251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 19 - Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 19Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζο- νται αρχικά στο κόστος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρη- ματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτή- σεως μείον ζημίες απομείωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρι- σης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέ- θοδο, αντί του κόστους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. H μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους κτήσης χρησιμοποιείται μόνο κατά την επιμέτρηση έντο- κων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ως έ- ντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρού- νται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέ- χουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορί- ζεται ρητά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπό- κεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται ό- ταν: α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομι- κές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηματο- οικονομικών στοιχείων ή β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη α- ξία υπάρχει) ή γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυ- ξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντό- τητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει α- πό ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το α- παιτούμενο κόστος πώλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατά- σταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απο- μείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείω- σης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση εί- ναι μόνιμου χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικο- νομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: να υφίστανται. α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των τα- μιακών ροών του στοιχείου ή β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοι- χείου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικο- νομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρ- δος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που λαμβάνε- ται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαμβάνεται).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πα- ρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοί- κησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ