251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 36 - Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων, εκτός των πληροφοριών που απαι- τούνται από την παράγραφο 1, περιλαμβάνουν: α) Αναφορικά με τις οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: α.1) Τις επωνυμίες και την έδρα των οντοτήτων. α.2) Την κατεχόμενη αναλογία στο κεφάλαιο αυτών των οντοτήτων από άλλες οντότητες που περιλαμβάνο- νται στην ενοποίηση εκτός της μητρικής οντότητας ή α- πό πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λο- γαριασμό των εν λόγω οντοτήτων, και α.3) Πληροφορίες αναφορικά με το ποιές από τις προ- ϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 32, μετά την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 32, αποτέλεσε τη βάση με την οποία έγινε η ενοποίηση. Πάντως, αυτή η γνωστοποίηση μπορεί να παραλείπεται όταν η ενοποίηση έχει γίνει με βάση την παράγραφο 2α του άρθρου 32 και όταν η αναλογία στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου είναι η ίδια. α.4) Οι πληροφορίες των περιπτώσεων α1 έως α3 ανω- τέρω παρέχονται και σε σχέση με τις οντότητες που α- παλλάσσονται από την ενοποίηση για λόγους μη σημα- ντικότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 33. Παρέχεται επί- σης επεξήγηση για την απαλλαγή των οντοτήτων που α- ναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 33. β) Τις επωνυμίες και την έδρα των συγγενών οντοτή- των που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και την ανα- λογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 ή από πρόσωπα που ε- νεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων. γ) Τις επωνυμίες και τα μητρώα εγγραφής των κοινο- πραξιών και των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτή- των, τους παράγοντες επί των οποίων βασίζεται η κοινή διοίκηση (έλεγχος) επί αυτών και την αναλογία του κε- φαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περι- λαμβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενερ- γούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των ο- ντοτήτων. δ) Αναφορικά με κάθε οντότητα, εκτός αυτών που ανα- φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου, στην οποία οι οντότητες που περιλαμβά- νονται στην ενοποίηση, είτε οι ίδιες είτε μέσω προσώ- πων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων, έχουν συμμετοχικά δικαιώματα: δ.1) Τις επωνυμίες και την έδρα αυτών των οντοτήτων. δ.2) Την αναλογία του κατεχόμενου κεφαλαίου. δ.3) Το ποσό της καθαρής θέσης και των αποτελεσμά- των για την πιο πρόσφατη περίοδο της υπό αναφορά ο- ντότητας για την οποία έχουν εγκριθεί χρηματοοικονομι- κές καταστάσεις. ε) Οι πληροφορίες που αφορούν την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περίπτωσης δ΄ μπορούν να παρα- λείπονται όταν η υπό αναφορά οντότητα δεν δημοσιεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ