251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18 - Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προσαρμογή αξιών α) Αποσβέσεις α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έ- χουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβε- ση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο εί- ναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υ- πολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομι- κή ζωή του. α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλο- γής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστη- ματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οι- κονομική ζωή του. α.3) Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέ- θοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώ- σεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. α.5) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται. α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην πε- ρίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. α.7) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με πε- ρίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. β) Απομείωση β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έ- λεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχε- τικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείω- σης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνι- μου χαρακτήρα. β.2) Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τε- χνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντό- τητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθα- νόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ε- νός στοιχείου. β.3) Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτε- λέσματα ως έξοδο. β.4) Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτε- λέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν νται στην περίοδο κατασκευής. να υφίστανται. να υφίστανται. β.5) Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφε- ται. β.6) Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστρο- φή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λο- γιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνω- ριστεί η ζημία απομείωσης.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ