251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 33 - Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 33Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

1) Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοιοκο- νομικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις ο- ντότητες του ομίλου είναι δημοσίου συμφέροντος. 2) Μια μητρική οντότητα απαλάσσεται από την υπο- χρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή η μητρική οντότητα (απαλλασ- σόμενη οντότητα) είναι επίσης θυγατρική οντότητα μιας άλλης οντότητας η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός κρά- τους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και: α) η μητρική οντότητα της απαλασσόμενης οντότητας κατέχει όλες τις μετοχές της απαλασσόμενης οντότη- τας. Οι μετοχές στην απαλασσόμενη οντότητα που κατέ- χονται από μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή επο- πτικών οργάνων βάσει νομικής δέσμευσης ή δέσμευσης στο ιδρυτικό έγγραφό της ή στο καταστατικό της, δεν λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό της απαλλαγής, ή β) η μητρική οντότητα της απαλασσόμενης οντότητας, κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της απα- λασσόμενης και οι υπόλοιποι μέτοχοι ή μέλη αυτής έ- χουν εγκρίνει την απαλλαγή. 3) Η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να πληροί όλες τις κατωτέρω προυποθέσεις: α) Η απαλλασσόμενη οντότητα και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, όλες οι θυγα- τρικές της οντότητες ενοποιούνται στις χρηματοοικονο- μικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου οντοτή- των, η μητρική οντότητα του οποίου διέπεται από το δί- καιο κράτους-μέλους. β) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα- ραγράφου του μεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων συ- ντάσσσονται από την μητρική οντότητα αυτού του συνό- λου, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους-μέλους της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης που διέπει αυτή τη μητρική οντότητα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/EΕ, ή τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί βάσει του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Αναφορικά με την απαλλασσόμενη οντότητα, τα κα- τωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται με τον τρόπο που απαι- τείται από το δίκαιο της χώρας μέλους στο οποίο υπόκει- ται η εν λόγω οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Ο- δηγίας 2013/34/ΕΕ: γ1) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα- ραγράφου. γ2) Η έκθεση ελέγχου. δ) Οι σημειώσεις των ετησίων χρηματοοικονομικών κατάστασεων της απαλλασσόμενης οντότητας γνωστο- ποιούν τα κατωτέρω: δ1) την επωνυμία και την έδρα της μητρικής οντότητας που συντάσει τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κα- ταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της πα- ρούσας παραγράφου, και δ2) την απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης ενο- ποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 4) Μια μητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υπο- χρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν η εν λόγω μητρική οντότητα (απαλασ- σόμενη οντότητα) είναι θυγατρική μιας άλλης μητρικής οντότητας η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο ενός κρά- τους-μέλους, αν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προυπο- θέσεις: α) Η απαλλασσόμενη οντότητα και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, όλες οι θυγατρικές της οντότητες ε- νοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων. β) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα- ραγράφου, συντάσσονται: β1) σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/EΕ ή β2) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. ή β3) με τρόπο ισοδύναμο των ενοποιημένων χρηματο- οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή β4) με τρόπο ισοδύναμο των Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτός κα- θορίζεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1569/2007 της 21ης Δεκεμβρί- ου 2007 που καθιερώνει το μηχανισμό για τον προσδιο- ρισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που ε- φαρμόζονται από τρίτες χώρες που εκδίδουν τίτλους βά- σει των Οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/EΚ του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ανωτέρω, έχουν ε- λεγχθεί από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες (ελεγκτικά γραφεία), που έχουν α- δειοδοτηθεί για να διενεργούν ελέγχους χρηματοοικο- νομικών καταστάσεων, βάσει της εθνικής νομοθεσίας η οποία διέπει την οντότητα που συντάσσει αυτές τις κα- ταστάσεις. δ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 πρέπει να εφαρμόζονται. 5) Η απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου 4 δεν παρέχεται αν η προς απαλλαγή οντότητα είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος που εμπίπτει στην περίπτωση α΄ του ορισμού των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος του παραρτήματος Α΄. 6) Μια οντότητα, περιλαμβανομένης μιας οντότητας δημοσίου συμφέροντος, δεν απαιτείται να περιλαμβάνε- ται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όταν πληρείται μία τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋ- ποθέσεις: α) σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που οι αναγκαί- ες πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον πα- ρόντα νόμο δεν μπορούν να αποκτηθούν χωρίς δυσανά- λογα έξοδα ή υπερβολική καθυστέρηση ή β) οι μετοχές αυτής της οντότητας κατέχονται απο- κλειστικά με σκοπό την μεταγενέστερη διάθεσή τους, ή γ) αυστηροί μακροπρόθεσμοι περιορισμοί παρεμποδί- ζουν ουσιωδώς: γ1) τη μητρική οντότητα να ασκεί τα δικαιώματά της στα περιουσιακά στοιχεία ή στη διοίκηση αυτής της ο- ντότητας ή γ2) την άσκηση της ενοποιημένης διοίκησης αυτής της οντότητας όταν εμπίπτει σε μια από τις σχέσεις που κα- θορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 7. 7) Κάθε μητρική οντότητα, περιλαμβανομένης μιας ο- ντότητας δημοσίου συμφέροντος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση που επιβάλεται από το άρθρο 32, εάν: α) έχει μόνο θυγατρικές οντότητες που δεν είναι ση- μαντικές, τόσο ατομικά όσο και συνολικά, ή / και β) όλες οι θυγατρικές της οντότητες μπορούν να εξαι- ρεθούν από την ενοποίηση βάσει της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ