251 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4308/2014

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ
24 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ
Άρθρο 37Πρώτη εφαρμογήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ, όπως ορίζεται στο άρθρο 44.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφα- λαίων 4 έως 7 αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων ή όλων των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό, στην αρχή της περιόδου της πρώτης ε- φαρμογής η οντότητα δύναται: α) Στην περίπτωση που υιοθετείται το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός στοιχείου εφεξής: α.1) να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του τέλους της προηγούμενης περιό- δου ως το τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ή α.2) να επιμετρήσει αυτό το στοιχείο στην εύλογη αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 24. Σε αυτή την περίπτωση, η εύλογη αξία που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται ως το τεκ- μαρτό κόστος του στοιχείου αυτού για την εφαρμογή του παρόντος νόμου εφεξής. Η επιλογή του παρόντος ε- δαφίου παρέχεται μόνο για ιδιοχρησιμοποιούμενα και ε- πενδυτικά ακίνητα. α.3) Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή του προηγούμενου σημείου υπό α2 αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην καθαρή θέση. β) Στην περίπτωση που υιοθετείται η εύλογη αξία ως βάση επιμέτρησης εφεξής, σύμφωνα με το άρθρο 24, η οντότητα επιμετρά τα σχετικά στοιχεία του ισολογισμού στην εύλογη αξία. Κάθε προκύπτουσα διαφορά αναγνω- ρίζεται είτε κατευθείαν στα κέρδη εις νέον της καθαρής θέσης είτε ως διαφορά εύλογης αξίας στην καθαρή θέ- ση, σύμφωνα με το άρθρο 24. γ) Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2α, 2β και 2γ του άρθρου 1 δεν έχουν την επιλογή της περίπτω- σης α2 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομι- κών καταστάσεων μπορεί να μην είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σημαντικό κόστος, όταν: α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισμού έ- χει λάβει χώρα σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν, ή β) η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισμού δεν είναι διαθέσιμη για τα χρονικά σημεία, όπως απαιτείται για την αναδρομική εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλο- γη αξία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κρι- τήρια αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά αναγνω- ρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή από- σβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξε- ων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομούνται, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄ του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η μέθοδος μετάβασης στον παρόντα νόμο, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικο- νομικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σημειώ- σεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα σχετικά ποσά του ι- σολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι οντότητες που κατά την πρώτη εφαρμογή του πα- ρόντος νόμου ή μεταγενέστερα υποχρεούνται ή επιλέ- γουν να συντάξουν για πρώτη φορά ισολογισμό, διενερ- γούν κατά την έναρξη της περιόδου για την οποία θα συ- νταχθεί ισολογισμός απογραφή των περιουσιακών στοι- χείων και των υποχρεώσεών τους. Με βάση αυτή την α- πογραφή συντάσσεται ο ισολογισμός έναρξης της οντό- τητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρό- ντος άρθρου.φαρμογής η οντότητα δύναται:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες δεν εφαρ- μόζουν τις παραγράφους 3(α2) και 3(α3) του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για το κονδύλι «Διαφορές Ενοποίησης», σύμφωνα με το καταργούμενο άρθρο 103 του κ.ν. 2190/1920, κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής του παρόντος νόμου εφαρ- μόζονται τα εξής: α) Για το αναπόσβεστο χρεωστικό υπόλοιπο κατά τις 31.12.2014, που εμφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποι- ημένου ισολογισμού, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α6 και α7 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. β) Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο που εμφανίζε- ται ως στοιχείο της καθαρής θέσης του ενοποιημένου ι- σολογισμού κατά τις 31.12.2014, μεταφέρεται κατ’ ευ- θείαν στα αποτελέσματα εις νέον.

Άρθρο 38Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπα- ράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012 (Κώ- δικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύο- ντος π.δ. 186/1992.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδη- γία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου. Κατ’ εξαίρε- ση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρί- ου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν: α) Η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143 του κ.ν. 2190/1920. β) Τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992. γ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 και τα άρ- θρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11) του ν.δ. 400/1970. δ) Η παρ. 2 του άρθρου 22 του κ.ν. 3190/1955. ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 του ν. 4072/2012. στ) Το π.δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με την επιφύλα- ξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νό- μου, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για τις υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες. ζ) Το π.δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λο- γιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με την ε- πιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρό- ντος νόμου. η) Το π.δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστι- κού Σχεδίου Τραπεζών, με την επιφύλαξη της παραγρά- φου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων της παραγρά- φου 3 του παρόντος άρθρου, στο βαθμό που είναι σε α-

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όπου άλλη διάταξη νόμου ή άλλος κανόνας δικαίου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 οι οποίες καταργούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα: α) Παραπομπή στην παρ. 1 του άρθρου 42α ή στο άρ- θρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου. β) Παραπομπή στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου. γ) Παραπομπή στην παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920 (παρουσίαση ίδιων μετοχών στον ισολο- γισμό) θεωρείται ότι αναφέρεται στην παράγραφο 1ε του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 τροπο- ποιείται ως εξής: «6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλει- σίματος του, πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά ό- ρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ι- σολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε ε- κατομμύρια (5.000.000) ευρώ, γ) μέσος όρος προσωπι- κού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα, και εφόσον δεν εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης, δύναται να μην εκλέγει ελεγκτές από τους νόμι- μους ελεγκτές του ν. 3693/2008. Όταν η εταιρεία παύει να υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παρα- γράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, ενώ τα υπερέβαι- νε, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα α- ριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνε- χόμενες χρήσεις, ενώ δεν τα υπερέβαινε, η άρση της ευ- χέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων.»

Άρθρο 39Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρά- γραφο 2γ του άρθρου 1. α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του ν. 2859/2000, βάσει ύψους ακαθάριστων εσόδων τους α- πό την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, ανά φο- ρολογικό έτος. Τα ποσοτικά όρια της παραγράφου αυτής ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετη- σίως. γ) Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμ- μάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχει- ρηματική δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου από τη νομοθεσία απαιτείται η υποβολή λογι- ντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. στικών ή στατιστικών δεδομένων η οντότητα οφείλει σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνει κατάλληλα από το λο- γιστικό της σύστημα και να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστά- ται διαρκής επιτροπή για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του παρόντος νόμου. Η επιτροπή ε- πεξεργάζεται προτάσεις για τη βελτίωση και την άμεση προσαρμογή του παρόντος νόμου στις εξελίξεις στους ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρα- κτική, τη λειτουργική διασύνδεσή του με το φορολογικό και λοιπό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείμενων οντοτήτων, καθώς και την έκδοση εγκυκλίων και οδη- γιών εφαρμογής. Οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν τη δημοσιοποίηση ανάλυσης των επιπτώσεων σε σχέση με το διοικητικό κόστος και τα εκτιμώμενα οφέλη.

Άρθρο 40Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (φορολογι- κές ταμειακές μηχανές και μηχανισμοί Ειδικών Ασφα- λών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων) του ν. 1809/1988 δύναται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, εκτός εάν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουρ- γείου Οικονομικών διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις προβλεπόμενες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν. 1809/1980, εκτός εάν, με απόφαση του Γενικού Γραμ- ματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι αυτές οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγρά- φου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εγκρίσεις φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τις αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουρ- γείου Οικονομικών δύναται να χορηγούνται αρμοδίως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 2 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: «6. Από την 1.4.2015 και εφεξής τα τουριστικά κατα- λύματα των υποπεριπτώσεων αα΄, γγ΄, δδ΄ ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος του σύνθετου τουρι- στικού καταλύματος, εε΄, στστ΄ της περίπτωσης α΄ και της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να επι- κολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών, ειδικό θεωρημένο αυ- τοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας στο οποίο θα αναγράφε- ται ο αριθμός μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) και η επωνυμία της επιχείρησης. Το ανωτέρω αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε α- ριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Έκαστο αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώ- ρηση και αύξοντα αριθμό εκδόσεως σε συνάρτηση με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος. Το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλ- λητο θα εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστι- κών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) ή από επαγγελματικές ενώ- σεις μέλη του, στα οποία θα μεταβιβάζεται από το Σ.Ε.Τ.Ε. η σχετική αρμοδιότητα κατόπιν καταρτίσεως εγ- γράφου συμβάσεως αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού. Το αυτοκόλλη- το θα χορηγείται κατόπιν προηγούμενης αίτησης του ε- πιχειρηματία και αφού προηγηθεί διασταύρωση στοιχεί- ων του τουριστικού καταλύματος με το μητρώο τουριστι- κών επιχειρήσεων που τηρεί το Υπουργείο Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού θα καθορίζεται ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του προβλεπόμενου στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητου, οι όροι, οι προϋπο- θέσεις και η διαδικασία έκδοσής του, καθώς και κάθε άλ- λο στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή της παρού- σας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 προστίθεται παράγρα- φος 21 με το εξής περιεχόμενο: «21. Στο φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται του- ριστικό κατάλυμα το οποίο δεν συμμορφώνεται με την υ- ποχρέωση εφοδιασμού του ειδικού αυτοκόλλητου, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά του- ριστικό κατάλυμα.»

Άρθρο 42Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο- μικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα των οποίων η, κατά τις κείμενες διατάξεις, συγκρότηση επηρεάζεται α- πό τις ρυθμίσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) η φράση «την 30ή Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014». β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει, η φράση «την 30ή Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 43ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Κατά- στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), α- ντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστα- μένων Γενικής Διεύθυνσης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζεται Πρόε- δρος, δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου, ένα μέλος του ΑΣΕΠ και έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι υποδεικνύονται αρμοδίως. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έ- χουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Εισηγητές στο Συμβούλιο ορίζονται τα μέλη του από τον Πρόε- δρο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κωδικοποιείται ο ν. 3528/ 2008 με ενσωμάτωση των διατάξεων νόμων οι οποίες έ- χουν τροποποιήσει τον ανωτέρω νόμο σε ενιαίο κείμενο με τον ίδιο τίτλο του ισχύοντος υπαλληλικού κώδικα. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού συγκροτείται τριμελής Ε- πιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι άμισθα και ρυθμίζεται κάθε σχετικό οργανωτικό και λειτουργικό ζήτημα αυτής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής, καθώς και ο ορισμός των με- λών της.

Άρθρο 44Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ ως ε- ξής: α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισμοί του Πα- ραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014. β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ από την 1η Ια- νουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επι- μέρους διατάξεις. Συγγενής οντότητα (associated entity): Συγγενής οντότητα είναι μια οντότητα στην οποία συμμετέ- χει μια άλλη οντότητα και επί της οποίας η άλλη οντότητα ασκεί ουσιώδη επιρροή στις λειτουργίες και χρηματοοικονομικές πολιτικές της. Η συγγενής οντότητα δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία για την άλλη οντότητα. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ