251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 20 - Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 20Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθό- δους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργα- σίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λό- γω στοιχείο και β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών ε- ξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίο- δο παραγωγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων μπο- ρεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λό- γω αποθέματα και για την προαναφερθείσα περίοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμε- τρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κό- στους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος: α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Ει- σαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο του μέ- σου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδε- κτή μέθοδο. Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. β) Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέμα- τα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την οντότη- τα. Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφο- ρετικές μέθοδοι μπορεί να δικαιολογούνται. γ) Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντι- καταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που πα- ράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζε- ται με τη μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημα- ντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμε- τωπίζονται ως έξοδα της περιόδου.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ