251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18 - Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 18Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτή- σης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνο- νται, μεταξύ άλλων: α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζο- νται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρού- νται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέ- ρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοι- χεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διά- θεση. δ2) Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των απο- δοτέων σε αυτά ποσών κόστους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρί- ζεται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. ε) Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως α- ποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκο- πούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρ- κεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχε- τίζεται με την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία α) Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. β) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμ- βάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, ερ- γασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. γ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμ- βάνει επίσης μια εύλογη αναλογία σταθερών και μετα- βλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρο- δ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να επιβαρύ- νεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. ε) Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία επιμετρώ- νται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την ημε- ρομηνία του ισολογισμού. στ) Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της πα- ραγράφου 1, εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοι- χεία, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας, δεν αναγνω- ρίζονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προσαρμογή αξιών α) Αποσβέσεις α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έ- χουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβε- ση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο εί- ναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υ- πολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομι- κή ζωή του. α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλο- γής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστη- ματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οι- κονομική ζωή του. α.3) Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέ- θοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώ- σεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. α.5) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται. α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην πε- ρίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. α.7) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με πε- ρίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. β) Απομείωση β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έ- λεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχε- τικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείω- σης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνι- μου χαρακτήρα. β.2) Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τε- χνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντό- τητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθα- νόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ε- νός στοιχείου. β.3) Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτε- λέσματα ως έξοδο. β.4) Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτε- λέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν νται στην περίοδο κατασκευής. να υφίστανται. να υφίστανται. β.5) Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφε- ται. β.6) Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστρο- φή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λο- γιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνω- ριστεί η ζημία απομείωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Παύση αναγνώρισης παγίων α) Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ι- σολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του. β) Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση α- ναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η δια- φορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. γ) Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην κατάσταση απο- τελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να ανα- γνωρίζεται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Χρηματοδοτική μίσθωση α) Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην ο- ντότητα (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνω- ρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κό- στος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέω- ση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθω- σης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρί- ζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. β) Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει χρημα- τοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Με- ταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντι- μετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε μίσθωμα διαχω- ρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο. γ) Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, λογιστι- κά αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δα- νεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση ποσό ανα- γνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία μειώνεται με τα κατα- βαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι αναγνωρί- ζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογι- σμό ως περιουσιακά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Λειτουργική μίσθωση α) Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βά- σει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα αναγνωρί- ζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέ- θοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντι- προσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των μισθω- μάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. β) Ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μίσθωσης α- ναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσό- τερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ