107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 168 - Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με πιστωτικά ιδρύματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ποσό φόρου (κύριου και προσαυξήσεων), που βεβαιώνεται μετά από φορολογικό έλεγχο σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και αφορά σε ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και τη θέση του σε ειδική εκκαθάριση, δύναται να συμψηφισθεί με πιστωτικό υπόλοιπο φόρου εισοδήματος που έχει προκύψει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 109 του μέχρι 31.12.2013 ισχύσαντος ν. 2238/1994 και αντιστοιχεί στον φόρο που παρακρατήθηκε επί εισοδημάτων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εισοδημάτων από τόκους αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και από τόκους ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.