251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 16 - Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που κατα- χωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενι- αίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρου- σίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοι- χεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέ- ση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, κα- θώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνα- κας). δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας). ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων ο- ντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνα- κας). δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μι- κρών και μικρών οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβά- νουν: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων καταρτίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υπο- δείγματα του Παραρτήματος Β: υπόδειγμα Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και Β.4 (Κατάσταση Χρηματοροών).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτί- ζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγμα- τος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παρα- γράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτε- λεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπε- ται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα κονδύλια των υποδειγμάτων χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων στο παράρτημα Β του νόμου παρου- σιάζονται διακεκριμένα χωρίς συμψηφισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων δεν μεταβάλλεται από περίοδο σε πε- ρίοδο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1β του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Απόκλιση από τη δομή και το περιεχόμενο των υ- ποδειγμάτων του Παραρτήματος Β΄ επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηματοοι- κονομικών καταστάσεων υπό τον όρο ότι θα τηρείται η διάρθρωση των υποδειγμάτων. β) Νέα κονδύλια μπορούν να προστίθενται, υπό τον ό- ρο ότι το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε άλλο κονδύλι προβλεπόμενο στα υποδείγματα. γ) Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων μπορούν να συγχωνεύονται όταν: γ1) τα ποσά τους είναι ασήμαντα σε σχέση με τους σκοπούς της εύλογης παρουσίασης της παρ. 2 του άρ- θρου 16 ή και γ2) η συγχώνευση παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η μορφή, το περιεχόμενο και η ονοματολογία των κονδυλίων και των λογαριασμών των χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων προσαρμόζονται εάν απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας της ο- ντότητας.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ