251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 31Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μικροί όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημε- ρομηνία ισολογισμού της μητρικής οντότητας δεν υπερ- βαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μεσαίοι όμιλοι είναι οι όμιλοι, εξαιρουμένων των μι- κρών, που αποτελούνται από μια μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ε- νοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλά- χιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μεγάλοι όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται α- πό μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υ- περβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα όρια ενεργητικού και κύκλου εργασιών των πα- ραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν μετά την αφαίρεση των συμψηφισμών και των απαλοιφών των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 34. Αν δεν λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενοι συμψηφισμοί και απαλοιφές τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 20%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν ένας όμιλος υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου κατά την ημερομηνία ισολο- γισμού της μητρικής οντότητας για δύο διαδοχικές πε- ριόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενερ- γοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» είναι εκείνο του ομότιτλου κονδυλίου του υποδείγματος ισο- λογισμού Β.7 και του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών» εί- ναι εκείνο του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών (καθαρός)» του υποδείγματος της κατάστασης αποτελεσμάτων Β.8.1 ή Β.8.2, κατά περίπτωση.

Άρθρο 32Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

1) Τις ρυθμίσεις των άρθρων 32 έως 36 εφαρμόζουν οι οντότητες: οντότητες: α) Οι μητρικές οντότητες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. β) Κάθε άλλη οντότητα όταν επιλέγει ή υποχρεώνεται από άλλη νομοθεσία, να συντάσει ενοποιημένες χρημα- τοοικονομικές καταστάσεις. 2) Μια μητρική οντότητα συντάσσει ενοποιημένες χρη- ματοοικονομικές καταστάσεις για την ίδια και κάθε άλλη οντότητα, εάν για την εν λόγω μητρική οντότητα ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω α΄ έως στ΄: α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της άλλης οντότητας (θυγα- τρική οντότητα). β) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειο- ψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή επο- πτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντό- τητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυ- τής της οντότητας. γ) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της. δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότη- τας και είτε: δ1) ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έ- χει συνάψει με άλλους μετόχους, εταίρους ή μέλη της ο- ντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προυποθέσεις: δ2.1) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, δια- χειριστικών ή εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενο- ποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διο- ριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμά- των ψήφου αυτής. δ2.2) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μη- τρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική οντό- τητα. δ2.3) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας πα- ραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική οντότητα). ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρ- χική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα). 3) Για την εφαρμογή των στοιχείων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, τα δικαιώματα ψήφου, διορισμού και παύσης της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κάθε θυγατρικής οντότητας, καθώς επίσης και τα δικαιώματα κάθε προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λο- γαριασμό της μητρικής οντότητας ή μιας άλλης θυγατρι- κής οντότητας, προστίθενται σε εκείνα της μητρικής ο- ντότητας. 4) Για την εφαρμογή των στοιχείων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, από τα δικαιώματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αφαιρούνται τα δικαιώματα τα οποία: α) ενσωματώνονται σε μετοχές που κατέχονται για λογαριασμό ενός προσώπου που δεν είναι ούτε η μητρι- κή οντότητα ούτε μια θυγατρική οντότητα αυτής της μη- τρικής, ή β) ενσωματώνονται σε μετοχές οι οποίες: β1) κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώματα αυτά ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λη- φθεί, ή β2) κατέχονται σε σχέση με δάνεια που χορηγήθηκαν στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότη- τας, εφόσον τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται προς όφε- λος του προσώπου που παρέχει την εγγύηση. 5) Για τους σκοπούς των σημείων α΄ και δ΄ της παρα- γράφου 2, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου των μετό- χων, εταίρων ή μελών στην θυγατρική οντότητα, μειώνε- ται με τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που κατέχονται από αυτή την ίδια την οντότητα, από μια θυγατρική αυτής της οντότητας ή από ένα πρό- σωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων. 6) Μια μητρική οντότητα και όλες οι θυγατρικές της ο- ντότητες ενοποιούνται ανεξαρτήτως της έδρας των θυ- γατρικών οντοτήτων. 7) Κάθε οντότητα που υπάγεται στην ελληνική νομο- θεσία συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κα- ταστάσεις, εάν αυτή η οντότητα και μία άλλη(ες) οντότη- τα(ες) με την(τις) οποία(ες) δεν συνδέεται με τις σχέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου, διοικούνται σε ενιαία βάση, σύμφωνα με: α) σύμβαση που έχει υπογραφεί με την άλλη οντότη- τα, ή β) προβλέψεις στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της άλλης οντότητας. 8) Οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 και όλες οι θυγατρικές τους οντότητες ενοποιού- νται, όταν μία ή περισσότερες από αυτές τις οντότητες εμπίπτουν στις κατηγορίες των οντοτήτων που αναφέ- ρονται στις περιπτώσεις α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 9) Η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και οι παρά- γραφοι 1, 6 και 7 του άρθρου 33 και τα άρθρα 34 έως 36 εφαρμόζονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των κατωτέρω ανα- φερομένων: α) αναφορές σε μητρικές οντότητες εκλαμβάνονται ως αναφερόμενες σε όλες τις οντότητες που αναφέρο- νται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, και β) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34, τα διάφορα κονδύλια καθαρής θέσης που περιλαμβά- νονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστά- σεις είναι τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων κονδυλίων που αναλογούν σε καθεμία οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

1) Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοιοκο- νομικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις ο- ντότητες του ομίλου είναι δημοσίου συμφέροντος. 2) Μια μητρική οντότητα απαλάσσεται από την υπο- χρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή η μητρική οντότητα (απαλλασ- σόμενη οντότητα) είναι επίσης θυγατρική οντότητα μιας άλλης οντότητας η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός κρά- τους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και: α) η μητρική οντότητα της απαλασσόμενης οντότητας κατέχει όλες τις μετοχές της απαλασσόμενης οντότη- τας. Οι μετοχές στην απαλασσόμενη οντότητα που κατέ- χονται από μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή επο- πτικών οργάνων βάσει νομικής δέσμευσης ή δέσμευσης στο ιδρυτικό έγγραφό της ή στο καταστατικό της, δεν λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό της απαλλαγής, ή β) η μητρική οντότητα της απαλασσόμενης οντότητας, κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της απα- λασσόμενης και οι υπόλοιποι μέτοχοι ή μέλη αυτής έ- χουν εγκρίνει την απαλλαγή. 3) Η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να πληροί όλες τις κατωτέρω προυποθέσεις: α) Η απαλλασσόμενη οντότητα και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, όλες οι θυγα- τρικές της οντότητες ενοποιούνται στις χρηματοοικονο- μικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου οντοτή- των, η μητρική οντότητα του οποίου διέπεται από το δί- καιο κράτους-μέλους. β) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα- ραγράφου του μεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων συ- ντάσσσονται από την μητρική οντότητα αυτού του συνό- λου, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους-μέλους της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης που διέπει αυτή τη μητρική οντότητα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/EΕ, ή τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί βάσει του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Αναφορικά με την απαλλασσόμενη οντότητα, τα κα- τωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται με τον τρόπο που απαι- τείται από το δίκαιο της χώρας μέλους στο οποίο υπόκει- ται η εν λόγω οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Ο- δηγίας 2013/34/ΕΕ: γ1) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα- ραγράφου. γ2) Η έκθεση ελέγχου. δ) Οι σημειώσεις των ετησίων χρηματοοικονομικών κατάστασεων της απαλλασσόμενης οντότητας γνωστο- ποιούν τα κατωτέρω: δ1) την επωνυμία και την έδρα της μητρικής οντότητας που συντάσει τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κα- ταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της πα- ρούσας παραγράφου, και δ2) την απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης ενο- ποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 4) Μια μητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υπο- χρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν η εν λόγω μητρική οντότητα (απαλασ- σόμενη οντότητα) είναι θυγατρική μιας άλλης μητρικής οντότητας η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο ενός κρά- τους-μέλους, αν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προυπο- θέσεις: α) Η απαλλασσόμενη οντότητα και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, όλες οι θυγατρικές της οντότητες ε- νοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων. β) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα- ραγράφου, συντάσσονται: β1) σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/EΕ ή β2) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. ή β3) με τρόπο ισοδύναμο των ενοποιημένων χρηματο- οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή β4) με τρόπο ισοδύναμο των Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτός κα- θορίζεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1569/2007 της 21ης Δεκεμβρί- ου 2007 που καθιερώνει το μηχανισμό για τον προσδιο- ρισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που ε- φαρμόζονται από τρίτες χώρες που εκδίδουν τίτλους βά- σει των Οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/EΚ του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ανωτέρω, έχουν ε- λεγχθεί από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες (ελεγκτικά γραφεία), που έχουν α- δειοδοτηθεί για να διενεργούν ελέγχους χρηματοοικο- νομικών καταστάσεων, βάσει της εθνικής νομοθεσίας η οποία διέπει την οντότητα που συντάσσει αυτές τις κα- ταστάσεις. δ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 πρέπει να εφαρμόζονται. 5) Η απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου 4 δεν παρέχεται αν η προς απαλλαγή οντότητα είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος που εμπίπτει στην περίπτωση α΄ του ορισμού των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος του παραρτήματος Α΄. 6) Μια οντότητα, περιλαμβανομένης μιας οντότητας δημοσίου συμφέροντος, δεν απαιτείται να περιλαμβάνε- ται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όταν πληρείται μία τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋ- ποθέσεις: α) σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που οι αναγκαί- ες πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον πα- ρόντα νόμο δεν μπορούν να αποκτηθούν χωρίς δυσανά- λογα έξοδα ή υπερβολική καθυστέρηση ή β) οι μετοχές αυτής της οντότητας κατέχονται απο- κλειστικά με σκοπό την μεταγενέστερη διάθεσή τους, ή γ) αυστηροί μακροπρόθεσμοι περιορισμοί παρεμποδί- ζουν ουσιωδώς: γ1) τη μητρική οντότητα να ασκεί τα δικαιώματά της στα περιουσιακά στοιχεία ή στη διοίκηση αυτής της ο- ντότητας ή γ2) την άσκηση της ενοποιημένης διοίκησης αυτής της οντότητας όταν εμπίπτει σε μια από τις σχέσεις που κα- θορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 7. 7) Κάθε μητρική οντότητα, περιλαμβανομένης μιας ο- ντότητας δημοσίου συμφέροντος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση που επιβάλεται από το άρθρο 32, εάν: α) έχει μόνο θυγατρικές οντότητες που δεν είναι ση- μαντικές, τόσο ατομικά όσο και συνολικά, ή / και β) όλες οι θυγατρικές της οντότητες μπορούν να εξαι- ρεθούν από την ενοποίηση βάσει της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 34Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.7 έως και Β.10 του Παραρτήματος Β΄ του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα άρθρα 16 έως 29 του παρόντος νόμου εφαρμόζο- νται αναφορικά με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομι- κές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις προσαρμογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρα- κτηριστικά των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κα- ταστάσεων σε σύγκριση με τις ετήσιες χρηματοοικονο- μικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των ο- ντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ενσω- ματώνονται στο σύνολό τους στον ενοποιημένο ισολογι- σμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι λογιστικές αξίες των μετοχών στο κεφάλαιο των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση συμ- ψηφίζονται έναντι της αναλογίας που αντιπροσωπεύουν στην καθαρή θέση εκείνων των οντοτήτων, ως εξής: α) Εκτός της περίπτωσης μετοχών στο κεφάλαιο της μητρικής οντότητας που κατέχονται είτε από την ίδια την οντότητα είτε από άλλη οντότητα που περιλαμβάνε- ται στην ενοποίηση, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ίδιες μετοχές, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο εν λόγω συμ- ψηφισμός γίνεται με βάση τις λογιστικές αξίες που υ- πάρχουν κατά την ημερομηνία που εκείνες οι οντότητες περιελήφθησαν στην ενοποίηση για πρώτη φορά. Οι δια- φορές που προκύπτουν από τον συμψηφισμό κατανέμο- νται, στο βαθμό που είναι δυνατόν, σε εκείνα τα στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού, των οποίων οι εύλογες αξίες είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις λογιστικές αξίες τους. β) Η διαφορά που απομένει μετά την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ αφορά υπεραξία και αντιμετωπίζεται λο- γιστικά ως εξής: β1) Η θετική διαφορά εμφανίζεται στον ενοποιημένο ι- σολογισμό ως περιουσιακό στοιχείο με τον τίτλο «Yπε- ραξία» και αντιμετωπίζεται, κατά περίπτωση, βάσει των παραγράφων 3(α)(6) ή 3(α)(7) του άρθρου 18. β2) Η αρνητική διαφορά υποδηλώνει αγορά σε τιμή ευ- καιρίας και μεταφέρεται άμεσα στα αποτελέσματα των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως κέρδος. γ) Όταν η μητρική και η θυγατρική ελέγχονται τελικά από το ίδιο μέρος τόσο πριν όσο και μετά την ενοποίηση, και εφόσον ο έλεγχος δεν είναι προσωρινός, δεν εφαρ- μόζονται οι προβλέψεις του δεύτερου εδαφίου της περί- πτωσης α΄ και η περίπτωση β΄ της παρούσας παραγρά- φου. Στην περίπτωση αυτή η λογιστική αξία της κατεχό- μενης από τη μητρική επένδυσης συμψηφίζεται με την α- ξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής που κατέχει η μητρική και τυχόν διαφο- ρές καταχωρούνται στα αποτελέσματα εις νέον του ενο- ποιημένου ισολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν μετοχές θυγατρικών οντοτήτων που περιλαμ- βάνονται στην ενοποίηση κατέχονται από πρόσωπα, άλ- λα εκτός του ομίλου, το ποσό που αποδίδεται σε αυτές τις μετοχές εμφανίζεται ξεχωριστά στην καθαρή θέση του ενοποιημένου ισολογισμού ως «δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ενσωματώνονται πλήρως στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το ποσό του κέρδους ή ζημίας που αποδίδεται στις μετοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρό- ντος άρθρου εμφανίζεται ξεχωριστά στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων, ως κέρδος ή ζημία που απο- δίδεται στα δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις χρηματοοικονομικές θέσεις, τα κέρδη ή τις ζημίες των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, ως να ήταν μια οντότητα. Ιδιαίτερα, τα κατωτέρω απα- λείφονται από τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κα- ταστάσεις: α) Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μεταξύ των οντοτή- των. β) Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες που σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων. γ) Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, όταν περιλαμβάνονται στις λογι- στικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά την ίδια ημερομηνία με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότη- τας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση επιμετρώνται με τις ί- διες μεθόδους και, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 29 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικο- νομικές καταστάσεις έχουν επιμετρηθεί, από οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, με τη χρήση δια- φορετικών λογιστικών πολιτικών από αυτές που χρησι- μοποιούνται για σκοπούς της ενοποίησης, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις επαναμετρού- νται, σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ενοποίηση. Παρέκκλιση από αυτή την απαίτηση επι- τρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοια πα- ρέκκλιση γνωστοποιείται και δικαιολογείται στις σημειώ- σεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Αναβαλλόμενοι φόροι αναγνωρίζονται στις ενο- ποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23. Κατ’ εξαίρεση δεν επι- τρέπεται συμψηφισμός στον ισολογισμό αναβαλλόμε- νων φορολογικών απαιτήσεων με αναβαλλόμενες φορο- λογικές υποχρεώσεις, όταν τα σχετικά ποσά προέρχο- νται από οντότητες που λειτουργούν σε διαφορετικές φορολογικές δικαιοδοσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι κοινές δραστηριότητες ενοποιούνται με τη χρή- ση της μεθόδου της αναλογικής ενοποίησης. Οι παρά- γραφοι 6 και 7 του άρθρου 33 και το παρόν άρθρο εφαρ- μόζονται κατ’ αναλογία στην αναλογική ενοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Όταν η θυγατρική μιας μητρικής οντότητας καταρ- τίζει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σε ένα νό- μισμα άλλο από το νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότη- τας, τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας ως εξής: α) Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων μετα- τρέπονται με τη μέση ισοτιμία της περιόδου αναφοράς. β) Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μετα- τρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού. γ) Τα στοιχεία της καθαρής θέσης μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κατά την ο- ποία εισφέρθηκαν ή σχηματίσθηκαν. δ) Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω μετατροπές υπό α΄, β΄ και γ΄ αναγνωρίζο- νται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέ- ση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την εκποίηση της θυγατρικής.

Άρθρο 35Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν μια οντότητα που περιλαμβάνεται στην ενο- ποίηση έχει μια συμμετοχή σε συγγενή ή κοινοπραξία, αυτή η συμμετοχή εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολο- γισμό σε ιδιαίτερο κονδύλι με τον τίτλο «συμμετοχή σε συγγενή ή και κοινοπραξία», βάσει της μεθόδου της κα- θαρής θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, μια συγγενής ή κοινοπραξία αναγνωρίζεται κατά την απόκτησή της στο κόστος κτήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία της καθα- ρής θέσης της συγγενούς ή της κοινοπραξίας, που προ- κύπτει από την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 αυ- τού του άρθρου, αυξάνεται ή μειώνεται με το ποσό της μεταβολής της καθαρής θέσης της κατά τη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στα συμμετοχικά δικαιώματα της οντότητας (επενδυτής) και μειώνεται με το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που αναλογούν σε αυ- τά τα συμμετοχικά δικαιώματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο βαθμό που η θετική διαφορά μεταξύ του κό- στους κτήσης και της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε δεν μπορεί να συσχετισθεί με κάποια κατη- γορία περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, αντιμε- τωπίζεται ως «υπεραξία», σύμφωνα με την παράγραφο 3(α)(6) ή 3(α)(7), κατά περίπτωση, του άρθρου 18.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αναλογία των αποτελεσμάτων των συγγενών ή των κοινοπραξιών που αποδίδεται στα συμμετοχικά δι- καιώματα της οντότητας εμφανίζεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα ως ξεχωριστό κονδύλι με τον τίτλο «απο- τέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι απαλοιφές που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρά- γραφος 8 γίνονται στο βαθμό που τα γεγονότα είναι γνωστά ή μπορούν να επιβεβαιωθούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν μια συγγενής ή κοινοπραξία συντάσσει ενο- ποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι παρά- γραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στην καθαρή θέση που εμφανίζεται σε αυτές τις ενοποι- ημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αυτό το άρθρο δεν απαιτείται να εφαρμόζεται όταν η αξία των συμμετοχικών δικαιωμάτων στο κεφάλαιο συγγενούς ή κοινοπραξίας δεν είναι σημαντική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι προβλέψεις της παραγράφου 14 του άρθρου 34 εφαρμόζονται στη μετατροπή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων συγγενών ή κοινοπραξιών που έχουν συ- νταχθεί σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα στο οποίο έ- χουν συνταχθεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύτριας οντότητας.

Άρθρο 36Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων περιλαμβάνουν όλες τις πληροφο- ρίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προ- βλέπονται από το άρθρο 29, με τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης των ο- ντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύ- νολο, και λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις προσαρμο- γές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σύγκριση με τις ετήσιες. Ιδιαίτερα: α) Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών με τα συν- δεδεμένα μέρη, οι συναλλαγές μεταξύ τέτοιων μερών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλει- φθεί, παραλείπονται. β) Κατά τη γνωστοποίηση του μέσου αριθμού των ερ- γαζομένων που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της περιό- δου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το μέσο αριθ- μό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. γ) Κατά τη γνωστοποίηση των ποσών των αποζημιώ- σεων, των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθη- καν σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτι- κών συμβουλίων, γνωστοποιούνται μόνο τα ποσά που δόθηκαν σε μέλη αυτών των συμβουλίων της μητρικής ο- ντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων, εκτός των πληροφοριών που απαι- τούνται από την παράγραφο 1, περιλαμβάνουν: α) Αναφορικά με τις οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: α.1) Τις επωνυμίες και την έδρα των οντοτήτων. α.2) Την κατεχόμενη αναλογία στο κεφάλαιο αυτών των οντοτήτων από άλλες οντότητες που περιλαμβάνο- νται στην ενοποίηση εκτός της μητρικής οντότητας ή α- πό πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λο- γαριασμό των εν λόγω οντοτήτων, και α.3) Πληροφορίες αναφορικά με το ποιές από τις προ- ϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 32, μετά την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 32, αποτέλεσε τη βάση με την οποία έγινε η ενοποίηση. Πάντως, αυτή η γνωστοποίηση μπορεί να παραλείπεται όταν η ενοποίηση έχει γίνει με βάση την παράγραφο 2α του άρθρου 32 και όταν η αναλογία στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου είναι η ίδια. α.4) Οι πληροφορίες των περιπτώσεων α1 έως α3 ανω- τέρω παρέχονται και σε σχέση με τις οντότητες που α- παλλάσσονται από την ενοποίηση για λόγους μη σημα- ντικότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 33. Παρέχεται επί- σης επεξήγηση για την απαλλαγή των οντοτήτων που α- ναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 33. β) Τις επωνυμίες και την έδρα των συγγενών οντοτή- των που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και την ανα- λογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 ή από πρόσωπα που ε- νεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων. γ) Τις επωνυμίες και τα μητρώα εγγραφής των κοινο- πραξιών και των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτή- των, τους παράγοντες επί των οποίων βασίζεται η κοινή διοίκηση (έλεγχος) επί αυτών και την αναλογία του κε- φαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περι- λαμβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενερ- γούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των ο- ντοτήτων. δ) Αναφορικά με κάθε οντότητα, εκτός αυτών που ανα- φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου, στην οποία οι οντότητες που περιλαμβά- νονται στην ενοποίηση, είτε οι ίδιες είτε μέσω προσώ- πων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων, έχουν συμμετοχικά δικαιώματα: δ.1) Τις επωνυμίες και την έδρα αυτών των οντοτήτων. δ.2) Την αναλογία του κατεχόμενου κεφαλαίου. δ.3) Το ποσό της καθαρής θέσης και των αποτελεσμά- των για την πιο πρόσφατη περίοδο της υπό αναφορά ο- ντότητας για την οποία έχουν εγκριθεί χρηματοοικονομι- κές καταστάσεις. ε) Οι πληροφορίες που αφορούν την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περίπτωσης δ΄ μπορούν να παρα- λείπονται όταν η υπό αναφορά οντότητα δεν δημοσιεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογι- σμό του ποσού της υπεραξίας και κάθε σημαντική μετα- βολή της σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο επεξη- γούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών κατα- στάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οντότητα γνωστοποιεί τη διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται μόνο στην περίοδο που έ- γινε η απόκτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις μιας συγγενούς ή κοινοπραξίας έχουν επιμετρηθεί στις ατομικές τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις με με- θόδους άλλες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για ενο- ποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 34, τα εν λόγω στοιχεία για τον υπολογισμό της διαφοράς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να ε- παναμετρώνται, σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμο- ποιούνται για ενοποίηση. Εάν τέτοια επαναμέτρηση δεν έχει πραγματοποιηθεί, γνωστοποιείται το γεγονός αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν η σύνθεση των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, οι ενοποιημένες χρηματοοικο- νομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που καθιστούν δυνατή τη σύγκριση των διαδοχικών ενοποιη- μένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν εφαρμόζεται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34, γνωστοποιούνται οι μεταβολές που προκύπτουν στα αποτελέσματα εις νέον, καθώς και η ε- πωνυμία και η έδρα των θυγατρικών.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ