σεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύ- γιο).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η οντότητα της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 που εμπί- πτει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επι- λέγει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, να καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου 16 δύναται να μην τηρήσει τα αρχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησι- μοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων – εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν: α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα α- πό πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. β) Τα πάσης φύσεως κέρδη. γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιου- σιακών στοιχείων. δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφα- λιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες. στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

Άρθρο 4Άλλα λογιστικά αρχείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχεί- ων του άρθρου 3, τα αρχεία (βιβλία) που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερο- μηνία του ισολογισμού). μηνία του ισολογισμού).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερί- δας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική α- ναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή, δη- λαδή προσθήκη, αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, με ένδειξη των σωρευτι- κών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο α- ναφοράς. Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια τα οποία εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτ- λους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους. Στο αρχείο αυ- τό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται: α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύ- ντομη περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης και ποσότη- τα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνο- λική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους. γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπι- στες και κατάλληλα τεκμηριωμένες. δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα κυριότητας άλλης οντότη- τας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και διακε- κριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με τις περι- πτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρ- θρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχο- ντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτω- ση, και της λογιστικής τους αξίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι λογαρια- σμοί καθαρής θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυ- τό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι υποχρεώ- σεις, με αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περί- πτωση) και της λογιστικής τους αξίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των μονάδων του ξένου νομίσματος για τα ε- πιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκ- φράζονται στο νόμισμα αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρ- θρο δύναται να παρέχονται από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων.

Άρθρο 5Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρη- σης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονο- μικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι α- φορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγρά- φου 1, τα λογιστικά αρχεία: α) Τηρούνται με τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργα- σία των λογιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας. β) Συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτού του νό- μου. γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατό- τητα σε ένα πρόσωπο, που διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, να αποκτά, εντός ευλόγου χρό- νου, κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του, των τηρούμενων αρχείων στα οποία καταχωρούνται οι συ- ναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας, καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότη- τας που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδο- σής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος (μέλη) του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντό- τητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμή- ρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντό- τητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε α- πό τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφω- να με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά α- ναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την α- σφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονό- τος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο συναλλασσόμενος με την οντότητα ή το τρίτο μέ- ρος που εκδίδει παραστατικά της παραγράφου 5 του πα- ρόντος άρθρου για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόμενα παραστατι- κά ή κατ’ ελάχιστον όλες τις απαιτούμενες πληροφο- ρίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης και από τα δύο μέρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συ- ναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλου- χίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυ- θεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προη- γούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιε- χομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευ- σης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δι- κλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέ- ματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως παρακο- λουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέ- ματα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται: α) η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυν- ση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ε- μπλεκόμενου μέρους, β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγα- θών, και γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η υποχρέωση της παραγράφου 8 εκπληρούται και ό- ταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώ- λησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτω- ση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκ- μηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Όταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης ή πώλησης, η οντό- τητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ), αμελ- λητί με την παραλαβή των αποθεμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθί- σταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύ- σεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καταχω- ρείται η ημερομηνία έκδοσης ή λήψης, κατά περίπτωση, του σχετικού παραστατικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των δεδομένων των συναλλαγών ή γεγονότων στα λογιστι- κά αρχεία, αλλαγή επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι εφι- κτό να προσδιοριστεί με ασφάλεια το αρχικό περιεχόμε- νο των αρχείων (δεδομένα των συναλλαγών ή γεγονό- των) και η ημερομηνία που έγινε η αλλαγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η οντότητα μπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει λογιστικά αρχεία με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφα- λής πρόσβαση στις υποκείμενες πληροφορίες πριν τη συγχώνευση ή συνένωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και στις αρμόδιες αρχές ε- ντός ευλόγου χρόνου από σχετική ειδοποίηση, εκτός ε- άν άλλη νομοθεσία απαιτεί άμεση πρόσβαση ή ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Μία μητρική οντότητα που έχει θυγατρική, η οποία θυγατρική δεν υπόκειται στο νόμο αυτόν, πρέπει να λαμ- βάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η θυγατρική τηρεί λογιστικά αρχεία με τρόπο που παρέ- χει τη δυνατότητα στη μητρική να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οντότητες συνενώνονται σε μία ή σε περίπτωση αλλαγής του νομι- κού τύπου της οντότητας, η νέα οντότητα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προηγούμενων ο- ντοτήτων με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρ- χές και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν ζητηθεί, με- τάφραση κάθε αρχείου που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου νομίσμα- τος, στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόμισμα, αντί- στοιχα. Η μετάφραση αυτή δίδεται εντός ευλόγου χρό- νου που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Η μετατροπή ποσών στο εθνικό νόμισμα γίνεται, σύμφωνα με τις ρυθ- μίσεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η οντότητα μπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την τήρηση μέρους ή του συνό- λου του λογιστικού της συστήματος ή τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού συστήματος ή της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσω- πο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει, σύμφωνα με τον παρό- ντα νόμο ή εν γένει την κείμενη νομοθεσία, για τα λογι- στικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύ- πτει από τον παρόντα νόμο, το τρίτο μέρος έχει, στην περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου τις ίδιες υποχρεώ- σεις συνεργασίας με το ελεγκτικό όργανο (ελεγκτής) ό- πως ή οντότητα. Μη συνεργασία του τρίτου μέρους με το ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την οντότητα από οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 6Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γί- νεται ως εξής: α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέ- ρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του ε- πόμενου μήνα. β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενη- μέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τρι- μήνου. γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των χρη- ματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέ- ση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων της οντότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρό- νο από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.

Άρθρο 7Διαφύλαξη λογιστικών αρχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυ- λάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από: α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου. β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτη- σης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέ- ον τα δεδομένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ