251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 29 - Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 29Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κατάρτιση του προσαρτήματος των χρηματοοικο- νομικών καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρ- θρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέ- χουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρ- θρου. β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοι- κονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρημα- τοοικονομικές καταστάσεις. γ) Όταν γίνεται χρήση συντομεύσεων, διαγραμμάτων ή συμβόλων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δί- νονται με σαφήνεια οι απαιτούμενες για την κατανόησή τους πληροφορίες. Ειδικότερα, γνωστοποιείται η μονά- δα μέτρησης και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των πα- ρατιθέμενων αριθμών. δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθε- νται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστά- σεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβά- νονται στο προσάρτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ε- πεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παρα- γράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν προβλέπεται απαλλαγή βάσει του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πληροφορίες σχετικά με: α) Την επωνυμία της οντότητας. β) Το νομικό τύπο της οντότητας. γ) Την περίοδο αναφοράς. δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση. η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έ- χουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστη- ριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώ- πισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών ε- κτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γε- γονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές ε- πιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών κατα- στάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρό- ντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται ε- παρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσια- κά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρ- τημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολο- γισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών κα- ταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των εν- σώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύ- λογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρ- μοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μετα- ξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της πε- ριόδου. γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσε- ων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου. στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. ζ) Λοιπές μεταβολές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν με- τά το τέλος της περιόδου, τα οποία δεν αντικατοπτρίζο- νται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματοοικονομικές ε- πιπτώσεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμ- φωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται: α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότη- τας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύ- λια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν ε- πιμετρηθεί στην εύλογη αξία. β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης. γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα α- ποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισο- δήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολο- γία. ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομι- κών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθη- κών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών. στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη α- ξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέ- σων στην τιμή κτήσης: α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτι- κών μέσων: α.1) η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και α.2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους. β) Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοι- χεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους: β.1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέ- ρους περιουσιακών στοιχείων είτε των κατάλληλων ομά- δων των επιμέρους αυτών στοιχείων και β.2) οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένα οδη- γούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Για την καθαρή θέση της οντότητας: ριόδου. ) Τ α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει κατα- βληθεί. β) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθα- ρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. γ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρ- χει ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που α- ντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου. δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψι- μων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων που παρέχουν. ε) Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται ανα- λυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. στ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομα- στική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που κα- θίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημε- ρομηνία του ισολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανο- νισμών της οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ι- σολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώ- σεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφό- σον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών εί- ναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύ- νων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμη- σης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δε- σμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγε- νείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαί- τερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτω- ση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφι- σμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διά- θεση των κερδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίο- δο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φό- ρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που ε- πηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθα- ρή θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων α- νά κατηγορία. γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Απο- τελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών: γ.1) Μισθοί και ημερομίσθια. γ.2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. γ.3) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές δια- φέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορη- γήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και επο- πτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφη- καν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποι- ούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευ- θυνόμενος εταίρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία κα- ταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου α- ποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περί- πτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία κα- ταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου απο- τελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβά- νεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχεί- ου της παραγράφου 27.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν εί- ναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβου- λίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέ- λη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδε- δεμένου μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοι- χεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντό- τητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υ- πόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κα- τανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδε- δεμένου μέρους στη χρηματοοικονομική θέση της οντό- τητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την πε- ρίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοι- κονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλι- σης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κα- τηγορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η δι- οίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέ- σει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επό- μενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της ε- πιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρ- θρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ