251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 36 - Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 36Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων περιλαμβάνουν όλες τις πληροφο- ρίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προ- βλέπονται από το άρθρο 29, με τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης των ο- ντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύ- νολο, και λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις προσαρμο- γές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σύγκριση με τις ετήσιες. Ιδιαίτερα: α) Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών με τα συν- δεδεμένα μέρη, οι συναλλαγές μεταξύ τέτοιων μερών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλει- φθεί, παραλείπονται. β) Κατά τη γνωστοποίηση του μέσου αριθμού των ερ- γαζομένων που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της περιό- δου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το μέσο αριθ- μό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. γ) Κατά τη γνωστοποίηση των ποσών των αποζημιώ- σεων, των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθη- καν σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτι- κών συμβουλίων, γνωστοποιούνται μόνο τα ποσά που δόθηκαν σε μέλη αυτών των συμβουλίων της μητρικής ο- ντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων, εκτός των πληροφοριών που απαι- τούνται από την παράγραφο 1, περιλαμβάνουν: α) Αναφορικά με τις οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: α.1) Τις επωνυμίες και την έδρα των οντοτήτων. α.2) Την κατεχόμενη αναλογία στο κεφάλαιο αυτών των οντοτήτων από άλλες οντότητες που περιλαμβάνο- νται στην ενοποίηση εκτός της μητρικής οντότητας ή α- πό πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λο- γαριασμό των εν λόγω οντοτήτων, και α.3) Πληροφορίες αναφορικά με το ποιές από τις προ- ϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 32, μετά την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 32, αποτέλεσε τη βάση με την οποία έγινε η ενοποίηση. Πάντως, αυτή η γνωστοποίηση μπορεί να παραλείπεται όταν η ενοποίηση έχει γίνει με βάση την παράγραφο 2α του άρθρου 32 και όταν η αναλογία στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου είναι η ίδια. α.4) Οι πληροφορίες των περιπτώσεων α1 έως α3 ανω- τέρω παρέχονται και σε σχέση με τις οντότητες που α- παλλάσσονται από την ενοποίηση για λόγους μη σημα- ντικότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 33. Παρέχεται επί- σης επεξήγηση για την απαλλαγή των οντοτήτων που α- ναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 33. β) Τις επωνυμίες και την έδρα των συγγενών οντοτή- των που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και την ανα- λογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 ή από πρόσωπα που ε- νεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων. γ) Τις επωνυμίες και τα μητρώα εγγραφής των κοινο- πραξιών και των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτή- των, τους παράγοντες επί των οποίων βασίζεται η κοινή διοίκηση (έλεγχος) επί αυτών και την αναλογία του κε- φαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περι- λαμβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενερ- γούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των ο- ντοτήτων. δ) Αναφορικά με κάθε οντότητα, εκτός αυτών που ανα- φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου, στην οποία οι οντότητες που περιλαμβά- νονται στην ενοποίηση, είτε οι ίδιες είτε μέσω προσώ- πων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων, έχουν συμμετοχικά δικαιώματα: δ.1) Τις επωνυμίες και την έδρα αυτών των οντοτήτων. δ.2) Την αναλογία του κατεχόμενου κεφαλαίου. δ.3) Το ποσό της καθαρής θέσης και των αποτελεσμά- των για την πιο πρόσφατη περίοδο της υπό αναφορά ο- ντότητας για την οποία έχουν εγκριθεί χρηματοοικονομι- κές καταστάσεις. ε) Οι πληροφορίες που αφορούν την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περίπτωσης δ΄ μπορούν να παρα- λείπονται όταν η υπό αναφορά οντότητα δεν δημοσιεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογι- σμό του ποσού της υπεραξίας και κάθε σημαντική μετα- βολή της σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο επεξη- γούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών κατα- στάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οντότητα γνωστοποιεί τη διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται μόνο στην περίοδο που έ- γινε η απόκτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις μιας συγγενούς ή κοινοπραξίας έχουν επιμετρηθεί στις ατομικές τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις με με- θόδους άλλες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για ενο- ποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 34, τα εν λόγω στοιχεία για τον υπολογισμό της διαφοράς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να ε- παναμετρώνται, σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμο- ποιούνται για ενοποίηση. Εάν τέτοια επαναμέτρηση δεν έχει πραγματοποιηθεί, γνωστοποιείται το γεγονός αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν η σύνθεση των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, οι ενοποιημένες χρηματοοικο- νομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που καθιστούν δυνατή τη σύγκριση των διαδοχικών ενοποιη- μένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν εφαρμόζεται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34, γνωστοποιούνται οι μεταβολές που προκύπτουν στα αποτελέσματα εις νέον, καθώς και η ε- πωνυμία και η έδρα των θυγατρικών.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ