251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 16Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που κατα- χωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενι- αίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρου- σίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοι- χεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέ- ση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, κα- θώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνα- κας). δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας). ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων ο- ντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνα- κας). δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μι- κρών και μικρών οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβά- νουν: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων καταρτίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υπο- δείγματα του Παραρτήματος Β: υπόδειγμα Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και Β.4 (Κατάσταση Χρηματοροών).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτί- ζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγμα- τος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παρα- γράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτε- λεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπε- ται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα κονδύλια των υποδειγμάτων χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων στο παράρτημα Β του νόμου παρου- σιάζονται διακεκριμένα χωρίς συμψηφισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων δεν μεταβάλλεται από περίοδο σε πε- ρίοδο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1β του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Απόκλιση από τη δομή και το περιεχόμενο των υ- ποδειγμάτων του Παραρτήματος Β΄ επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηματοοι- κονομικών καταστάσεων υπό τον όρο ότι θα τηρείται η διάρθρωση των υποδειγμάτων. β) Νέα κονδύλια μπορούν να προστίθενται, υπό τον ό- ρο ότι το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε άλλο κονδύλι προβλεπόμενο στα υποδείγματα. γ) Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων μπορούν να συγχωνεύονται όταν: γ1) τα ποσά τους είναι ασήμαντα σε σχέση με τους σκοπούς της εύλογης παρουσίασης της παρ. 2 του άρ- θρου 16 ή και γ2) η συγχώνευση παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η μορφή, το περιεχόμενο και η ονοματολογία των κονδυλίων και των λογαριασμών των χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων προσαρμόζονται εάν απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας της ο- ντότητας.

Άρθρο 17Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότη- τας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές: α) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέ- πεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Σε περιπτώσεις αλλαγής αυτών, έχει εφαρμογή το άρ- θρο 28 αυτού του νόμου. β) Όταν τα ποσά της προηγούμενης περιόδου (ή πε- ριόδων, όταν παρουσιάζονται περισσότερες περίοδοι) δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου, τα ποσά της προηγούμενης περιόδου (περιό- δων) προσαρμόζονται αναλόγως, ώστε να γίνουν συ- γκρίσιμα. γ) Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνε- ται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συμψη- φισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσε- ων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. δ) Όλες οι αρνητικές προσαρμογές της αξίας των πε- ριουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αναγνωρί- ζονται στην περίοδο που λαμβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία. ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστα- σης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. στ) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστα- σης αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα βά- σει των προβλέψεων του παρόντος νόμου, αναγνωρίζο- νται στην τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος νόμου. ζ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος νό- μου, τα υπόλοιπα έναρξης του ισολογισμού σε κάθε πε- ρίοδο συμφωνούν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της προηγούμενης περιόδου. η) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας α- ξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. θ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος νό- μου, κέρδη που δεν έχουν πραγματοποιηθεί την ημερο- μηνία του ισολογισμού, δεν αναγνωρίζονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων αναγράφεται μαζί με το αντίστοιχο ποσό της προη- γούμενης περιόδου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ποσά σε καμία περίοδο, το σχετικό κονδύλι παραλείπε- ται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης ανα- γνωρίζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση απο- τελεσμάτων, κατά περίπτωση. Η μη αναγνώριση των στοιχείων αυτών δεν υποκαθίσταται από σχετική γνω- στοποίηση στο προσάρτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία των πινά- κων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 16.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι απαιτήσεις αυτού του νόμου σχετικά με την ανα- γνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποίηση και ε- νοποίηση, μπορεί να παραβλέπονται, μόνο εάν η επίπτω- ση της μη συμμόρφωσης προς αυτές δεν είναι σημαντι- κή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται λαμβά- νοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομι- κές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθο- ρίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερ- μηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμ- βατές με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της πε- ριόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ημε- ρομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση, α- ναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, εφόσον αναφέ- ρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περι- πτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσ- σονται με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστά- σεων επιμετρώνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του πα- ρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν συ- ντάσσονται με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχι- σης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρό- ντος άρθρου: α) Τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους. β) Οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψε- ων, επιμετρώνται στα ποσά που αναμένεται να απαιτη- θούν για το διακανονισμό τους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ