251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Άρθρο 8Τιμολόγιο πώλησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υ- ποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλ- λης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλ- λη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφο- ρίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολό- γιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέ- ρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται ανα- λόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλά- δους της οικονομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τι- μολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τι- μολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλ- λο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμο- λόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδε- ται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλ- λων διαφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτo-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πω- λητή, ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαι- τούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώ- ρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαι- ρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέω- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τo Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις δρα- στηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριό- τητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφο- ρές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την ισχύου- σα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, εκδί- δουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και ανα- γνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέ- ρει: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολο- γικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου. γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγα- θών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρε- σιών. δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρε- σιών. ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περί- πτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβα- ρύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτόν το νόμο και η οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, υπόκεινται στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της ο- ντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάρι- ση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβά- νει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό αγρότη παραγωγού, το έγγρα- φο της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται τουλάχι- στον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη πα- ραγωγό έγκαιρα για εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέω- σης.

Άρθρο 9Περιεχόμενο τιμολογίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες εν- δείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μονα- δικό τρόπο. γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βά- ση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρε- σιών. ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες. στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων α- γαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπη- ρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμε- νων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο. ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρε- σιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την η- μερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μο- νάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμ- βάνονται στην τιμή μονάδας. θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται. ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρ- μόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληρο- φορία αυτή παραλείπεται. ια) Τον όρο «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκ- δίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών. ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλ- λάσσεται από το φόρο αυτόν. ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση». ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθε- στώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία». ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Κα- θεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής και αρ- χαιολογικής αξίας», όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμέ- νων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλε- κτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα. ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός α- ντιπρόσωπος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθε- σίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το ποσό Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του νόμου.

Άρθρο 10Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το πο- σό των 100 ευρώ, ή β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμε- νες πληροφορίες για τον υπολογισμό του. ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροπο- ποιούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγα- θών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση.

Άρθρο 11Χρόνος έκδοσης τιμολογίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε- σιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέ- ρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής α- γαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περί- πτωση. β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υ- πηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαι- τητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχε- θεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπη- ρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογί- ου της παρ. 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιμολό- γιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε- σιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμο- λόγιο. ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετή- σιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η α- ποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πι- στοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συ- ναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

Άρθρο 12Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώ- λησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Α- ντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλε- ται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο. γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βά- ση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πω- λητή των αγαθών ή υπηρεσιών. ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να καθίσταται υποχρεωτική η ανα- γραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από δημοσίευση αξιολόγησης των διοι- κητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδε- ται πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης. Για κάθε εκδι- δόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των 50 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματε- πώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξομοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει τα δεδομένα του στοι- χείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού παραδίδε- ται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το στοιχείο λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ανά- λογη ονομασία, σύμφωνα με τις επικρατούσες συναλλα- κτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώ- τες καταναλωτές έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκ- δίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιμο- λόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδί- δει το παραστατικό πώλησης. Εναλλακτικά, η οντότητα μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της. Η συμφωνία για έκδοση παρα- στατικού πώλησης από τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη, σύμφωνα με αυτόν το νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων δύναται να τίθενται σε εφαρμογή τεχνικές προ- διαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χα- ρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανι- σμών που είναι, σύμφωνα με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων λιανι- κής πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζο- νται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω τε- χνικών προδιαγραφών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλε- κτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων, ύστερα από δημοσίευση αξιολόγησης των διοι- κητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος, δύναται να α- παλλάσσονται ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι οντότητες αυτές δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τε- χνικό μέσο, αντί της εφαρμογής των παραγράφων 8 ή 10 του παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλή- σεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανι- κής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση δια- κοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του μέσου της παραγράφου 8, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε περίπτωση μη λειτουρ- γίας του εξοπλισμού της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα λαμβά- νει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυ- στέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του προ- βλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημο- σίων Εσόδων της παραγράφου 9 δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής αυτής της παραγράφου, καθώς και να επιβάλλονται υποχρεώσεις ενημέρωσης της Διεύθυν- σης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο- μικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέ- σου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρε- σιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υ- πουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες: α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατα- σκευαστή του χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω μέσου. β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία ορι- στικής παύσης της χρήσης του μέσου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Οι οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω τρίτου προσώπου (πά- ροχος) διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης Η- λεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημο- σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών την επωνυ- μία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου προσώπου, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και παύσης της χρή- σης των υπηρεσιών του παρόχου. Η διαβίβαση των πλη- ροφοριών αυτών γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του πα- ρόχου.

Άρθρο 13Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο πα- ράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδο- ση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοι- χείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του ε- πόμενου μήνα από την παράδοση. β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλή- ρωση της παροχής της υπηρεσίας. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπη- ρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδί- δεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκλη- ρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υ- πηρεσίας ή του έργου.

Άρθρο 14Ηλεκτρονικό τιμολόγιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολό- γιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε η- λεκτρονική μορφή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην α- ποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολο- γίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διά- θεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφο- ρα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου.

Άρθρο 15Αυθεντικότητα του τιμολογίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα του τιμολογίου που λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυ- πη ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρμόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότη- τας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομέ- νου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου. Αυτό μπο- ρεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε δικλίδες της ο- ντότητας δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλου- χία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότη- τας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά α- ναφερόμενους τρόπους: α) Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έ- χει δημιουργηθεί από έναν μηχανισμό δημιουργίας α- σφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πι- στοποιητικό εγκεκριμένου φορέα, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στις διατάξεις του π.δ.150/2001 (Α΄125). β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυ- τή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη Εφημερί- δα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευ- σης και την ακεραιότητα των δεδομένων. γ) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων μέσω ενός πα- ρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3862/ 2010. δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανι- σμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ