251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 22 - Υποχρεώσεις
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 22ΥποχρεώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικο- νομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφει- λόμενο ποσό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, κα- θώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθη- καν αρχικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρη- ματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφει- λόμενα ποσά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αντί της εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επί- πτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονο- μικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η αρχική αναγνώριση των χρηματοοι- κονομικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέ- σματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18 παρά- γραφος 2.δ και 20 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικο- νομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέ- σμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικο- νομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυ- σχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξό- φληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηματοοικο- νομικής υποχρέωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρημα- τοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβά- ζεται σε ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που κα- ταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιου- σιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που α- ναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι μη χρη- ματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Προβλέψεις. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχι- κά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό πο- σό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμε- τρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, αντί της επιμέτρησης της παραγράφου 11, εάν η ε- πιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονο- μαστικό ποσό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζο- μένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζο- νται και επιμετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νο- μοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισο- λογισμού είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτί- μησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονο- μικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προ- βλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιό- δου στην οποία προκύπτουν.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ