251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 30 - Απλοποιήσεις και απαλλαγές Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρ- θρου 1
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 30Απλοποιήσεις και απαλλαγές Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρ- θρου 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16: α) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου λογαριασμών. β) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 6 έ- ως και 8 του άρθρου 4. γ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 και 12 του άρ- θρου 16 περί απόκλισης από τα υποδείγματα των χρημα- τοοικονομικών καταστάσεων. δ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 6 του άρθρου 17 περί λογιστικής παρακολούθησης και παρου- σίασης των συναλλαγών και γεγονότων λαμβάνοντας υ- πόψη την οικονομική τους ουσία. ε) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατά- ξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης πα- ρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. στ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 2γ του άρθρου 18 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος, του κόστους κτήσης ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχεί- ων. ζ) Χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας και δεν εφαρμό- ζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έ- ως και 3(α)(4) του άρθρου 18. η) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3(α)(6) του άρ- θρου 18 περί μη απόσβεσης της υπεραξίας και άλλων άυ- λων στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Τα εν λόγω στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, αποσβένονται με τον τρόπο που ορίζει η φορολογική νομοθεσία. θ) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3β του άρθρου 18 περί απομείωσης των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές ρυθμίσεις. ι) Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μί- σθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. ια) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3 του άρθρου 19 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοι- κονομικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβέσιμο κό- στος. ιβ) Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονο- μικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 19. ιγ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3β και 5 του άρ- θρου 20 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος και τό- κους, του κόστους παραγωγής αποθεμάτων. ιδ) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοι- κονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιμο κόστος. ιε) Αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύμφωνα με τη φορο- λογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 έως και 14 του άρθρου 22. ιστ) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμ- φωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23. ιζ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 23 περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμε- νης φορολογίας. ιη) Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία. ιθ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έ- ως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επι- πτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρ- θρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρ- θρου, των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των α- ποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρ- θρου που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογρα- φής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόμενες ετήσιες πε- ριόδους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιό- δου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενερ- γούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης πε- ριόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή. Πολύ μικρές οντότητεςτων παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της επιλογής της πα- ραγράφου 7 του άρθρου 16: α) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. β) Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία. γ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έ- ως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επι- πτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι οντότητες της παραγράφου 7 του παρόντος άρ- θρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέ- χουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29. Μικρές οντότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες μό- νο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέ- χουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29. Μεσαίες οντότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι μεσαίες οντότητες δύνανται να μην παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 24, 32 και 33 του άρ- θρου 29. Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η οντότητα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότη- τας την εμπορία υγρών καυσίμων του ν. 3054/2002 ε- ντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 με μόνη προϋπόθεση ό- τι ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει το όριο του κύ- κλου εργασιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Όταν η οντότητα της παραγράφου 11 του παρό- ντος άρθρου υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το όριο της ίδιας παραγράφου για δύο διαδοχικές περιόδους, η παρεχόμενη δυνατότητα στη σύνταξη των χρηματοοικο- νομικών καταστάσεων ενεργοποιείται ή αίρεται αντί- στοιχα από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι παρακάτω οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 έχουν τη δυνατότητα σύνταξης μόνο συνοπτι- κής κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπό- δειγμα Β.6 και παρέχουν τις πληροφορίες της παραγρά- φου 2 του παρόντος άρθρου: α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους νόμους 89/1967 και 378/1968. β) Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλ- λάσσονται φόρου εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιό- τητας. γ) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων δύναται να καθορίζονται ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για κατηγορίες οντοτήτων με κριτήρια το μέγεθος ή το είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ