251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 17 - Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότη- τας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές: α) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέ- πεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Σε περιπτώσεις αλλαγής αυτών, έχει εφαρμογή το άρ- θρο 28 αυτού του νόμου. β) Όταν τα ποσά της προηγούμενης περιόδου (ή πε- ριόδων, όταν παρουσιάζονται περισσότερες περίοδοι) δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου, τα ποσά της προηγούμενης περιόδου (περιό- δων) προσαρμόζονται αναλόγως, ώστε να γίνουν συ- γκρίσιμα. γ) Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνε- ται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συμψη- φισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσε- ων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. δ) Όλες οι αρνητικές προσαρμογές της αξίας των πε- ριουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αναγνωρί- ζονται στην περίοδο που λαμβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία. ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστα- σης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. στ) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστα- σης αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα βά- σει των προβλέψεων του παρόντος νόμου, αναγνωρίζο- νται στην τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος νόμου. ζ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος νό- μου, τα υπόλοιπα έναρξης του ισολογισμού σε κάθε πε- ρίοδο συμφωνούν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της προηγούμενης περιόδου. η) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας α- ξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. θ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος νό- μου, κέρδη που δεν έχουν πραγματοποιηθεί την ημερο- μηνία του ισολογισμού, δεν αναγνωρίζονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων αναγράφεται μαζί με το αντίστοιχο ποσό της προη- γούμενης περιόδου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ποσά σε καμία περίοδο, το σχετικό κονδύλι παραλείπε- ται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης ανα- γνωρίζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση απο- τελεσμάτων, κατά περίπτωση. Η μη αναγνώριση των στοιχείων αυτών δεν υποκαθίσταται από σχετική γνω- στοποίηση στο προσάρτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία των πινά- κων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 16.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι απαιτήσεις αυτού του νόμου σχετικά με την ανα- γνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποίηση και ε- νοποίηση, μπορεί να παραβλέπονται, μόνο εάν η επίπτω- ση της μη συμμόρφωσης προς αυτές δεν είναι σημαντι- κή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται λαμβά- νοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομι- κές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθο- ρίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερ- μηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμ- βατές με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της πε- ριόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ημε- ρομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση, α- ναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, εφόσον αναφέ- ρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περι- πτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσ- σονται με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστά- σεων επιμετρώνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του πα- ρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν συ- ντάσσονται με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχι- σης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρό- ντος άρθρου: α) Τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους. β) Οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψε- ων, επιμετρώνται στα ποσά που αναμένεται να απαιτη- θούν για το διακανονισμό τους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ