251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 5 - Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρη- σης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονο- μικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι α- φορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγρά- φου 1, τα λογιστικά αρχεία: α) Τηρούνται με τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργα- σία των λογιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας. β) Συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτού του νό- μου. γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατό- τητα σε ένα πρόσωπο, που διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, να αποκτά, εντός ευλόγου χρό- νου, κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του, των τηρούμενων αρχείων στα οποία καταχωρούνται οι συ- ναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας, καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότη- τας που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδο- σής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος (μέλη) του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντό- τητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμή- ρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντό- τητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε α- πό τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφω- να με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά α- ναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την α- σφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονό- τος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο συναλλασσόμενος με την οντότητα ή το τρίτο μέ- ρος που εκδίδει παραστατικά της παραγράφου 5 του πα- ρόντος άρθρου για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόμενα παραστατι- κά ή κατ’ ελάχιστον όλες τις απαιτούμενες πληροφο- ρίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης και από τα δύο μέρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συ- ναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλου- χίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυ- θεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προη- γούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιε- χομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευ- σης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δι- κλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέ- ματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως παρακο- λουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέ- ματα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται: α) η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυν- ση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ε- μπλεκόμενου μέρους, β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγα- θών, και γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η υποχρέωση της παραγράφου 8 εκπληρούται και ό- ταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώ- λησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτω- ση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκ- μηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Όταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης ή πώλησης, η οντό- τητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ), αμελ- λητί με την παραλαβή των αποθεμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθί- σταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύ- σεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καταχω- ρείται η ημερομηνία έκδοσης ή λήψης, κατά περίπτωση, του σχετικού παραστατικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των δεδομένων των συναλλαγών ή γεγονότων στα λογιστι- κά αρχεία, αλλαγή επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι εφι- κτό να προσδιοριστεί με ασφάλεια το αρχικό περιεχόμε- νο των αρχείων (δεδομένα των συναλλαγών ή γεγονό- των) και η ημερομηνία που έγινε η αλλαγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η οντότητα μπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει λογιστικά αρχεία με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφα- λής πρόσβαση στις υποκείμενες πληροφορίες πριν τη συγχώνευση ή συνένωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και στις αρμόδιες αρχές ε- ντός ευλόγου χρόνου από σχετική ειδοποίηση, εκτός ε- άν άλλη νομοθεσία απαιτεί άμεση πρόσβαση ή ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Μία μητρική οντότητα που έχει θυγατρική, η οποία θυγατρική δεν υπόκειται στο νόμο αυτόν, πρέπει να λαμ- βάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η θυγατρική τηρεί λογιστικά αρχεία με τρόπο που παρέ- χει τη δυνατότητα στη μητρική να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οντότητες συνενώνονται σε μία ή σε περίπτωση αλλαγής του νομι- κού τύπου της οντότητας, η νέα οντότητα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προηγούμενων ο- ντοτήτων με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρ- χές και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν ζητηθεί, με- τάφραση κάθε αρχείου που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου νομίσμα- τος, στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόμισμα, αντί- στοιχα. Η μετάφραση αυτή δίδεται εντός ευλόγου χρό- νου που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Η μετατροπή ποσών στο εθνικό νόμισμα γίνεται, σύμφωνα με τις ρυθ- μίσεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η οντότητα μπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την τήρηση μέρους ή του συνό- λου του λογιστικού της συστήματος ή τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού συστήματος ή της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσω- πο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει, σύμφωνα με τον παρό- ντα νόμο ή εν γένει την κείμενη νομοθεσία, για τα λογι- στικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύ- πτει από τον παρόντα νόμο, το τρίτο μέρος έχει, στην περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου τις ίδιες υποχρεώ- σεις συνεργασίας με το ελεγκτικό όργανο (ελεγκτής) ό- πως ή οντότητα. Μη συνεργασία του τρίτου μέρους με το ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την οντότητα από οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ